Εκπαίδευση, χρηματοοικονομικές δαπάνες και οικονομική ανάπτυξη : η περίπτωση της Ελλάδας μεταπολεμικά (1950-2009)

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Γαράφας, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα διατριβή διερευνάται η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη, στην περίπτωση της Ελλάδας μεταπολεμικά (1950-2009). Η εκπαίδευση προσεγγίζεται μέσα από τις δημόσιες εκπαιδευτικές δαπάνες, τα ποσοστά των εγγεγραμμένων και τα μέσα έτη εκπαίδευσης, και η οικονομική ανάπτυξη μέσα από μία σειρά από θεμελιώδεις μακροοικονομικές μεταβλητές. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά η πορεία ενός πλήθους χρονολογικών σειρών που αφορά: εκπαιδευτικές μεταβλητές, χρηματοοικονομικές δαπάνες, παραχθέν προϊόν, πληθυσμιακά δεδομένα, πηγές χρηματοδότησης και δείκτες αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Ο κύριος όγκος των δεδομένων συλλέχτηκε από τις εκδόσεις των Στατιστικών της Εκπαίδευσης, των Στατιστικών Επετηρίδων και τους Εθνικούς Λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και από τη βάση δεδομένων Penn World Table 9.0 (Feenstra, Inklaar, and Trimmer, 2015). Στην εμπειρική ανάλυση χρησιμοποιώντας την προσέγγιση των Johansen (1988) και Johansen and Juselius (1990) και εφαρμόζοντας ένα Διανυσματικό Υπόδειγμα Διόρθωσης Σφαλμάτων (Vector Error Correction, VEC model), επιδιώκεται να ελεγχθεί η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση και στο παραγόμενο προϊόν. Τα αποτελέσματα της εμπειρικής ανάλυσης, υποδεικνύουν την ύπαρξη μακροχρόνιας σχέσης συνολοκλήρωσης ανάμεσα στην εκπαίδευση και στο πραγματικό ΑΕΠ. Επίσης, εφαρμόζοντας την προσέγγιση των Toda – Yamamoto (1995) διαπιστώνεται ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αιτιάζει κατά Granger την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να διαπιστώνεται αντίστροφη σχέση αιτιότητας.

Description

Keywords

Οικονομική ανάπτυξη, Εκπαίδευση, Χρηματοοικονομικές δαπάνες, Ανθρώπινο κεφάλαιο

Citation