Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 25082
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Πιλοτικά, κανονιστικά δεδομένα για την αξιολόγηση της ευαισθησίας και της δύναμης του βήχα σε ενήλικες και πιλοτική χρήση των δεδομένων σε ασθενείς
  (2024-02-06) Δημητρακοπούλου, Δέσποινα; Dimitrakopoulou, Despina
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Ο βήχας αποτελεί φυσικό προστατευτικό μηχανισμό των αεραγωγών αφού είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων σε περίπτωση διείσδυσης ή εισρόφησης. Επομένως, η αξιολόγηση της δύναμης και της ευαισθησίας του ακούσιου αλλά και του αντανακλαστικού βήχα στην κλινική πράξη είναι σημαντική, έτσι ώστε να μειωθούν τα επίπεδα θνησιμότητας και παρατεταμένης νοσηλείας από πνευμονία εξ’ εισροφήσεως. Επειδή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για την αξιολόγηση του βήχα είναι αρκετά ακριβός και δύσκολος στην μεταφορά, γεννάται η ανάγκη χρήσης μιας αξιόπιστης μεθόδου, με εξοπλισμό οικονομικά προσιτό, φορητό αλλά και εμπορικά διαθέσιμο. Για τον σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στην κλινική λογοθεραπευτική αξιολόγηση η μέθοδος CRT, που αξιολογεί την ευαισθησία του αντανακλαστικού βήχα, καθώς επίσης έχουν γίνει λίγες προσπάθειες δημιουργίας μεθόδων που ενσωματώνουν και τις δύο παραμέτρους (δύναμη και ευαισθησία). Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πιλοτική μελέτη με την προσπάθεια ενσωμάτωσης-συνδυασμού του κατάλληλου εξοπλισμού που θα μετρά και την δύναμη του αντανακλαστικού βήχα με βάση την ήδη υπάρχουσα μέθοδο CRT. Επιπρόσθετος βασικός στόχος, είναι και η σύγκριση των αποκρίσεων στις μετρήσεις μεταξύ των υγιών και των ασθενών συμμετεχόντων (πάσχοντες με ALS) με την χρήση της μεθόδου που αναπτύχθηκε, Μετά την δημιουργία κατάλληλου πρωτοκόλλου και εύρεσης κατάλληλου εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε συνολικά 32 συμμετέχοντες, ηλικιακού εύρους 50-75 ετών, εκ των οποίων 16 ήταν υγιείς και 16 ασθενείς πάσχοντες από ALS. Εκτός από την μέτρηση αναφορικά με την δύναμη και την ευαισθησία του βήχα, όλοι υπεβλήθησαν και στην διαδικασία σπιρομετρίας. Διαπιστώθηκε διαφορά σχετικά με τον χρόνο έκλυσης (ευαισθησία) μεταξύ ασθενών και υγιών σε όλες τις διαφορετικές συγκεντρώσεις κιτρικού οξέος (0,2: p=0.026, U=32, 0.4: p=0.017, U=35, 0.6: p=0,013, U=22, 0.8: p=0.004, U=17), με τους ασθενείς να παράγουν βήχα πιο γρήγορα σε σχέση με τους υγιείς. Αναφορικά όμως με την δύναμη του βήχα δεν υπήρξαν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων εκτός από τις επιδόσεις στην συγκέντρωση των 0,4 mol/L (p=0.010, U=24), στην οποία οι ασθενείς σημείωσαν μικρότερες τιμές. Το πρωτόκολλο που συστάθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε αποδείχθηκε χρήσιμος. Επιπλέον, ανεδείχθησαν ορισμένες διαφορές στην ευαισθησία αλλά και στην δύναμη του αντανακλαστικού βήχα σε ασθενείς και υγιείς μέσω των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση κιτρικού οξέος. Η παρούσα μελέτη μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την πραγματοποίηση παρόμοιων μελλοντικών ερευνών, με σκοπό την ύπαρξη περισσότερων δεδομένων από υγιείς αλλά και από ασθενείς πάσχοντες με ALS, για να επιτευχθούν περαιτέρω συγκρίσεις. Απαραίτητη κρίνεται επίσης, η επαναχορήγηση του πρωτοκόλλου μελλοντικά, σε μεγαλύτερη κλίμακα και με την εξάλειψη των περιορισμών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σύνθεση με μεθόδους «πράσινης χημείας» και χαρακτηρισμός νανοσωματιδίων χαλκού για τοπική εφαρμογή
  (2024-02-29) Χαϊκάλη, Χρυσή; Chaikali, Chrysi
  Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)
