Συγκριτική μελέτη σφαλμάτων σε δίκτυα μέσης τάσης

Thumbnail Image
Date
Authors
Βλάχος, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία ϑα µελετηθεί η συµπεριφορά των γραµµών Μέσης Τάσης (∆ιανοµής), όταν αυτές πλήττονται από κεραυνούς είτε άµεσα είτε έµµεσα. Οι κεραυνοί είναι ένα ϕυσικό ϕαινόµενο µε επικίνδυνες συνέπειες για την ασϕάλεια των ανθρώπων, κτιρίων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι γραµµές του ηλεκτρικού δικτύου (είτε Υψηλής είτε Μέσης είτε Χαµηλής Τάσης) είναι ευάλωτες σε πλήγµατα κεραυνών. ΄Οταν ένας κεραυνός πλήξει άµεσα µια γραµµή ή το γειτονικό της έδαφος, τότε ϑα εµφανισϑούν σϕάλµατα στο ηλεκτρικό δίκτυο υπό µορφή επικίνδυνων υπερτάσεων. Οι υπερτάσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να υπερβαίνουν την κρουστική τάση αντοχής της µόνωσης του δικτύου µε αποτέλεσµα,αν δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας, να διασπαστεί το διάκενο προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζηµιά στον εξοπλισµό µας. Η µελέτη για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής εµπεριέχει αρκετές προσεγγίσεις. Μερικές από αυτές αφορούν κάποιες βασικές παραµέτρους όπως, η πυκνότητα των κεραυνών στο έδαφος (GFD) και το πλήθος των άµεσων πληγµάτων στη γραµµή. Προκειµένου να εξάγουµε ασϕαλή δεδοµένα συµβουλευόµαστε τους αντίστοιχους µετεωρολογικούς πίνακες-χάρτες ( π.χ Ισοκεραυνικοί χάρτες). Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το ϕυσικό ϕαινόµενο του κεραυνού καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού. Εξετάζονται τα είδη των κεραυνών και η εξοµοίωση του σε εργαστηριακές συνθήκες µέσω κρουστικής τάσης για δοκιµές της αντοχής των µονώσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της µορφής των συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας µε ιδιαίτερη έµφαση στο σύστηµα διανοµής. Παρουσιάζεται η δοµή του συστήµατος διανοµής, τα επιµέρους µέρη και εξαρτήµατα από τα οποία αποτελείται καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται δεδοµένα και στατιστικά του ελληνικού συστήµατος διανοµής. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση των σϕαλµάτων και υπερτάσεων που παρουσιάζονται στο σύστηµα διανοµής καθώς και των µέσω προστασίας που χρησιµοποιούµε προκειµένου να εξασϕαλίσουµε την αδιάλειπτη λειτουργία και ακεραιότητα του συστήµατος µας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται η οδηγία της IEEE για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας έναντι κεραυνών. Σκοπός είναι να παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις για τη µείωση των βραχυκυκλωµάτων που προκαλούνται από κεραυνό στις εναέριες γραµµές. Συγκεκριµένα ϑα προσδιορισθεί η συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής σε περίπτωση πτώσης κεραυνού (πλήγµατα κεραυνών και βραχυκυκλώµατα από επαγόµενη τάση), το επίπεδο µόνωσης των γραµµών διανοµής, η προστασία των γραµµών διανοµής µε προστατευτικό αγωγό καθώς και η προστασία των γραµµών µε αλεξικέραυνα. Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας, ϑα αναπτυχθεί η καταγραφή σφαλµάτων και βλαβών λόγω πτώσεως κεραυνών στο δίκτυο Μέσης Τάσης, σε µετασχηµατιστές καθώς και στις γραµµές διανοµής Μ.Τ. κατά τη χρονική περίοδο των ετών 2003-2014 στην περιοχή της Ναυπάκτου. Θα υπολογισθεί αναλυτικά ο ϑεωρητικός αριθµός σφαλµάτων σύµϕωνα µε την οδηγία της IEEE και έπειτα ϑα συγκριθούν µε τα πραγµατικά σφάλµατα που έχουµε προµηθευτεί από τη ∆ΕΗ της Ναυπάκτου µε σκοπό την εξαγωγή των συµπερασµάτων µας.
Description
Keywords
Κεραυνοί, Σφάλματα, Γραμμές μέσης τάσης, Κεραυνικά πλήγματα
Citation