Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

Last submissions

Now showing 1 - 5 of 21769
 • Thumbnail Image
  Item
  Αλγόριθμοι εύρεσης βέλτιστων διαδρομών σε μη διασυνδεδεμένες κινητές συσκευές
  (2022-09-29) Λύρου, Δήμητρα; Lyrou, Dimitra
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)
  Το πρόβλημα αναζήτησης συντομότερων διαδρομών περιλαμβάνει την εύρεση βέλτιστης διαδρομής μεταξύ της παρούσας θέσης και του προορισμού υπό δεδομένες συνθήκες. Επί του παρόντος, τέτοιου είδους προβλήματα εμφανίζονται σε δίκτυα όπως το τηλεπικοινωνιακό, το οδικό, το σιδηροδρομικό και άλλα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ειδικά στα συστήματα πλοήγησης έχει σημειωθεί εκρηκτική πρόοδος χάρη στους αλγόριθμους εύρεσης συντομότερων διαδρομών. Στη παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκαν οι αλγόριθμοι Dijkstra και ΑLT ως προς την αποτελεσματικότητα τους σε οδικά δίκτυα σε συνδυασμό με τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη. Σκοπός ήταν η μείωση του χρόνου εκτέλεσης των αλγορίθμων όσο το δυνατόν περισσότερο, δεδομένου ότι εφαρμόζονται σε μη διασυνδεδεμένη κινητή συσκευή. Η έρευνα βασίστηκε σε προηγμένο λειτουργικό σύστημα Android και για την δρομολόγηση επιλέχθηκε η βιβλιοθήκη OSMDroid. Σημειώνεται ότι παρακάτω θα λαμβάνονται υπόψιν ως έγκυρα αποτελέσματα, διαδρομές οι οποίες είναι όσον πιο κοντά γίνεται στην βέλτιστη. Η αποτελεσματικότητα των μεθόδων των παραπάνω αλγορίθμων αναλύθηκε με τη χρήση προσομοιώσεων οι οποίες υλοποιήθηκαν σε πηγαίο κώδικα JAVA.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η οπισθοχωρητική έλλειψη στα Ελληνικά : δομή εκκένωσης ή πολλαπλής κυριαρχίας
  (2022-09-27) Τσίγκα, Μαρία-Χριστίνα; Tsigka, Maria-Christina
  Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία μελετά μία ιδιαίτερη περίπτωση έλλειψης, την οπισθοχωρητική έλλειψη (reverse sluicing), η οποία έχει προταθεί από τους Giannakidou & Merchant (1998). Ας δούμε ένα παράδειγμα δομής οπισθοχωρητικής έλλειψης: "Δεν ξέρω αν και πότε άρχισε η εκδήλωση". Μία δομή οπισθοχωρητικής έλλειψης, όπως βλέπουμε και από το παράδειγμα, αποτελείται από δύο πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις, οι οποίες συνδέονται παρατακτικά με τον σύνδεσμο "και". Η πρώτη πρόταση εισάγεται με το μόρφημα "αν" και η δεύτερη με κάποιο ερωτηματικό στοιχείο, στην προκειμένη περίπτωση με το ερωτηματικό στοιχείο "πότε". Η πρόταση που εισάγεται με το "αν" δεν πραγματώνει φωνολογικά το ρηματικό μέρος της, "άρχισε η εκδήλωση". Στόχος της εργασίας είναι να εξετάσουμε την ταυτότητα των παραπάνω δομών. Οι Giannakidou & Merchant (1998) υποστηρίζουν ότι πρόκειται για δομή εκκένωσης, ενώ οι Citko & Gracanin-Yuksek (2017) αναλύουν τις αντίστοιχες δομές στα αγγλικά ως δομές πολλαπλής κυριαρχίας. Μελετώντας όλες τις αναλύσεις που έχουν διατυπωθεί βιβλιογραφικά, στο τέλος της εργασίας καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα σχετικά με την ταυτότητα των δομών οπισθοχωρητικής έλλειψης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον συνθέτων υλικών για εφαρμογές κρούσης
  (2022-09-28) Καλαμπούκας, Θωμάς; Kalampoukas, Thomas
  Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Με στόχο την ανάπτυξη σύνθετων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον, η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη μελέτη του υβριδισμού πλήρως συνθετικών σύνθετων υλικών με φυσικά ίνες. Για την πλήρη κατανόηση του θέματος, η εργασία διαπλέκει αρχικά θεωρητικές κεφάλαια που εισάγουν τον αναγνώστη στον κόσμο των σύνθετων υλικών γενικά και ειδικότερα στα εκείνα τα υλικά με ενισχύσεις από ίνες ενσωματωμένες σε πολυμερή μήτρα. Ακολουθεί από μια λεπτομερή παρουσίαση των ιδιοτήτων, της δομής και της συμπεριφοράς των σύνθετων υλικών ενισχυμένων με φυσικές ίνες και της φιλικής προς το περιβάλλον συμπεριφοράς τους. Στη συνέχεια, μια σύντομη ανασκόπηση των εγκλείσματα νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση των σύνθετων υλικών και μια συμπυκνωμένη βιβλιογραφία ανασκόπηση της σχετικής γνώσης για το θέμα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη, ακολουθεί. Στο πειραματικό μέρος, γίνεται παρουσίαση των διαδικασιών κατασκευής που εφαρμόστηκαν για να προετοιμασίας των δοκιμίων και του σχεδίου δοκιμών που ακολουθήθηκε για τις κρούσεις υψηλής ταχύτητας. Τέλος, αναφέρονται τα τελικά συμπεράσματα και ορισμένες προτεινόμενες μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις. Στο πειραματικό μέρος αυτής της εργασίας, κατασκευάστηκαν δύο τύποι σύνθετων υλικών. O πρώτος αφορούσε την αντικατάσταση των ινών Kevlar με ίνες λίνου σε σύνθετα υλικά με θερμοπλαστική μήτρα. Η αντικατάσταση έγινε με την κατασκευή τριών διαφορετικών στρώσεων ακολουθίες. Για τη διερεύνηση πιθανών συνδυασμών για αποτελεσματική συμπεριφορά σε κρούση υψηλής ταχύτητας, δοκιμάστηκαν δύο διαφορετικά υλικά μήτρας. Στην κατεύθυνση αυτή, η πρόσμιξη της φάσης της μήτρας με νανοσωματίδια πραγματοποιήθηκε επίσης προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το βάρος των υλικών. O δεύτερος συνδυασμός περιελάμβανε την αντικατάσταση των ινών γυαλιού με ίνες λίνου σε σύνθετα υλικά με θερμοσκληρυνόμενη μήτρα. Σε αυτόν τον συνδυασμό επίσης τρεις διαφορετικές διαστρώσεις ακολουθίες στρώσεων δοκιμάστηκαν. Οι δοκιμές πρόσκρουσης πραγματοποιήθηκαν σε διατάξεις αεροβόλων όπλων τόσο στην AML όσο και στην ILK. Η κρούση Οι ενέργειες που επιτεύχθηκαν ήταν της τάξης των 100 J. Δοκιμάστηκαν συνολικά 56 δοκίμια. Μετά από κρούση των δοκιμίων, μετρήθηκε το ποσοστό της ενέργειας που απορροφήθηκε για να διερευνηθεί η συμπεριφορά των υλικών. Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων, προέκυψε το συμπέρασμα ότι τα υβριδικά σύνθετα υλικά που προέκυψαν από την αντικατάσταση συνθετικών ινών με φυσικές ίνες μπορούν να αποδώσουν αποτελεσματικά σε εφαρμογές κρούσης υψηλής ταχύτητας. Συγκεκριμένα, δύο συνδυασμοί υβριδικών υλικών και μητρών που διαγωνίστηκαν, παρουσίασαν υψηλότερη απορρόφηση ενέργειας ακόμη και από τα αντίστοιχα πλήρως συνθετικά υλικά. Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις αυτή η υβριδοποίηση συνοδεύεται από μια αύξηση του βάρους των τελικών υλικών. Προκειμένου να ξεπεραστεί αυτός ο παράγοντας, προτείνεται να μελετηθούν περαιτέρω τα υλικά αυτά και να βελτιστοποιηθεί η διαμόρφωσή τους
 • Thumbnail Image
  Item
  A view on de Sitter spacetime
  (2022-09-28) Ξένος, Κωνσταντίνος; Xenos, Konstantinos
  Τμήμα Φυσικής (ΜΔΕ)
  In this Thesis we are going to cover some geometrical properties of de Sitter spacetime in the classical level, as dictated by the General theory of Relativity, and then correlate them with aspects of Quantum Field Theory in order to construct an appropriate Hilbert space.