  Πολλά συστατικά φυσικής προέλευσης έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνθεση ανόργανων νανοσωματιδίων προσδίδοντας τους πολλές ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρασκευή και το χαρακτηρισμό ανόργανων νανοσωματιδίων χαλκού με τη χρήση της «Πράσινης Χημείας», δηλαδή με τη χρήση φυτικών εκχυλισμάτων. Η «πράσινη» σύνθεση επιλέχθηκε λόγω των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει σε σχέση με τις χημικές μεθόδους. Έχει βρεθεί στη Βιβλιογραφία ότι εκχυλίσματα από μέντα, βασιλικό, γαρίφαλο και ρόδι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή νανοσωματιδίων. Εμείς επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε το χυμό από ρόδι στις συνθέσεις μας. Θα πραγματοποιηθούν μελέτες ως προς τις μεθόδους σύνθεσης NPs και θα γίνει χαρακτηρισμός τους ως προς τη μορφολογία και τις φυσικές τους ιδιότητες. Ο χαρακτηρισμός των ανόργανων νανοσωματιδίων θα επιτευχθεί με τη χρήση τεχνικών όπως οι: DLS, UV/Vis, XRD και TEM. Η επιβεβαίωση του σχηματισμού των NPs θα γίνει με την χρήση φασματοσκοπίας UV/Vis καθώς και από τα αποτελέσματα από το XRD. Το μέγεθος και ζ- δυναμικό τους θα ελεγχθεί με DLS. Με τη χρήση TEM μικροσκοπίας θα γίνει αποκάλυψη της μορφολογίας του κάθε είδους NPs και θα γίνει προσπάθεια αποκάλυψης της κρυσταλλικής τους μορφής με την χρήση των SAED patterns καθώς και XRD. Τέλος, θα πραγματοποιηθούν μελέτες σταθερότητας των νανοσωματιδίων σε διάστημα 90 ημερών με σκοπό να ελεγχθεί η καταλληλόλητά τους για χρήση σε καλλυντικά και φαρμακευτικά σκευάσματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Πιλοτικά δεδομένα για την συσχέτιση παραμέτρων φωνής και κατάποσης σε ασθενείς με μυοτονική δυστροφία τύπου I και τύπου II
  (2024-02-16) Παπαρούνα, Σοφία-Παρασκευή; Paparouna, Sofia-Paraskevi
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Ο σκοπός της συγκεκριμένης πιλοτικής έρευνας είναι η μελέτη του βαθμού εμφάνισης συσχέτισης της φωνής με την κατάποση σε ασθενείς με Μυοτονική Δυστροφία τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι να οριστεί η δυνατότητα χρήσης παραμέτρων φωνής ως βιοδείκτες για την πρόγνωση παθολογίας ή διαταραχής στην κατάποση, δηλαδή τον εντοπισμό διαταραχής κατάποσης μέσω παραμέτρων φωνής. Μέσω αυτού θα μπορεί να μελετηθεί η πρόγνωση της ασθένειας, σε τομείς που αφορούν στην επιστήμη της λογοθεραπείας. Συνεπώς, με τον εντοπισμό της κάθε δυσκολίας προβλέπεται να μπορεί να παρέχεται η κατάλληλη θεραπεία, επικεντρωμένη στο συγκεκριμένο ασθενή. Η παρούσα έρευνα, αποτελεί πρώτη εφαρμογή της χρήσης των παραμέτρων φωνής ως εντοπιστικά εργαλεία, καθώς και πρώτη μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας τους ως βιοδείκτες. Για τις ανάγκες της έρευνας, τα πιλοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν από τα αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης ασθενών με DM1 και DM2 οι οποίοι συναίνεσαν στη χρήση αυτών, ανώνυμα, ώστε να πραγματοποιηθεί η έρευνα. Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα φωνής και κατάποσης, τα οποία θα αναλυθούν λεπτομερώς στην συνέχεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι παράμετροι της φωνής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για των εντοπισμό δυσκολιών στην κατάποση∙ να χρησιμοποιούνται δηλαδή ως εργαλεία που θα προβλέπουν τον βαθμό εμφάνισης συμπτωμάτων δυσφαγίας, μιας και συσχετίστηκαν δυσκολίες στην κατάποση με παθολογικά δεδομένα της φωνής. Επομένως η παρούσα πιλοτική έρευνα αποτελεί πρώτη εφαρμογή των προαναφερθέντων και στη συνέχεια, μπορεί σε αυτή να βασιστεί η πιο λεπτομερής και εις βάθος έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οι απόψεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας σχετικά με την επίδραση της επαγγελματικής εξουθένωσης και της συναισθηματικής νοημοσύνης στην ικανοποίηση από την εργασία
  (2024-02-13) Πετρούτσου, Παρασκευή; Petroutsou, Paraskevi
