Αριθμητική διερεύνηση εφαρμογής επιφανειακών σεισμικών μεθόδων προσδιορισμού δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους κάτω από υφιστάμενες κατασκευές

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Γρέντζελος, Ανδρέας

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η αριθμητική διερεύνηση της εφαρμογής επιφανειακών σεισμικών μεθόδων για τον προσδιορισμό δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους κάτω από υφιστάμενες κατασκευές. Ειδικότερα, στην παρούσα Διατριβή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (κώδικας PLAXIS) και ειδικότερα το δυναμικό μέρος (Dynamic Module) του προγράμματος για την αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης επιφανειακών κυμάτων. Η προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή “εικονικών” δοκιμών SASW σε περιπτώσεις εδαφικών τομών με σταθερή VS με το βάθος. Γίνεται εκτενής περιγραφή στη Μέθοδο Φασματικής Ανάλυσης Επιφανειακών Κυμάτων. Για κάθε περίπτωση εδαφικής τομής προέκυψε η υπολογισθείσα κατανομή VS-βάθος, η οποία θεωρητικά αναμένεται να ταυτίζεται με την αρχικά υποτεθείσα κατανομή. Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπολογισθείσα καμπύλη VS-βάθος προέκυψε με αντιστροφή της καμπύλης διασποράς με τη μέθοδο SIM (Pelekis and Athanasopoulos,2011,2012), η οποία χρησιμοποιεί το συντελεστή του ισοδύναμου βάθους διείσδυσης, αR, η τιμή του οποίου εξαρτάται από το λόγο Poisson και το σχήμα της καμπύλης διασποράς. Έπειτα, τα διαγράμματα που εξάγονται από τη μέθοδο SIM επεξεργάζονται περαιτέρω στο περιβάλλον του προγράμματος ORIGIN για την εξαγωγή των τελικών διαγραμμάτων 𝑉𝑟-𝐿𝑟 και VS-βάθος και βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα με βάση τη συνθήκη ότι η υπολογιζόμενη καμπύλη VS-βάθος πρέπει να συμπίπτει με την αρχικά αποτεθείσα καμπύλη VS-βάθος για κάθε περίπτωση δοκιμίου ξεχωριστά. Η χρησιμοποίηση του κώδικα PLAXIS επέτρεψε την επιτυχή προσομοίωση της διεξαγωγής δοκιμών πεδίου με εφαρμογή της μεθόδου SASW και κατ’ εξακολούθηση η υπολογιζόμενη καμπύλη VS-βάθος που προκύπτει με αντιστροφή της καμπύλης διασποράς με τη μέθοδο SIM συμπίπτει σε μεγάλο ποσοστό με την αρχικά αποτεθείσα καμπύλη VS-βάθος. Οι αποκλίσεις έχουν να κάνουν ως προς τις διαστάσεις του δοκιμίου καθώς οι τιμές των συνοριακών συνθηκών και το δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων παραμένουν ίδιες στο σύνολο των περιπτώσεων που μελετηθήκαν.

Description

Keywords

Δυναμικές ιδιότητες εδάφους, Αριθμητική διερεύνηση, Υφιστάμενες κατασκευές

Citation