Διερεύνηση της σχέσης των χαρακτηριστικών του νοσοκομείου και των νοσηλευόμενων ασθενών με την έκβαση, το κόστος νοσηλείας και την αποδοτικότητα του νοσοκομείου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-03-01

Authors

Μήτση, Δημητρούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών των ασθενών, κλινικών και κοινωνικοδημογραφικών, στη διάρκεια και στο κόστος νοσηλείας καθώς και στην έκβαση αυτής. Επίσης, η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διαχρονική αποτύπωση επιλεγμένων δεικτών αποδοτικότητας του υπό μελέτη νοσοκομείου και στη διερεύνηση της επίδρασης της στελέχωσής του στους δείκτες αυτούς. Μεθοδολογία έρευνας: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τις 15/1/2018 μέχρι και τις 30/9/2019 στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά δείγματος ασθενών και των νοσηλειών αυτών για οποιαδήποτε αιτία στο σύνολο του νοσοκομείου, για οποιαδήποτε αιτία στην ορθοπεδική κλινική, για οποιοδήποτε τύπο κατάγματος στην ορθοπεδική κλινική καθώς επίσης και για το σύνολο των νοσηλευθέντων ασθενών με κατάγματα του μηριαίου οστού. Επίσης συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τον αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, τις προσελεύσεις στα έκτακτα και τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τον αριθμό των εξετάσεων, την νοσηλευτική κίνηση των επιμέρους τμημάτων του νοσοκομείου σε ετήσια βάση προκειμένου να εξαχθούν επιλεγμένοι δείκτες αποδοτικότητας, να γίνει διαχρονική σύγκρισή τους και να διερευνηθεί η σχέση τους με τη στελέχωση του νοσοκομείου. Η διεξαγωγή της μελέτης πραγματοποιήθηκε αφού εξασφαλίστηκε η έγγραφη συγκατάθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του φορέα διεξαγωγής, με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της έρευνας. Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μεθόδων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Statistical Package for the Social Sciences, 20.0 και 26.0 (S.P.S.S. Inc., Chicago, IL, USA). Ευρήματα: Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν διάφορα χαρακτηριστικά των ασθενών, τόσο κλινικά όσο και κοινωνικοδημογραφικά, αλλά και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το είδος θεραπείας τους σχετίζονται με τη διάρκεια της νοσηλείας αυτών, το κόστος της καθώς και με τις εκβάσεις των ασθενών που νοσηλεύτηκαν κατά τα έτη 2012-2016 ή 2012-2017. Το είδος και το πλήθος των χαρακτηριστικών αυτών ποικίλει ανάλογα με τις υπό μελέτη αιτίες νοσηλείας, όπως μεταξύ του δείγματος των ασθενών που νοσηλεύτηκαν για οποιαδήποτε πάθηση, ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ορθοπεδική κλινική για οποιαδήποτε αιτία, ασθενών που νοσηλεύτηκαν για κάταγμα του μηριαίου οστού ή για κάταγμα οποιασδήποτε εντόπισης. Επίσης, τα υπό μελέτη έτη (2012-2017) καταγράφεται μείωση του συνολικού αριθμού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και του συνολικού αριθμού του κάθε είδους προσωπικού. Επίσης, σημειώνεται αύξηση του αριθμού των κλινών του νοσοκομείου, μείωση του αριθμού των χρησιμοποιουμένων κλινοημερών και μείωση του αριθμού των προσερχόμενων στα εξωτερικά ιατρεία και των νοσηλευθέντων ασθενών. Ο δε αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων δεν φαίνεται να μεταβάλλεται στο χρόνο. Όσον αφορά την επίδραση της στελέχωσης στους δείκτες αποδοτικότητας του νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ιατρικού προσωπικού συσχετίζεται με τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων κλινοημερών κάθε είδους ασθενών, ο μεγαλύτερος αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού συσχετίστηκε με μεγαλύτερο αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων, ο μεγαλύτερος αριθμός ιατρονοσηλευτικου προσωπικού συσχετίστηκε με τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων κλινοημερών και των νοσηλευμένων ασθενών. Αξία/Πρωτοτυπία: Η συμβολή της παρούσας διατριβής στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας είναι σημαντική, καθώς από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, προκύπτουν ελάχιστες μελέτες που να πραγματεύονται την επίδραση των χαρακτηριστικών των ασθενών στη διάρκεια και κυρίως το κόστος νοσηλείας. Ως εκ τούτου, η πραγματεία αυτή θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά ευρήματα, επωφελή τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Η ικανότητα εντοπισμού των ασθενών εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο για μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας, μεγαλύτερο κόστος αυτής ή χειρότερες εκβάσεις μπορεί να συμβάλει στη λήψη καλύτερης ποιότητας φροντίδας, στην καλύτερη κατανομή και διαχείριση των πόρων των νοσοκομείων, καθώς και στον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό της φροντίδας.

Description

Keywords

Χαρακτηριστικά ασθενών, Διάρκεια νοσηλείας, Κόστος νοσηλείας, Στελέχωση, Δείκτες αποδοτικότητας

Citation