Χρηματοικονομική λογιστική και λήψη αποφάσεων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-04

Authors

Αγγελόπουλος, Αργύριος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη σημασία της λογιστικής και της λήψης αποφάσεων για τις επιχειρήσεις. Αρχικά, αναλύει τη χρηματοοικονομική λογιστική, εξετάζοντας τις βασικές έννοιες, τους σκοπούς και τη σχέση της με άλλες λειτουργίες. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Λήψη Αποφάσεων της επιχείρησης. Επίσης, παρουσιάζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και το πλαίσιο κατάρτισης αυτών των καταστάσεων. Στη συνέχεια, εξετάζει την οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, εστιάζοντας στη σχέση κινδύνου - απόδοσης και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της ανάλυσης της οικονομικής κατάστασης. Αναλύει επίσης τα πλαίσια αξιολόγησης της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος. Στο τρίτο κεφάλαιο, εξετάζει τη διαδικασία της λήψης αποφάσεων και τη σημασία της για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αναλύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, περιλαμβάνοντας την ομαδική λήψη αποφάσεων και τη διαδικασία αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Το τέταρτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση ενός επενδυτικού σχεδίου για την οινοποιία CAVINO A.E. Παρουσιάζει την εταιρεία, αναλύει τα εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα και παρουσιάζει το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας. Στη συνέχεια, αξιολογεί το επενδυτικό σχέδιο και λαμβάνει αποφάσεις. Το τέλος της μελέτης περιλαμβάνει συμπεράσματα και αναφορές στη βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

Description

Keywords

Χρηματοοικονομική Λογιστική, Λήψη Αποφάσεων, Επένδυση, Καβίνο

Citation