Νευροκινητικές και νευροσυμπεριφορικές κλίμακες αξιολόγησης για πρόωρα νεογνά : βιβλιογραφική ανασκόπηση

Thumbnail Image
Date
2022-12-10
Authors
Κανελλάκη, Μυρτώ - Γρηγορία
Φραντζή, Γεωργία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Εισαγωγή : Δυσμενείς συνθήκες κατά την διάρκεια της κύησης προκαλούν πρόωρο τοκετό (προκλητό ή μη), ολοένα και πιο συχνά τις μέρες μας. Η προωρότητα, τις περισσότερες φορές, συνοδεύεται με πολλαπλές παθολογίες, με τους φυσικοθεραπευτές να επικεντρώνονται στις νευροκινητικές και νευροσυμπεριφορικές ελλείψεις. Γι’ αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη κλιμάκων αξιολόγησής τους και η εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών στην διεξαγωγή αυτών. Στην συνέχεια αυτής της πτυχιακής εργασίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι πιο κοινές κλίμακες αξιολόγησης αντίστοιχης θεματολογίας, θα συγκριθούν μεταξύ τους και θα επισημανθούν τυχόν ατέλειες. Σκοπός : Η εργασία στοχεύει στην αναλυτική παρουσίαση των νεογνικών κλιμάκων αξιολόγησης και την ανάδειξη των ψυχομετρικών τους παραμέτρων. Μετά την ανασκόπηση τους, ακολουθεί η σύγκριση και η επισήμανση των “αδύναμων” σημείων τους, πάντα σύμφωνα με την υπάρχουσα, για αυτήν την θεματολογία, βιβλιογραφία. Μεθοδολογία : Συλλέξαμε δεδομένα για τις πιο διαδεδομένες κλίμακες αξιολόγησης, οι οποίες έχουν κριθεί με μεγάλο βαθμό εγκυρότητας, αξιοπιστίας και χρησιμότητας από εγκεκριμένες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, όπως PubMed, ScienceDirect, Physiopedia, Pediatric Research και American Physical Therapy Association (APTA) και έμπιστων συγγραμμάτων μεταφρασμένων ή μη. Αποτελέσματα : Στην εργασία συμπεριλήφθηκαν οι κλίμακες: Prechtl’s Assessment of General Movements (GMs), Test of Infant Motor Performance (TIMP), Alberta Infant Motor Scale (AIMS), Brazelton Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Assessment of Preterm Infants Behavior (APIB), NICU Network Neurobehavioral Scale (NNNs), Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant (NAPI), Dubowitz Neurological Assessment of the Preterm and Full-Term infants (Dubowitz), Bayley Scale of Infant development (BSID). Παρουσιάστηκαν, για την καθεμία ξεχωριστά, τα χαρακτηριστικά, ο τρόπος εφαρμογής, η ευκολία στην χρήση, καθώς και δεδομένα για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία τους. Έπειτα, σύμφωνα με την βιβλιογραφία και αρθρογραφία που διαθέταμε, συγκρίθηκαν οι κλίμακες νευροκινητικής και νευροσυμπεριφορικής αξιολόγησης που εφαρμόζονται στα πρόωρα νεογνά και παρουσιάστηκαν τα αδύναμα σημεία τους .
Description
Keywords
Νεογνά, Νευροκινητική αξιολόγηση
Citation