Μελέτη της επίδρασης της υψηλής έναντι της χαμηλής συγκέντρωσης νατρίου στο διάλυμα αιμοκάθαρσης, στην περιπατητική κεντρική αρτηριακή πίεση και στην αρτηριακή σκληρία, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χρόνιο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-05-20

Authors

Μπρατσιάκου, Αδαμαντία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΑΠ προκαλεί αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα στον πληθυσμό των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Επιπλέον η αρτηριακή σκληρία όπως εκφράζεται με το PWV αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν μείωση του φορτίου νατρίου, ωστόσο δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για τη βέλτιστη συγκέντρωση νατρίου στο διάλυμα ΑΚ. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν να διερευνηθεί η επίδραση των διαφορετικών συγκεντρώσεων νατρίου στο διάλυμα ΑΚ στην κεντρική και περιφερική ΣΑΠ και ΔΑΠ , καθώς επίσης στους δείκτες αρτηριακής σκληρίας και στη μεταβολή του σωματικού βάρους κατά τη διάρκεια του 3ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστήματος. ΜΕΘΟΔΟΙ: Σε αυτή την προοπτική μελέτη έλαβαν μέρος ασθενείς με ΧΝΝΤΣ οι οποίοι υποβάλλονταν σε χρόνιο τρισεβδομαδιαίο πρόγραμμα ΑΚ. Όλοι οι ασθενείς υποβάλλονταν αρχικά σε 6 συνεδρίες ΑΚ με συγκέντρωση νατρίου διαλύματος 137 meq/L, ακολούθως σε 6 συνεδρίες με συγκέντρωση νατρίου διαλύματος 139 meq/L και τέλος σε 6 συνεδρίες με συγκέντρωση νατρίου 141 meq/L. Κατά την έναρξη της 6ης συνεδρίας με τις διαφορετικές συγκεντρώσεις νατρίου, πραγματοποιούνταν 72ωρη ABPM, για την εκτίμηση της περιπατητικής κεντρικής και περιφερικής ΣΑΠ και ΔΑΠ, καθώς επίσης και για την εκτίμηση της μεταβολής των δεικτών αρτηριακής σκληρίας. Επιπλέον έγινε καταγραφή της μεσοδιαλυτικής πρόσληψης σωματικού βάρους, κατά τη διάρκεια του 3ήμερου μεσοδιαλυτικού διαστήματος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην τελική ανάλυση συμπεριλήφθηκαν 25 ασθενείς. Σημαντική αύξηση στη μέση αορτική ΣΑΠ 72 ωρών παρατηρήθηκε με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου στο διάλυμα ΑΚ (114,2±15,3 mmHg με 137 meq/L έναντι 115,4±17,3 mmHg με 139 meq/L έναντι 120,5±18,4 mmHg) p=0,002. Ομοίως, η κεντρική ΔΑΠ 72 ωρών ήταν σημαντικά υψηλότερη με την αύξηση της συγκέντρωσης του νατρίου στο διάλυμα ΑΚ (77±11,8 mmHg με 137 meq/L έναντι 77,9±14 mmHg με 139 meq/L έναντι 80,5±14,7 mmHg με 141 meq, p=0,057). Το PWV παρουσίασε επίσης στατιστικά σημαντική αύξηση με την αύξηση της συγκέντρωσης νατρίου. Όσον αφορά την περιφερική ΑΠ, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στη μέση ΣΑΠ 72 ωρών με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου διαλύματος ΑΚ (124,8±16,6 mmHg με νάτριο 137 meq/L έναντι 126,3±17,5 mmHg με νάτριο 139 meq/L έναντι 132,3±19,3 mmHg με νάτριο 141 meq/L, p=0,002). Παρόμοιες διαφορές σημειώθηκαν και στην περιφερική ΔΑΠ 72 ωρών, η οποία αυξήθηκε σημαντικά με την αύξηση της συγκέντρωσης νατρίου διαλύματος (75±11,2 mmHg με 137 meq/L έναντι 76,3±13,7 mmHg με 139 meq/L έναντι 79,5±13,9 mmHg με 141 meq/L, p=0,012). Η περιπατητική αορτική και περιφερική ΑΠ παρουσίασε αύξηση και στα 3 24ωρα ξεχωριστά, όπως επίσης σε όλα τα επιμέρους ημερήσια και νυχτερινά διαστήματα. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αυτή η μελέτη έδειξε ότι οι χαμηλότερες συγκεντρώσεις νατρίου στο διάλυμα ΑΚ συνδέονται με σημαντική μείωση στην περιπατητική αορτική και περιφερική ΑΠ και στους δείκτες αρτηριακής σκληρίας. Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν την ανάγκη εξατομίκευσης της συγκέντρωσης νατρίου διαλύματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση.

Description

Keywords

Αρτηριακή υπέρταση, Περιπατητική καταγραφή αρτηριακής πίεσης, Αιμοκάθαρση, Συγκέντρωση νατρίου διαλύματος αιμοκάθαρσης

Citation