Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 24131
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας
  (2023-09-07) Σαββανίδης, Γεώργιος; Γιάννη, Ανδρέας Θωμάς; Savvanidis, Georgios; Gianni, Andreas Thomas
  Τμήμα Γεωπονίας (ΔΕ)
  Η πατάτα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων καλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των πολλαπλών χρήσεών της και των ιδιαίτερα θετικών επιδράσεων που έχει για την υγεία του ανθρώπου. Για την καλλιέργεια της πατάτας υπάρχουν απαιτήσεις ως προς τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και ως προς την προετοιμασία της καλλιέργειας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η μελέτη των τεχνικών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και ηλεκτρονικών πηγών, στην ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι, η καλλιέργεια των φυτών αποτελεί έναν τομέα που έχει εξελιχθεί σημαντικά χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Στην περίπτωση της πατάτας, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές πού περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθόδων γενετικής βελτίωσης των φυτών για την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας, την καλύτερη προετοιμασία του εδάφους, τη βελτίωση της διαδικασίας της φύτευσης, την αποτελεσματικότερη συγκομιδή και αποθήκευση της πατάτας, καθώς και την προστασία της από εχθρούς και ασθένειες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Προβλήματα φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο του Δήμου Κηφισιάς
  (2023-09-19) Τριαντάφυλλος, Νικόλαος; Triantafyllos, Nikolaos
  Τμήμα Γεωπονίας (ΔΕ)
  Η πτυχιακή αυτή εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς και έχει αφορά στα προβλήματα φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο. Είναι δηλαδή μία καταγραφή των εχθρών και των ασθενειών, όπως έντομα και μύκητες, των φυτικών ειδών που υπάρχουν στον Δήμο Κηφισιάς: υψηλή βλάστηση, θαμνώδης βλάστηση και ανθόφυτα, και τις επιδράσεις αυτών στα φυτά, την αξιολόγηση της κατάστασης του αστικού πρασίνου και τους τρόπους αντιμετώπισής τους με βιολογικά, χημικά και μηχανικά μέσα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Economic reforms and economic growth
  (2023-08-31) Μήτσος, Φίλιππος; Mitsos, Filippos
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  In the dynamic realm of global economics, the interplay between economic freedom, economic reforms, and GDP per capita has long been a subject of intense scrutiny and analysis. As countries strive to achieve sustainable growth and improve the living standards of their citizens, understanding the role of economic freedom becomes imperative. This study seeks to explore the potential impact of the Economic Freedom of the World Index, formulated by the Fraser Institute, on the annual GDP per capita in two distinct samples of countries: (a) high and middle-income countries, and (b) low-income countries. In this research, we aim to uncover the potential relationships between economic freedom, economic reforms, and their impact on the GDP per capita of countries in different income brackets. By analyzing data at the country level, we seek to identify patterns and trends that may offer critical insights into the links between economic policies and economic outcomes. For high and middle-income countries, the study will assess how economic freedom and the extent of economic reforms correspond to GDP per capita growth. The hypothesis is that countries with higher levels of economic freedom and progressive economic reforms may experience greater economic growth and higher per capita income. On the other hand, lowincome countries often face unique challenges in fostering economic growth. By analyzing this group separately, we aim to understand the potential implications of economic freedom and economic reforms in their context. This exploration may yield valuable policy recommendations that could lead to sustainable development and poverty alleviation. Throughout this investigation, we acknowledge the complexities and nuances involved in assessing the impact of economic