Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 23305
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ερωτική επιθυμία και παρθενία στα μυθιστορήματα του Αχιλλέα Τάτιου και του Λόγγου
  (2023-03-30) Πυλαρινού-Μαρκαντωνάτου, Θεοδώρα; Pylarinou-Markantonatou, Theodora
  Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)
  Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη των μυθιστορημάτων Τα κατά Λευκίππην και Κλειτοφῶντα του Αχιλλέα Τάτιου και Τὰ κατὰ Δάφνιν και Χλόην του Λόγγου ως προς το πώς προβληματοποιούν την σύγκρουση ανάμεσα στην ερωτική επιθυμία και την κομβική μυθιστορηματική σύμβαση σύμφωνα με την οποία η ηρωίδα πρέπει να παραμείνει παρθένα. Η παρθενία της ηρωίδας είναι το μείζον θέμα που απασχολεί την παρούσα έρευνα, αφού, όπως θα δούμε, αυτή κινδυνεύει διαρκώς εντός της μυθιστορηματικής αφήγησης. Ξεκινώ την μελέτη μου με την εισαγωγή, στην οποία αναφέρομαι στη λειτουργία των συγκεκριμένων μοτίβων εντός του μυθιστορηματικού είδους. Παράλληλα, καταδεικνύω τα στοιχεία ως προς τα οποία διαφοροποιούνται τα συγκεκριμένα δύο μυθιστορήματα, ώστε να δικαιολογήσω την επιλογή τους για συγκριτική ανάγνωση και μελέτη. Η εργασία μου δομείται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά μελετώ το γεγονός ότι και στα δύο μυθιστορήματα η παρθενία των ηρωίδων απειλείται από την αμοιβαία ερωτική επιθυμία τόσο των ιδίων, όσο και των συμπρωταγωνιστών τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζω τον τρόπο με τον οποίο η αφήγηση των δύο έργων παρουσιάζει τις απειλές που δέχεται η παρθενία των ηρωίδων από άλλους άνδρες οι οποίοι επιδιώκουν την ερωτική ένωση μαζί τους με τη βία. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, συμπεριλαμβάνω στην έρευνα μου και τις ιστορίες βιασμού μυθολογικών ηρωίδων που παρουσιάζονται στα μυθιστορήματα αυτά εν είδει εκφράσεων ή αφηγήσεων και τις εξετάζω ως προς την λειτουργία τους εντός της αφήγησης και τη συσχέτισή τους με τις μυθιστορηματικές ηρωίδες. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου διερευνώ την πρόσληψη κάθε θεματικής από το σύγχρονο των μυθιστορημάτων αναγνωστικό κοινό, προτείνοντας διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με το κείμενο ανάλογα με την έμφυλη ταυτότητα των αναγνωστών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Έκφραση ιντερλευκίνης 8 σε γηρασμένα και καρκινικά κύτταρα
  (2023-03-29) Καβελλάρη, Μαρίνα; Kavellari, Marina
  Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)
  Η ιντερλευκίνη 8 (IL-8) υπάγεται στις χημειοκίνες, με κατεξοχήν χημειοτακτικό ρόλο σε ενεργοποιημένες φλεγμονώδεις αποκρίσεις, χαρακτηριστικές της γήρανσης, του καρκίνου, του άσθματος, των αυτοάνοσων νοσημάτων κλπ. Η ιντερλευκίνη 8 παράγεται από τα μακροφάγα (σημείο τραυματισμού, μόλυνσης) και ενεργοποιεί την ανοσολογική απόκριση, στρατολογώντας ουδετερόφιλα και Τ-λεμφοκύτταρα, στο σημείο της φλεγμονής, δρώντας σε δύο υποδοχείς της οικογένειας των GPCRs, τους CXCR1 και CXCR2. Επίσης, εκκρίνεται και από άλλους κυτταρικούς τύπους (ινοβλάστες, επιθηλιακά κύτταρα, ενδοθηλιακά, γηρασμένα, καρκινικά) και αλληλεπιδρά με διάφορα κύτταρα. Κατά τη γήρανση, μία κατάσταση μη αναστρέψιμης διακοπής του κυτταρικού κύκλου, ως απόκριση σε διάφορους τύπους στρες (τελομερή, οξειδωτικό στρες, ογκογόνα