Μελέτη και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για τη σχεδίαση διαγραμμάτων οντοτήτων συσχετίσεων

Thumbnail Image
Date
Authors
Μαράντου, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετώνται τα διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων (ΔΟΣ) και πραγματοποιείται η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της ήδη υπάρχουσας εφαρμογής erdMaker, που έχει υλοποιηθεί από τον φοιτητή Δημήτρη Φωτεινό. Ο πρώτος στόχος της εργασίας είναι η επέκταση των δυνατοτήτων της ανωτέρω εφαρμογής στη διεπαφή χρήστη ώστε να καλύψει τα σημεία στα οποία υστερούν άλλες παρόμοιες εφαρμογές και να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών. Ο δεύτερος στόχος της εργασίας είναι η επέκταση λειτουργικότητας σε επίπεδο αναπαραστάσεων ΔΟΣ. Απαντώνται στη βιβλιογραφία πολλά διαφορετικά είδη αναπαραστάσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει και μια πληθώρα εφαρμογών και εγχειριδίων όπου περιγράφονται ή χρησιμοποιούνται μία ή περισσότερες αναπαραστάσεις με εναλλακτικούς τρόπους. Συνεπεία των ανωτέρω είναι η ύπαρξη ποικιλομορφίας από όρους, σύμβολα και έννοιες σχετικά με τα ΔΟΣ που μεταβάλλονται από εφαρμογή σε εφαρμογή και από βιβλίο σε βιβλίο στη βιβλιογραφία. Δεδομένων των ανωτέρω, στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να αναπτυχθεί μια εφαρμογή η οποία, πέρα από την καλύτερη αλληλεπίδραση εφαρμογής χρήστη, θα μπορεί να υποστηρίζει πολλές διαφορετικές αναπαραστάσεις και σημειογραφίες. Αρχικά, γίνεται μια επισκόπηση των υπαρχουσών εφαρμογών για τον σχεδιασμό ΔΟΣ και παρουσιάζονται οι κύριες λειτουργίες τους. Επιπρόσθετα, γίνεται μια αποσαφήνιση εννοιών από τη θεωρία των ΔΟΣ και μια επισκόπηση διαφόρων αναπαραστάσεων που υπάρχουν και χρησιμοποιούνται είτε σε υφιστάμενες εφαρμογές είτε στη σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αξιολόγηση ευχρηστίας της εφαρμογής από 11 χρήστες με σκοπό να διευκρινιστεί κατά πόσο η εφαρμογή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Τέλος, με την συνεισφορά των ευρημάτων αξιολόγησης, αναλύεται κατά πόσο η εφαρμογή πέτυχε τελικά τον σκοπό της. Η αξιολόγηση ευχρηστίας έδειξε πως οι χρήστες νιώθουν ικανοποιημένοι με την εφαρμογή και την βρίσκουν ελκυστική δεδομένων ότι τους προσφέρει περισσότερες λειτουργίες και τους διευκολύνει πιο πολύ σε ενέργειες σχεδίασης ΔΟΣ.
Description
Keywords
Διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων, Αναπαράσταση, Σημειογραφία
Citation