policies on GDP per capita. Hence, it should be emphasized that econometric analysis has been utilized to provide meaningful results. The specific time period covered by the analysis is between 2001-2020, highlighting that it encompasses a wide range of affluent, developing, and impoverished countries. In conclusion, this study endeavors to provide a comprehensive analysis of the relationships between economic freedom, economic reforms, and GDP per capita in distinct groups of countries. By understanding the role of economic policies in shaping economic growth and prosperity, we aim to contribute to the ongoing dialogue surrounding global development and aid policymakers in formulating effective strategies for sustainable economic progress.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Καλλιεργούμενα υβρίδια πεπονιού & καρπουζιού στο Ν. Ηλείας
  (2023-09-26) Τζουανοπούλου, Μαρία; Tzouanopoulou, Maria
  Τμήμα Γεωπονίας (ΔΕ)
  Η καλλιέργεια πεπονιού και καρπουζιού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα με την περιοχή του νομού Ηλείας να είναι το επίκεντρο της παραγωγής αποτελώντας τον κύριο παραγωγικό πυλώνα της χώρας. Το πεπόνι καλλιεργείται για τους καρπούς του που καταναλώνονται ευρέως τους καλοκαιρινούς μήνες και διοχετεύονται στις εγχώριες αγορές αλλά και τις αγορές του εξωτερικού. Ομοίως, το καρπούζι αποτελεί ένα επίσης σημαντικό καλλιεργούμενο είδος όπου μαζί με το πεπόνι αποτελούν τα βασικά καταναλισκόμενα φρούτα τους καλοκαιρινούς μήνες. Γενικότερα, εντοπίζεται ένας μεγάλος αριθμός ποικιλιών πεπονιού και καρπουζιού και αρκετά είναι τα υβρίδια που έχουν δημιουργηθεί και καλλιεργούνται ευρέως σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου η καλλιέργεια του πεπονιού και του καρπουζιού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η καλλιέργεια συγκεντρώνεται κυρίως στις νότιες θερμές περιοχές της χώρας με τον νομό Ηλείας να αποτελεί έναν από τους κύριους νομούς καλλιέργειας υπαίθριας αλλά και θερμοκηπιακής. Στον νομό Ηλείας καλλιεργείται μία μεγάλη γκάμα υβριδίων και ποικιλιών πεπονιού και καρπουζιού που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τις αγοράς και των καταναλωτών. Κοινό χαρακτηριστικό των υβριδίων είναι η μεγάλη μετασυλλεκτική ανθεκτικότητα όπως και η ανθεκτικότητα στις ασθένειες, με τα διάφορα υβρίδια να είναι ιδανικά για καλλιέργεια στον νομό για κάλυψη της ζήτησης της αγοράς.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η κατανόηση των συναισθημάτων από παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος
  (2023-09-27) Τόλιζα Τεχλεμετζή, Αικατερίνη; Χατζηνικολάου, Ευδοξία Αγάπη; Toliza Texlemetzi, Aikaterini; Xatzinikolaou Eudoksia, Agapi
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Το 1943 ο Kanner έθεσε τη βάση για ενδελεχή έρευνα με σκοπό να εξηγηθεί το συναισθηματικό έλλειμα στα παιδιά με αυτισμό. Σύμφωνα με μεταγενέστερες έρευνες φαίνεται ότι τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δυσκολεύονται στην έκφραση και στην κατανόηση των συναισθημάτων. Αυτές οι δυσκολίες θεωρείται ότι απορρέουν από τα ελλείματα των ατόμων αυτών στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς και από τον διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των κοινωνικών πληροφοριών. Τα συγκεκριμένα ελλείματα σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου και αφορούν την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τον κόσμο γύρω του και να εξάγει συμπεράσματα για αυτόν. (Bauminger, Chomsky-Smolkin, Orbach-Caspi,Zachor, Levy Shiff, 2008) Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της αναγνώρισης και της κατανόησης των συναισθημάτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ. Για τον σκοπό αυτό συγκρίθηκαν οι δεξιότητες αναγνώρισης των συναισθημάτων μιας ομάδας ελέγχου παιδιών (τυπικής ανάπτυξης) και μιας πειραματικής ομάδας (παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ). Η διαδικασία της αξιολόγησης χωρίστηκε σε δύο μέρη, όπου στο πρώτο καλέστηκαν οι συμμετέχοντες να αντιστοιχήσουν ένα σύνολο εικόνων με το συναίσθημα που απεικονίζεται και στο δεύτερο μέρος έπρεπε να πουν ποιο συναίσθημα θα ένιωθαν υπό συνθήκες συγκεκριμένων κοινωνικών καταστάσεων που τους υποδείχθηκαν. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας ανέδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ υπολείπονται σε δεξιότητες αναγνώρισης και κατανόησης συναισθημάτων σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αφού τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σημείωσαν συνολικά καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της αξιολόγησης. Ακόμα, μεταξύ των δύο μερών τα παιδιά με ΔΑΦ σημείωσαν σχετικά καλύτερη επίδοση στο μέρος με τα κοινωνικά σενάρια, χωρίς αυτό να αξιολογείται ως στατιστικώς σημαντική διαφορά. Επιπλέον, τα παιδιά δυσκολεύτηκαν περισσότερο στην αναγνώριση των αρνητικών συναισθημάτων και ειδικότερα στα συναισθήματα θυμός, φόβος και ζήλια, αφού παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις που παρουσιαζόταν κάποιο από αυτά, τα παιδιά υποδείκνυαν το συναίσθημα της λύπης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους του τουριστικού τομέα (ξενοδοχεία) τον καιρό της πανδημίας μελέτη περίπτωσης ξενοδοχείων
  (2023-09-22) Φραγκούλια, Παγώνα; Λινάρδος, Κωνσταντίνος; Fragkoulia, Pagona; Linardos, Konstantinos
  Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας μας είναι το «Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους του τουριστικού τομέα (ξενοδοχεία) τον καιρό της πανδημίας μελέτη περίπτωσης ξενοδοχείων». Η πανδημία COVID-19 οδήγησε ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών του τουρισμού σε μια καινούργια κατάσταση που έπρεπε αφενός να αποδεχτούν και αφετέρου να ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος της νέας οικονομικής ύφεσης, ενισχύοντας παράλληλα τον σημαντικό κλάδο της χώρας μας. Παρόλο που ο κόσμος έχει βιώσει αρκετές μεγάλες πανδημίες και ασθένειες στον εικοστό πρώτο αιώνα, όπως τα κρούσματα γρίπης των πτηνών το 2003, ο Έμπολα του Σουδάν, κρούσματα το 2004 και 2007, η επιδημία του ιού Έμπολα της Δυτικής Αφρικής το 2013, και η επιδημία του ιού Ζίκα το 2015 (Bradley and Bryan 2019), κανένα από αυτά δεν έχει τις φρικτές επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία όπως η ασθένεια του κορωνοϊού από το 2019. Το ποσοστό εξάπλωσης του κορωνοϊού λόγω ασυμπτωματικής μετάδοσης είναι εξαιρετικά υψηλό. Το ποσοστό αναπαραγωγής του κοροναϊού αυξήθηκε ξαφνικά στο 2,88 λίγο αργότερα σε μεγάλο βαθμό (Belso-Martínez et al. 2020). Οι άνθρωποι στάλθηκαν σε καραντίνα ως αποτέλεσμα της επιδημίας, και τα σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν για το υπόλοιπο της σχολικής χρονιάς (BBC 2020). Μεταξύ των διαφόρων μέτρων παρέμβασης, συγκεκριμένα η καραντίνα, η κοινωνική απόσταση και η χρήση μάσκας προσώπου, θεωρούνταν ως οι πιο αποτελεσματικές τρόποι ελαχιστοποίησης του ποσοστού μόλυνσης από τον κοροναϊό (Colbourn 2020; Gössling et al. 2020). Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση είχε ως αποτέλεσμα οικονομική επιβάρυνση ιδίως για τις δημόσιες δαπάνες των αναπτυσσόμενων χωρών. Δεδομένου ότι η κρίση άγγιζε κυρίως την υγιεινή που επικρατούσε σε κάθε χώρο συγκέντρωσης ανθρώπων, η εμπιστοσύνη μπορούσε να γίνει μεγαλύτερη σε κάθε μελλοντικό επισκέπτη στην Ελλάδα, ότι οι επιχειρήσεις τουρισμού και φιλοξενίας, ακολουθούν πιστά όλες τις συνθήκες υγιεινής, τόσο για το προσωπικό, όσο και για τους επισκέπτες. Κατά συνέπεια, η σωστή αντιμετώπιση κάθε κινδύνου, απομακρύνει κάθε είδους κινδύνου προσβολής από την πανδημία. Αυτό βέβαια έχει ως προϋπόθεση την ορθή αντιμετώπιση από κάθε εμπλεκόμενο στον τουριστικό χώρο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Στα όρια της πραγματικότητας : παράδοξα σώματα στο De Rerum Natura του Λουκρήτιου
  (2023-09-27) Μπάστα, Μαρία; Basta, Maria
  Τμήμα Φιλολογίας (ΔΔ)
  Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της έννοιας του παράδοξου σώματος. Αφορμή για την ανάληψη της συγκεκριμένης έρευνας υπήρξε η διαπίστωση ότι τόσο στην ελληνιστική ποίηση όσο και μέσα στο κείμενο του De rerum natura παρατηρούνται μία σειρά από καινοφανείς και ριζοσπαστικές απόψεις για το μυθολογικό και το ανθρώπινο σώμα, απόψεις που ισορροπούν λεπτά ανάμεσα στην εκλογίκευση και την παραδοξότητα.
Show more...