Μοριακή διερεύνηση περιστατικών πρωτοπαθούς καρκίνου του πνεύμονα και η συσχέτισή της με πιθανούς εξωγενείς επιβαρυντικούς παράγοντες

Thumbnail Image
Date
Authors
Γιαννέλου, Σοφία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου παγκοσμίως, έχοντας ως κύριες αιτίες τόσο εξωγενείς παράγοντες, όπως το κάπνισμα και η περιβαλλοντική μόλυνση, όσο και μεταλλάξεις σε πλήθος γονίδιων. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των καρκινικών κυττάρων είναι η απορρύθμιση της πρωτεϊνοσυνθετικής τους μηχανής που ανατροφοδοτεί έναν φαύλο κύκλο που χαρακτηρίζεται από υψηλό ρυθμό μεταγραφής και μετάφρασης συγκεκριμένων ογκογονιδίων, παραγόντων έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης, αλλά και μεταγραφής μιας σειράς μικρών και μεγάλων ρυθμιστικών μη-κωδικών μορίων RNA, με τελικό αποτέλεσμα την κυτταρική επιβίωση και τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό στον καρκίνο. Οι πληροφορίες για την απορρύθμιση παραγόντων της πρωτεϊνοσύνθεσης στον καρκίνο του πνεύμονα είναι ελάχιστες. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η στατιστική ανάλυση 57 γονιδίων που συμμετέχουν κυρίως στην έναρξη της πρωτεΐνοσύνθεσης, μετά από ανάλυση της έκφρασής τους με qRT-PCR. Συνολικά ελέγχθηκαν δείγματα από 20 βιοψίες και 11 δείγματα από παρακείμενο φυσιολογικό ιστό, προερχόμενα από την Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Π. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση και μοντελοποίηση της διαγνωστικής και προβλεπτικής αξίας των επιπέδων έκφρασης των γονιδίων mTOR, ELF4G1, SSB, YARS, AGO2 και MYC. Η ανάλυση επιβεβαίωσε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μία νόσος που προσβάλλει κυρίως άνδρες (82,9%), ηλικιακής ομάδας 60 ετών και άνω, με το ποσοστό των καπνιστών να αγγίζει το 89%. Η μοντελοποίηση των 6 γονιδίων στα οποία επικεντρωθήκαμε έδειξε ότι το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να έχει εφαρμογή στην λεπτομερή μοριακή διερεύνηση για κάθε ασθενή, ανάλογα με την τιμή μεταβολής του κάθε γονιδίου.
Description
Keywords
Μοριακή διερεύνηση, Πρωτοπαθής καρκίνος, Καρκίνος του πνεύμονα, Επιβαρυντικοί παράγοντες, Δημόσια υγεία
Citation