ερεθίσματα), προκύπτουν διακριτές φαινοτυπικές μεταβολές, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στη γονιδιακή έκφραση, του μεταβολισμού και της ανάπτυξης ενός σύνθετου εκκριτικού φαινοτύπου (SASP), που περιλαμβάνει την έκκριση κυτοκινών, χημειοκινών (IL-6, IL-8), αυξητικών παραγόντων, αλλά και ενζύμων αποδόμησης της εξωκυττάριας μήτρας, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται αυτοκρινής και παρακρινής δράση των γηρασμένων κυττάρων στο μικροπεριβάλλον του ιστού, στο οποίο ανήκουν. Στην περίπτωση του καρκίνου, η υπερέκφραση της ιντερλευκίνης 8 έχει συσχετιστεί με τη στρατολόγηση ειδικών κυττάρων με ανοσοκατασταλτική δράση (MDSCs, Treq), επαγωγή της ανάπτυξης, της καρκινικής βλαστικότητας, της αγγειογένεσης και της μετάστασης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύχθηκε δοκιμασία ELISA και μελετήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης της ιντερλευκίνης 8 σε εθισμένα μέσα καλλιέργειας κυτταρικών σειρών νεαρών, γηρασμένων και καρκινικών κυττάρων. Από την ανάλυση πιστοποιήθηκε η έκφραση της IL-8 στις νεαρές κυτταρικές σειρές, ανθρώπινων ινοβλαστών FF95 (Y), μεσοσπονδύλιου δίσκου βοός 2178/3 (Y) και ανθρώπου 7AF (Y), καθώς και στα εθισμένα μέσα από τα καρκινικά κύτταρα, ανθρώπινου καρκινώματος A431 και A549 και ανθρώπινου ινοσαρκώματος HT1080. Εμφανώς πιο υψηλά επίπεδα έκφρασης ιντερλευκίνης 8 διαπιστώθηκαν στα εθισμένα μέσα γηρασμένων κυττάρων, ύστερα από ακτινοβόληση με γ-ακτινοβολία, ανθρώπινων ινοβλαστών FF95 (IS), κύτταρα μεσοσπονδύλιου δίσκου βοός 2178/3 (IS) και ανθρώπου 7AF (IS). Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν το φλεγμονώδη χαρακτήρα των γηρασμένων κυττάρων και το ρόλο τους σε εκφυλιστικές παθήσεις.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σύνθεση έγχρωμων νανοσωματιδίων πυριτίου με τη χρήση υπερήχων για εφαρμογές σε βιοασθητήρες DNA
  (2023-03-16) Αναστασοπούλου, Ευτυχία; Anastasopoulou, Eftychia
  Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)
  Η νανοτεχνολογία αποτελεί τεχνολογία αιχμής και πολλά υποσχόμενη εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Η χρήση νανοσωματιδίων και νανοϋλικών γενικά, σε βιοαισθητήρες συνέβαλε δραματικά στη μείωση του κόστους και του χρόνου της ανάλυσης, στην αύξηση της απλότητας των αισθητήρων, στην αύξηση του αριθμού των αναλυτών που μπορούν να προσδιοριστούν ταυτόχρονα με έναν βιοαισθητήρα, καθώς και στην ενίσχυση του μετρούμενου σήματος. Υπάρχει πληθώρα διαφορετικών νανοσωματιδίων/νανοϋλικών που έχουν παρασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες εφαρμογές. Τα νανοσωματίδια πυριτίου, συγκεκριμένα, αποτελούν εξαιρετικούς ιχνηθέτες σε αναλυτικές μεθόδους και κυρίως σε βιοαισθητήρες εξαιτίας του εύκολου, γρήγορου και φθηνού τρόπου παρασκευής, της παρασκευής νανοσωματιδίων με μεγάλο εύρος μεγεθών και με ομοιόμορφη κατανομή, της ευκολίας στη χρήση, της εξαιρετικής σταθερότητας, καθώς και της μεγάλης διαλυτότητας σε υδατικά διαλύματα. Επιπρόσθετα, παρέχουν και όλα τα πλεονεκτήματα της χρήσης νανοϋλικών, όπως υψηλή ανιχνευσιμότητα και ευαισθησία. Στην παρούσα ΜΔΕ θα παρουσιαστούν μέθοδοι παρασκευής νανοσωματιδίων πυριτίου, καθώς και η διαδικασία παρασκευής έγχρωμων νανοσωματιδίων πυριτίου. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στις αντιδράσεις σύζευξης με πρωτεΐνες και στις εφαρμογές τους στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων. Επιπρόσθετα, κάνοντας χρήση τεχνικών χαρακτηρισμού όπως SEM, TEM και DLS, θα λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των νανοσωματιδίων. Εν κατακλείδι, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα και συμπεράσματα για τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των νανοσωματιδίων πυριτίου κατά τη σύνθεση και χρώση τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Role of serglycin in atherosclerosis
  (2023-03-29) Φουντάς, Παναγιώτης; Fountas, Panagiotis
  Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)
  Atherosclerotic cardiovascular disease is the largest underlying cause of death and disability in the world, leading to the formation of plaques in the innermost layer of the arterial wall. Plaques can ultimately rupture or erode, causing thrombosis, decreasing partly or fully the blood flow. The extracellular matrix (ECM) is critical for all aspects of vascular pathobiology. It is mainly composed by collagens, elastic fibers, hyaluronan (HA), proteoglycans (PGs) decorated with glycosaminoglycans (GAGs) such as chondroitin sulfate (CS), dermatan sulfate (DS), heparan sulfate (HS), heparin and a variety of glycoproteins. The vulnerable plaques usually have a large lipid and necrotic core, are rich in inflammation and covered by a thin fibrous cap, that is accompanied by a unique ECM signature (with permanent synthesis & degradation). Serglycin (SRGN) is a PG whose protein core can be decorated with different types of glycosaminoglycans, dictating in turn its action. It is mainly expressed in cells of the hematopoietic lineage (neutrophils, lymphocytes, monocytes, macrophages, platelets, megakaryocytes, mast cells), as well as in endothelial and smooth muscle cells. SRGN is a structural and functional chameleon, with radically different properties depending on its exact cellular and immunological context. This MSc Thesis will focus on the role of SRGN in atherosclerosis, using human samples and in vitro mechanistic atherosclerosis models.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο ρόλος των DAO (Decentralized Autonomous Organization) εφαρμογών στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον
  (2023-03-13) Γκιώνης, Χρήστος Δημήτριος; Μουδάτσος, Αντώνιος; Ρουσόδημος, Μάριος Νικόλαος; Gkionis, Christos Dimitris; Moudatsos, Antonios; Rousodimos, Marios Nikolaos
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Οι αποκεντρωμένοι αυτόνομοι οργανισμοί (DAO) είναι οντότητες που αξιοποιούν blockchain, ψηφιακά στοιχεία ενεργητικού και σχετικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη πόρων, τον συντονισμό δραστηριοτήτων και τη λήψη αποφάσεων. Οι DAO προσπαθούν να αποκεντρώσουν τη λειτουργία των εταιρειών και άλλων συλλογικών οντοτήτων καθιστώντας τις λειτουργικές και οικονομικές πληροφορίες διαφανείς και παρέχοντας την εξουσία στα μέλη που διαθέτουν αδειοδοτικά (token) να προτείνουν, να ψηφίζουν και να θεσπίζουν αλλαγές.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Εγκαύματα και ο ρόλος του νοσηλευτή
  (2023-03-14) Ντοβίνος, Ευστάθιος; Ntovinos Efstathios