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Η σωματική και ψυχική υγεία των επαγγελματιών ψυχικής υγείας επηρεάζεται από τους ψυχικά νοσούντες, όσο και από τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ικανοποίησης από την εργασία, καθώς και από την συναισθηματική ανθεκτικότητα. Σκοπός. Σκοπός της παρούσας έρευνας αφορά στη διερεύνηση των απόψεων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για την επίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επαγγελματικής εξουθένωσης, στην ικανοποίησή από την εργασία τους. Στους επιμέρους στόχους διερευνώνται τα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης, συναισθηματικής νοημοσύνης και γενικής ικανοποίησης των επαγγελματιών, η επιρροή των δημογραφικών χαρακτηριστικών, καθώς και η σχέση των υπό μελέτη μεταβλητών με την επαγγελματική τους ικανοποίηση. Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 119 επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλευτές), οι οποίοι εργάζονται σε δομές ψυχικής υγείας στο Νομό Αχαΐας. Για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Wong & Law), Γενικής Ικανοποίησης από την Εργασία (Brayfield & Rothe) και Επαγγελματικής Εξουθένωσης (της Maslach). Αποτελέσματα: Οι συμμετέχοντες στην έρευνα παρουσιάζουν αρκετά μεγάλη επαγγελματική ικανοποίηση και παρατηρούμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η συνολική συναισθηματική νοημοσύνη, τόσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική ικανοποίηση. Επίσης, όσο περισσότερα είναι τα προσωπικά επιτεύγματα (μικρότερη επαγγελματική εξουθένωση), τόσο μεγαλύτερη είναι η επαγγελματική ικανοποίηση. Τέλος, παρατηρούμε ότι η επαγγελματική ικανοποίηση μειώνεται, όσο μεγαλώνει η αποπροσωποποίηση και όσο μεγαλώνει η συναισθηματική εξάντληση. Συμπεράσματα. Συμπεραίνεται από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας ότι οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας καλούνται να διαχειριστούν τόσο τα προσωπικά τους συναισθήματα, όσο και αυτά που προέρχεται από το επάγγελμά τους. Επομένως, προτείνεται εποπτεία και δημιουργία συμβουλευτικών σταθμών, ώστε να αναπτύξουν κατάλληλες τεχνικές για τη διαχείριση απρόσμενων και αιφνίδιων καταστάσεων .
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής σε ασθενείς που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας
  (2024-01-22) Απολλωνάτου, Βασιλική; Apollonatou, Vasiliki
  Τμήμα Ιατρικής (ΔΔ)
  Η σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελεί μία χρόνια απομυελινωτική φλεγμονώδη νόσο του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), η οποία μπορεί να επηρεάσει το αναπνευστικό σύστημα σε προχωρημένα στάδια της νόσου. Ο στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογηθεί ο λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής, καθώς και η δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής κόπωσης σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας με ήπια προς μέτρια αναπηρία, και να διερευνηθεί η ποιότητα ζωής, καθώς και η κόπωση στον συγκεκριμένο πληθυσμό. Μέθοδος: 25 ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και 16 υγιή άτομα συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη. Διενεργήθηκε πλήρης λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής και στη συνέχεια ακολούθησε δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής άσκησης με τη χρήση τάπητα. Η ποιότητα ζωής αξιολογήθηκε με τη χρήση του ερωτηματολογίου SF-36. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία στην ομάδα των ασθενών ήταν 38.4 ± 8.2 έτη. Οι τιμές που αφορούν στην σπιρομέτρηση ήταν εντός φυσιολογικών ορίων, όπως αντίστοιχα ήταν και οι τιμές της διαχυτικής ικανότητας, ενώ αντίθετα οι τιμές για τον μέγιστο εκούσιο αερισμό ήταν μειωμένες. Η δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής κόπωσης στην ομάδα ασθενών ήταν επηρεασμένη συγκριτικά με την ομάδα των υγιών ατόμων. Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές αφορούσαν στις εξής παραμέτρους: V’O2 peak, V’CO2 peak, RER, V’O2/kg peak, V’CO2/kg peak, oxygen pulse peak, καθώς και στην κλίση V’E/V’CO2. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα, φαίνεται πως οι κύριες παράμετροι της δοκιμασίας καρδιοαναπνευστικής κόπωσης είναι επηρεασμένες σε ασθενείς με ήπια προς μέτρια αναπηρία, ακόμη και όταν δεν παραπονούνται για συμπτώματα εκ του αναπνευστικού. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να αξιολογούνται για την ύπαρξη διαταραχών με λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Κριτήρια για τη δημιουργία ζωνών προστασίας και διατήρησης σε προστατευόμενες περιοχές : η περίπτωση του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς
