Σημασιακή ανάλυση κειμένου για παροχή εξατομικευμένων ροών συστάσεων με χρήση ενισχυτικής μάθησης

Abstract
Η εργασία αυτή αποτελεί μία υλοποίηση μιας νέας μεθόδου παραγωγής προσωποποιημένων συστάσεων κειμένων σε χρήστες με βάση τα συναισθήματα αυτών. Η μέθοδος αυτή στοχεύει στον εντοπισμό μοτίβων στη συμπεριφορά του χρήστη με βάση κάποιο reward το οποίο προκύπτει από την κάθε πραγματική εφαρμογή στην οποία χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός τέτοιου συστήματος είναι ο online χαρακτήρας του. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να εκπαιδεύεται διαρκώς αλλά και να μπορεί να παράξει ροές από την πρώτη στιγμή. Πρέπει, επίσης, να δοκιμάζει να προτείνει διαφορετικό περιεχόμενο, πράγμα που οδηγεί στην αναγκαιότητα ύπαρξης μιας σωστής ισορροπίας ανάμεσα σε εξερεύνηση και εκμετάλλευση (exploration – exploitation). Το σύστημα αποτελείται από έναν αλγόριθμο σημασιολογικής ανάλυσης ο οποίος συνδυάζει συσταδοποίηση και επεξεργασία κειμένου από ένα επίπεδο νευρωνικών δικτύων τα οποία έχουν σκοπό να προβλέψουν το κέρδος του χρήστη για κάθε κείμενο και από ένα επίπεδο με αλγορίθμους οι οποίοι προσπαθούν να εξερευνήσουν τον χώρο του προβλήματος έτσι ώστε να προσορμίζονται σε αλλαγές της συμπεριφοράς του χρήστη στο μέλλον. Η ερευνητική αυτή εργασία συνδυάζει πολλές γνωστές μεθόδους καθώς και παραλλαγές αυτών σε ένα ενιαίο σύστημα το οποίο έχει επιπλέον τις τεχνικές προδιαγραφές να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση χαρακτηριστικών εφαρμογών. Η συνεισφορά της εργασίας αυτής αφορά την υλοποίηση συστήματος μη εποπτευόμενης σημασιολογικής ανάλυσης σε άγνωστο πλήθος συναισθημάτων, καθώς και στη δημιουργία ενός online συστήματος μάθησης το οποίο παράγει ροές συστάσεων στους χρήστες.
Description
Keywords
Εξόρυξη γνώμης, Μηχανική μάθηση
Citation