Εφηβεία, εξαρτήσεις και νέες τεχνολογίες

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Σπανού, Βλασία Πηνελόπη
Σπηλιοπούλου, Μαρία Ελένη
Φακλή, Δήμητρα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια άρθρωσης κι ανάδειξης της σχέσης της εφηβείας με τις εξαρτήσεις από τις νέες τεχνολογίες Παρατίθενται οι βασικοί θεω-ρητικοί ορισμοί της εφηβείας και των εξαρτήσεων αλλά και οι αντίστοιχες θεωρητικές συνεπαγωγές οι οποίες μπορούν να προκύψουν από την ανάλυση κι ανάδειξη της συ-σχέτισης μεταξύ των δύο μέσα στα πλαίσια της δικής μας περιπτωσιολογική μελέτης. H παρούσα εργασία έχει χωριστεί σε 7 κεφάλαια, όπου πραγματοποιούμε την θεωρη-τική προσέγγιση των εξαρτήσεων ενώ αντίστοιχα προσπαθούμε να διερευνήσουμε τα αίτια αλλά και μορφές θεραπείας των εξαρτήσεων που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Κατ’ αυτήν την προσέγγιση στο 1ο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την ψυχολογία του εφή-βου από την σκοπιά του κοινωνικού λειτουργού καθώς και τις ανάλογες θεωρητικές προσεγγίσεις, όπως επίσης θα αναπτύξουμε και τα σχετικά πειράματα που έχουν πραγ-ματοποιηθεί και εμφανίζουν ιδιαίτερη σημασία στο αντικείμενο των ψυχογενών εξαρ-τήσεων, όπως είναι η περίπτωση του διαδικτύου. Εν συνεχεία, στο 2ο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το ευρύτερο θέμα των προβληματι-κών συμπεριφορών των εφήβων καθώς και τα ψυχολογικά αίτια των εξαρτήσεων. Αυ-τό θα μας οδηγήσει στο 3ο κεφάλαιο όπου και θα αναπτύξουμε την σχέση του διαδι-κτύου με τις εξαρτήσεις, πλέον, μέσα από βιβλιογραφικά και θεωρητικά κριτήρια. Ακολούθως, στο 4ο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την πρόληψη και την θεραπεία ανά τύπο εξάρτησης καθώς και θα κάνουμε μια σύντομη επισκόπηση στις δημόσιες δομές στην Ελλάδα. Στην συνέχεια και στο 5ο και 6ο κεφάλαιο θα προσεγγίσουμε τις νέες προ-σεγγίσεις θεραπείας, θα μιλήσουμε για τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού αλλά και τον ρόλο της οικογένειας και του γονέα. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο θα προβούμε σε κάποιες σχετικές διατυπώσεις πάνω στο αντικείμενο της μελέτης αλλά και θα κάνουμε προτάσεις για πιθανές έρευνες οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν περιεχόμενο ποσοτικό αλλά και σχετικό με την ορθή διαχείριση της τεχνολογίας από τον έφηβο χρήστη καθώς και τα μέσα πρόληψης που πρέπει ν’ αναπτυχθούν τόσο σε κρατικό όσο και σε οικογε-νειακό επίπεδο οπότε και τα όποια οριστικά συμπεράσματα θα αναπτυχθούν στο τελευ-ταίο κεφάλαιο. Εν κατακλείδι, θα πραγματοποιήσουμε μια σύνοψη των πιο βασικών συ-μπερασμάτων και θα δούμε μερικές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα όπως επίσης και για πιθανές ερευνητικές υποθέσεις που θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν ενδιαφέρον σε μελλοντικό χρόνο.
Description
Keywords
Εφηβεία, Εξαρτήσεις, Εθισμός, Νέες τεχνολογίες
Citation