Ο προγνωστικός ρόλος παραμέτρων της γενικής αίματος ως προς την πρόοδο της νόσου και την θνητότητα ασθενών με διάμεσα νοσήματα του πνεύμονα που υποβάλλονται σε χειρουργική βιοψία πνεύμονα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-14

Authors

Μήλας, Θεόδωρος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Εισαγωγή: Ο αριθμός των μονοκυττάρων και το αυξημένο εύρος κατανομής ερυθροκυττάρων (RDW) εμφανίζονται να έχουν προγνωστικό ρόλο σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Η προγνωστική χρησιμότητα των δεικτών του περιφερικού αίματος σε ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια (Interstitial lung disease,ILD) που υποβάλλονται σε χειρουργική βιοψία πνεύμονα για διαγνωστικούς λόγους δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Μεθοδολογία: Κατά το χρονικό διάστημα 07/11/2019 έως και 11/10/2022, συμπεριλάβαμε αναδρομικά διαδοχικούς ασθενείς με Διάχυτη Διάμεση Πνευμονοπάθεια που υποβλήθηκαν σε χειρουργική βιοψία πνεύμονα για διαγνωστικούς σκοπούς. Αποτελέσματα: Πενήντα πέντε (n=55) ασθενείς συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη. Η διάμεση ηλικία ήταν τα 65 έτη (95% CI: 63,0 έως 66,0). Ο μετεγχειρητικός αριθμός μονοκυττάρων στο περιφερικό αίμα την 1η ημέρα ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σύγκριση με τις προεγχειρητικές, περιεγχειρητικές και μετεγχειρητικές τιμές την ημέρα 90 (επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ANOVA, p<0,001). Οι ασθενείς στην ομάδα υψηλού μετεγχειρητικού αριθμού μονοκυττάρων (40) είχαν σημαντικά αυξημένη διάρκεια μετεγχειρητικής παραμονής στο νοσοκομείο [Mann-Whitney test, p=0,007] και σημαντικά χαμηλότερη προβλεπόμενη τιμή FVC% 3 μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση [Mann-Whitney test, p=0,029] σε σύγκριση με τους ασθενείς στην ομάδα χαμηλού μετεγχειρητικού αριθμού μονοκυττάρων. Το μετεγχειρητικό RDW την Ημέρα 90 ήταν σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με το προεγχειρητικό, το περιεγχειρητικό και το μετεγχειρητικό RDW της Ημέρας 1 (επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ANOVA, p=0,008, p=0,006, p < 0,0001, αντίστοιχα). Οι ασθενείς στην ομάδα υψηλού μετεγχειρητικού RDW δεν είχαν αυξημένη παραμονή στο νοσοκομείο (Mann-Whitney test, p=0,49) ή σημαντική χαμηλότερη προβλεπόμενη τιμή FVC% στους 3 μήνες σε σύγκριση με τους ασθενείς στην ομάδα χαμηλού μετεγχειρητικού RDW (Mann-Whitney test, p=0,91). Συμπεράσματα: Ο αριθμός των μονοκυττάρων του περιφερικού αίματος θα μπορούσε να αποτελέσει προγνωστικό βιοδείκτη για ασθενείς με Διάχυτη Διάμεση Πνευμονοπάθεια που υποβάλλονται σε διαγνωστική χειρουργική βιοψία πνεύμονα και να βοηθήσει στη προεγχειρητική διαστρωμάτωση κινδύνου. Το RDW δεν φαίνεται να αποτελεί βιοδείκτη οξείας φάσης, αλλά φαίνεται να αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου μετά την εξέλιξη της νόσου. Μακροχρόνιες μελέτες με μεγαλύτερο όγκο ασθενών απαιτούνται για να εξαχθούν περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα

Description

Keywords

Διάμεσες πνευμονοπάθειες, Βιοψία πνεύμονα, Γένικη εξέταση αίματος

Citation