 • Thumbnail Image
  Item
  Χαρτογράφηση της γλωσσικής ποικιλίας της Λέσβου
  Αλεξέλλη, Βασιλεία; Alexelli, Vasileia
  Τμήμα Φιλολογίας (ΔΔ)
  Στόχος της διατριβής είναι η εξέταση της γλωσσικής ποικιλίας που χαρακτηρίζει συγχρονικά τη διάλεκτο της Λέσβου, καθώς και η αποτύπωσή της με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής χαρτογράφησης. Η ηλεκτρονική γλωσσική χαρτογράφηση αποτελεί ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο ερευνητικό πεδίο στο εξωτερικό, ωστόσο, στην Ελλάδα, η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Γλωσσικού Άτλαντα της Λέσβου (ΗΓΑΛ) αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη προσπάθεια. Ο ΗΓΑΛ είναι διαθέσιμος στην Ελληνική και στην Αγγλική και οι χρήστες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν, μέσω του διαδικτύου, από το σύνδεσμο http://lesvos.lmgd.philology.upatras.gr. Η υλοποίησή του ξεκίνησε το 2010 μέσω του ερευνητικού προγράμματος «Καταγραφή, μελέτη και χαρτογράφηση των ιδιωμάτων της Λέσβου» με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη. Μέσω της παρούσας διατριβής, ο ΗΓΑΛ εμπλουτίστηκε με νέα γλωσσικά δεδομένα τα οποία κατανέμονται στα επίπεδα γλωσσολογικής ανάλυσης της φωνολογίας, της μορφολογίας, της μορφοφωνολογίας, της μορφοσύνταξης και του λεξιλογίου. Συνολικά εξετάζονται 113 γλωσσικά στοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε 113 χάρτες. Τα δεδομένα προέρχονται από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές σχετικά με τη διάλεκτο και η παρουσία τους ελέγχθηκε, μέσω έρευνας πεδίου, σε 78 χωριά της Λέσβου. Το μέσο για τη διερεύνηση της ποικιλίας και ετερογένειας που παρουσιάζουν αποτέλεσε ένα ειδικά διαμορφωμένο διαλεκτικό ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας βασίστηκαν στις απαντήσεις που έδωσαν συνολικά 746 πληροφορητές, φυσικοί ομιλητές της Λεσβιακής και μόνιμοι κάτοικοι των υπό εξέταση περιοχών, άνω των 60 ετών, με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αιτίες και παράγοντες δημιουργίας σπατάλης τροφίμων (food waste) και η συμπεριφορά του καταναλωτή
  (2022-09-30) Γρίβας, Ευθύμιος; Grivas, Efthimios
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)
  Το παρόν αποσκοπεί στο να γίνει μια ορθή διερεύνηση του φαινομένου της σπατάλης τροφίμων και το πώς αυτή σχετίζεται με τη συμπεριφορά και τις αγοραστικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Η επιλογή του θέματος κρίνεται επίκαιρη σε μια εποχή όπου το περιβάλλον και η ευαισθησία προς αυτό, καθίστανται πιο σημαντικά από ποτέ. Όσον αφορά τη συμπεριφορά του καταναλωτή, αποτελεί διαχρονικό ζήτημα που σχετίζεται με το μάρκετινγκ, καθώς δεν είναι λίγοι οι παράγοντες που επηρεάζουν και συνδέουν τις δυο έννοιες. Στο πρώτο κεφάλαιο, ο λόγος γίνεται για τη σπατάλη τροφίμων. Η εισαγωγή μέσα από κάποιες γενικές παραδοχές και στοιχεία από μελέτες δίνει το έναυσμα για τον ορισμό της σπατάλης τροφίμων. Παρατηρείται ότι συχνά συναντάται και ο όρος της απώλειας τροφίμων, που δεν πρέπει να συγχέεται. Η σπατάλη τροφίμων δύναται να κάνει την εμφάνισή της σε διάφορους τομείς. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι μπορεί να είναι εφικτή πραγματικά παντού. Από τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση μέχρι και τα νοικοκυριά. Αναζητώντας τα αίτια και μελετώντας ξανά τους ίδιους τομείς, κανείς ανακαλύπτει μια πληθώρα πληροφοριών που μπορεί να φανούν χρήσιμες. Κάτι παρόμοιο ισχύει και για τις επιπτώσεις της σπατάλης στη κοινωνία και όχι μόνο. Ωστόσο, η θετική πλευρά υπάρχει αφού οι προτεινόμενες λύσεις παρατίθενται στο τέλος του κεφαλαίου. Το δεύτερο κεφάλαιο θέλει να δώσει έμφαση στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Μέσα από μια γενική εισαγωγή επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι πρόκειται για ανθρώπινη λήψη απόφασης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με προϊόντα και υπηρεσίες. Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα βήματα όπου περνάει ο αγοραστής μέχρι να καταλήξει στην τελική του απόφαση. Όπως επίσης και πολλοί παράγοντες όπου επηρεάζουν την απόφαση αυτή. Το μάρκετινγκ, η συμπεριφορά και τα τρόφιμα αλληλοεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται ως έννοιες. Τελικά, κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης πιο σχετικοί με τη συμπεριφορά αναφέρονται με σκοπό το κλείσιμο του κεφαλαίου. Περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο, πρόκειται για το ερευνητικό κομμάτι του παρόντος. Αυτό αποτελείται από την περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση. Τα διαγράμματα πίτας καθιστούν την περιγραφική ανάλυση επαρκή ως προς το να κατανοήσει κανείς διάφορες πτυχές των δημογραφικών στοιχείων και άλλο. Παρόλα αυτά, αν γίνεται επιθυμητή η ανάλυση των ερωτημάτων που παρατέθηκαν στην έρευνα περνάμε στο επαγωγικό κομμάτι όπου τα ραβδογράμματα βοηθούν.5 Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να παραλείπονται τα συμπεράσματα της έρευνας. Τούτα προκύπτουν από τις στατιστικές αναλύσεις και περιλαμβάνουν διάφορες παρατηρήσεις σχετικά με το τι αποκαλύφθηκε μέσω των ερωτηματολογίων. Αναρωτώμενοι το τι θα συμβεί στο μέλλον, οι προτάσεις για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνουν αναφορικά με τη σπατάλη το τι μπορούν τα κάνουν τα κράτη για την αντιμετώπιση του φαινομένου και σχετικά με τη συμπεριφορά καταναλωτή μια μελλοντική έρευνα για το αν έχουν αλλάξει προτιμήσεις λόγω διάφορων παραγόντων, όπως της ενεργειακής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελέτη των πεποιθήσεων και των πρακτικών γραμματισμού γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας και διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται και διευκολύνουν τη μετάβαση στο σχολικό γραμματισμό
  Τσίρμπα, Χρυσούλα; Tsirmpa, Chrysoula
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΔΔ)
  Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των πεποιθήσεων των γονέων για τον γραμματισμό των νηπίων και τον τρόπο που γίνεται κάποιος εγγράμματος και το πώς αυτές σχετίζονται με τις πρακτικές γραμματισμού στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 13 Νηπιαγωγεία στον Πύργο Ηλείας το σχολικό έτος 2017-2018. Το δείγμα αποτελούνταν από 168 γονείς νηπίων, τα αντίστοιχα νήπια (172) και τις νηπιαγωγούς τους (29). Εφαρμόστηκε μεικτή ερευνητική μεθοδολογία και η συλλογή δεδομένων έγινε μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και φύλλων εργασίας. Τα ποσοτικά δεδομένα αναλύθηκαν με στατιστικές τεχνικές, ενώ τα ποιοτικά με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Με βάση τα αποτελέσματα, οι γονείς φαίνεται να διακρίνονται σε δύο ομάδες, τους «Ενισχυτικούς» και τους «Παραδοσιακούς», ανάλογα με τις πεποιθήσεις τους για τον γραμματισμό και για τον τρόπο που γίνεται κάποιος εγγράμματος. Η ομάδα των Ενισχυτικών γονέων φαίνεται να έχει πιο ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση του παιδιού. Εκδηλώνει πιο υποστηρικτικές τάσεις έναντι του γραμματισμού, τον αντιμετωπίζει μ’ ένα πιο ολιστικό τρόπο και τείνει να εμπλέκεται περισσότερο σε άτυπες πρακτικές γραμματισμού. Από την άλλη, η ομάδα των Παραδοσιακών γονέων φαίνεται να μεταβιβάζει την ευθύνη της εκπαίδευσης των παιδιών στο σχολείο και εκδηλώνει πιο παραδοσιακές τάσεις έναντι του γραμματισμού. Τον αντιμετωπίζει περισσότερο ως κατάκτηση μεμονωμένων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν σχέση με τον αλφαβητικό κώδικα και εμπλέκεται περισσότερο σε τυπικές πρακτικές γραμματισμού. Επιπλέον, οι πεποιθήσεις των γονέων για το γραμματισμό φαίνεται να σχετίζονται με το ενδιαφέρον των νηπίων για ανάγνωση και να μη διαφοροποιούνται ιδιαίτερα στη βάση των αντιλήψεων των νηπιαγωγών γι’ αυτές. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνηγορούν υπέρ της συνεργασίας μεταξύ Οικογένειας και Νηπιαγωγείου, ώστε να υπάρχει «συνέχεια» μεταξύ τους. Επιπλέον, υποδεικνύουν ότι μπορούν να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό Προγραμμάτων Οικογενειακού Γραμματισμού, με σκοπό την υποστήριξη των γονέων για την ενίσχυση του γραμματισμού στο σπίτι.
Show more...