  (2024-02-28) Λαμπροπούλου, Εύα; Lampropoulou, Eva
  Τμήμα Βιολογίας (ΜΔΕ)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η υλοποίηση ενός μοντέλου διαχείρισης και προστασίας στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου – Στροφυλιάς, με σκοπό τη ζωνοποίηση, χρησιμοποιώντας ως κριτήριο τη σημαντικότητα των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας που αυτή φιλοξενεί. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τρεις χερσαίες περιοχές του δικτύου Natura 2000: GR2320001, GR2330006, GR2330007. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM για τους τύπους οικοτόπων και τα είδη πανίδας, ενώ τα αντίστοιχα δεδομένα για τα φυτικά είδη συγκεντρώθηκαν από τη βάση δεδομένων της χαρτογράφησης των τύπων οικοτόπων του Δικτύου Natura 2000, συνδυαστικά με αυτά της βάσης δεδομένων Flora Hellenica. Μετά από επεξεργασία των δεδομένων σε υπολογιστικά φύλλα excel, αποδόθηκε σε χάρτη η ζωνοποίηση των χερσαίων περιοχών, χρησιμοποιώντας το λογισμικό QGIS. Στο τελευταίο στάδιο της παρούσας εργασίας επισημαίνονται τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν και προτείνονται διαχειριστικά μέτρα για τα επίπεδα ζώνωσης αλλά και κύριες λύσεις με σκοπό την αποφυγή της περαιτέρω υποβάθμισης του μοναδικού αυτού φυσικού οικοσυστήματος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Έλεγχος κινητήριου συστήματος ηλεκτρικού δικύκλου
  (2024-02-26) Γιαννόπουλος, Γεώργιος; Giannopoulos, Georgios
  Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την εφαρμογή διανυσματικού ελέγχου της ταχύτητας ενός σύγχρονου ηλεκτρικού κινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος χρησιμοποιείται σε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Η διπλωματική αυτή εκπονήθηκε στο εργαστήριο Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας, στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πρώτο μέρος γίνεται μελέτη των σύγχρονων κινητήρων μόνιμου μαγνήτη και των τριφασικών αντιστροφέων τάσης που αποτελούν δύο από τα βασικότερα μέρη για την οδήγηση του ηλεκτρικού ποδηλάτου αυτής της εργασίας. Έπειτα από σύντομη ανάλυση της λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών, παρουσιάζονται στη συνέχεια οι διάφορες κατηγορίες κινητήρων που υπάρχουν, και γίνεται πιο διεξοδική ανάλυση των κινητήρων μόνιμου μαγνήτη όσον αφορά τη κατασκευή και τη λειτουργία τους. Όσον αφορά τον τριφασικό αντιστροφέα, περιγράφεται αρχικά ο ρόλος του στη διάταξη, ενώ μελετώνται στη συνέχεια οι τεχνικές ελέγχου λειτουργίας του. Στη συνέχεια, αφού γίνει επεξήγηση της έννοιας του διανυσματικού ελέγχου ενός σύγχρονου ηλεκτρικού κινητήρα, παρατίθεται η θεωρητική και μαθηματική ανάλυση του ελέγχου ταχύτητας του κινητήρα του οχήματος. Στα πλαίσια υλοποίησης του ελέγχου, παρουσιάζεται ένα μαθηματικό μοντέλο εκτίμησης της ταχύτητας της μηχανής, με βάση τη μέτρηση των ρευμάτων, με σκοπό την αποφυγή άμεσης μέτρησης της τιμής της. Για την κατάλληλη προεπισκόπηση της πειραματικής διαδικασίας, έγινε προσομοίωση του ηλεκτρικού ποδηλάτου με εφαρμογή διανυσματικού ελέγχου, σε κατάλληλο λογισμικό. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης τόσο με γνώση της τιμής της ταχύτητας, όσο και με εκτίμηση αυτής. Έπειτα από αυτά περιγράφεται το πείραμα που έγινε. Έπειτα από ανάλυση της πειραματικής διαδικασίας, και του κώδικα που δημιουργήθηκε για την υλοποίηση αυτής, απεικονίζονται και μελετώνται τα αποτελέσματα που προέκυψαν.
Show more...