Μελέτη δικτύων υψηλής τάσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-12

Authors

Λιόπετας, Αλέξανδρος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στις γραμμές μεταφοράς των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ο κίνδυνος πλήγματος από κεραυνό είναι αυξημένος και απειλεί την ομαλή λειτουργία του δικτύου, ενώ παράλληλα μπορεί να καταστρέψει ηλεκτρικό εξοπλισμό και να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη μελέτη της μεταβατικής συμπεριφοράς εναέριας γραμμής μέσης τάσης που λειτουργεί στα 20kV. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν πέντε διαφορετικές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση μεταβάλλεται η αντίσταση γείωσης, σε μερικούς από τους στύλους του δικτύου, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των διαφορετικών υπερτάσεων που αναπτύσσονται. Αρχικά αναλύεται το φαινόμενο τους κεραυνού, τα είδη και οι μηχανισμοί που συμβάλλουν στην δημιουργία του (κεφάλαιο 1). Στη συνέχεια γίνεται μια εισαγωγή και ιστορική αναδρομή για τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και μία περιγραφή των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής , δικτύων μεταφοράς και διανομής (κεφάλαιο 2). Έπειτα γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών των γραμμών μεταφοράς, γίνεται αναφορά στα διάφορα είδη αγωγών που χρησιμοποιούνται και στις καταπονήσεις που υφίστανται οι γραμμές μεταφοράς από υπερτάσεις(κεφάλαιο 3). Υστέρα γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των μονωτήρων, των κατηγοριών τους καθώς και των καταπονήσεων που υφίστανται(κεφάλαιο 4). Τέλος παρουσιάζονται οι πυλώνες και τα δύο βασικά τους είδη, οι ξύλινοι και πυλώνες με οπλισμένο σκυρόδεμα(κεφάλαιο 5). Στην διπλωματική θα γίνει χρήση του προγράμματος προσομοίωσης ATP-EMTP, για την προσομοίωσή του ηλεκτρικού δικτύου και γίνεται ενδελεχής παρουσίασή του. Ακολουθεί ο ορισμός των παραμέτρων της γραμμής μεταφοράς, της πηγής του δικτύου, των μονωτήρων στήριξης, των πυλώνων, των εμπεδήσεων προσαρμογής και της γεννήτριας της κρουστικής του κεραυνού, καθώς και οι υπολογισμοί που απαιτήθηκαν. Το ηλεκτρικό δίκτυο που δημιουργήθηκε λειτουργεί υπό τάση 20kV, αποτελείται από 20 τσιμεντένιους στύλους και έχει συνολικό μήκος 1km(κεφάλαιο 6). Στο τελευταίο τμήμα της διπλωματικής παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των πειραμάτων, πίνακες με τις καταγεγραμμένες τιμές για τους στύλους 10 έως και 20 και εξαγωγή συμπερασμάτων.(κεφάλαιο 7).

Description

Keywords

Υψηλές τάσεις, Δίκτυα υψηλών τάσεων, Γειώσεις, Κευρανικά πλήγματα

Citation