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  Εισαγωγή: Η περίπτωση των εγκαυμάτων είναι μια αρκετά ζωτικής σημασίας κατάσταση και πάνω στη νοσηλευτική κατανόηση του θέματος απαιτεί αρκετά καλή γνώση της ανατομίας αλλά και της φυσιολογίας του δέρματος και των ιστών αυτού. Οι νοσηλευτικές ενέργειες σε περιστατικά εγκαυμάτων απαιτούν μεγάλη ακρίβεια δεξιοτεχνία και γνώση προκειμένου να οδηγηθεί σε μια καλή έκβαση. Επρόκειτο για μια αδιαμφισβήτητα εξιδεικευμένη νοσηλευτική πράξη στην οποία ο νοσηλευτής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ομαλή έκβαση του περιστατικού. Συνδυασμός καλής γνώσης του θέματος με καλή γνώση πρωτοκόλλου νοσηλευτικής αντιμετώπισης του θέματος κρίνονται απαραίτητα όταν μιλάμε για εγκαύματα. Σκοπός: Στόχος της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία των εγκαυμάτων, η βαρύτητα τους αλλά και η βαρύτητα της νοσηλευτικής πράξης σε τέτοιου είδους περιστατικά. Μέθοδος: Η δημιουργία και τελική δομή της πτυχιακής εργασίας αποτελεί απόρροια βιβλιογραφικής ανασκόπησης οπού χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές πηγές βιβλιογραφίας μέσα από επιστημονικά βιβλία, συγγράμματα, πηγές και μέσα από διαδικτυακές πηγές βασισμένες σε επιστημονικές αναλύσεις και επεξηγήσεις του θέματος που θα αναλυθεί. Συμπέρασμα: Τα θύματα των εγκαυμάτων ζητούν ταχεία ανάρρωση και επιτυχή επανόρθωση των σωματικών αλλοιώσεων ώστε να επιστρέψουν στη ¨κανονικότητα¨ τους. Στη πραγματικότητα η αποκατάσταση για ένα ελαφρύ έγκαυμα είναι επιτυχής και σχετικά άμεση όμως αυτό δε συμβαίνει για όλες τις περιπτώσεις καθώς πολλά βαριά εγκαύματα πιθανόν να αλλάξουν μια ανθρώπινη ζωή οριστικά. Η σωστή αντιμετώπιση ενός εγκαύματος απαιτεί σωστές και έγκαιρες κινήσεις στις δυο κύριες φάσεις αποκατάστασης του την οξεία και την επανορθωτική. Όπως σε κάθε περίπτωση έτσι κι εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απαιτείται σωστή συνεργασία θεραπευτικού με νοσηλευτικού προσωπικού. Λέξεις Κλειδιά: Έγκαυμα, τραύμα, αποκατάσταση, Μονάδα εγκαυμάτων, Νοσηλευτικές ενέργειες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ανάλυση στρατηγικών marketing σε social media για B2C (BUSINESS-TO-CONSUMER) επιχειρήσεις
  (2023-03-10) Ζησοπούλου, Χρυσαυγή; Zisopoulou, Chrysavgi
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάτε η ανάλυση στρατηγικών marketing σε social media για B2C επιχειρήσεις. Αρχικά, αναλύεται η έννοια του ψηφιακού μάρκετινγκ (digital marketing), οι τύποι του και οι διαφορές του από το παραδοσιακό μάρκετινγκ. Στην συνέχεια η μελέτη αναλύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στους καταναλωτές, καθώς και τους λόγους που οι επιχειρήσεις τα χρησιμοποιούν. Έπειτα αναλύονται τα βασικότερα και δημοφιλέστερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα είδη του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς αναλύονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για B2C επιχειρήσεις (επιχείρηση προς καταναλωτή). Καταληκτικά, αναφέρεται στη μελέτη περίπτωσης δύο μεγάλων εταιριών, Coca-Cola και Pepsi, καθώς συγκρίνονται και αναλύονται ξεχωριστά οι στρατηγικές που ακολουθεί η κάθε μια στα Social media μέσα από διαφημιστικές καμπάνιες, ώστε να προκύψουν κάποια συμπεράσματα, που αναφέρονται στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης.
Show more...