Η εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις τροφίμων του νομού Αιτωλοακαρνανίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Μητσός, Βασίλειος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της διατριβής είναι να εξετάσει σε ποιο βαθμό τα πληροφοριακά συστήματα εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις τροφίμων του ΝΝομού Αιτωλοακαρνανίας. Χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές έρευνες για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων με ερωτηματολόγια από δείγματα επιχειρήσεων μεταποίησης τροφίμων. Επίσης, συλλέχθηκαν πρωτογενή στοιχεία για τις επιχειρήσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων με προσωπικές συνεντεύξεις, καθώς και με έρευνα σε ιστοσελίδες, σε επιστημονικά περιοδικά και στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS Statistics 25. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 45% των επιχειρήσεων τροφίμων του ΝΝομού Αιτωλοακαρνανίας εφαρμόζει πληροφοριακά συστήματα. Επίσης, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις (όσον αφορά τον κύκλο εργασιών τους) εφαρμόζουν τα πληροφοριακά συστήματα σε μεγαλύτερο βαθμό. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων εξαρτάται από τον εξαγωγικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων τροφίμων, τον αριθμό των τμημάτων, τον αριθμό των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις τροφίμων χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα για να διαχειρίζονται το ανθρώπινο δυναμικό, τα οικονομικά, το μάρκετινγκ, τις επιχειρησιακές λειτουργίες τους και την παραγωγή. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί συστήματα Enterprise Resource Planning (ERP), ενώ πολύ λιγότερες χρησιμοποιούν τα λογισμικά πακέτα Customer Relationship Management (CRM), Material Requirements Planning (MRP), Software Requirements Specification (SRS), Human Resource Management (HRM) και κάποια tailor made. Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων τροφίμων, παρατηρούμε ότι δε διαχειρίζονται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τον ισολογισμό τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία για τη δημιουργία πωλήσεων και κερδών. Επίσης, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στα πληροφοριακά συστήματα. Τέλος, όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του πληροφοριακού συστήματος (όσον αφορά τα τμήματα της επιχείρησης που υποστηρίζει) τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος για την επιχείρηση που το χρησιμοποιεί. Όσον αφορά τους περιορισμούς της έρευνας, το δείγμα μας περιορίζεται στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας και δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας και για τους υπόλοιπους Νομούς της Ελλάδας. Επίσης, επειδή δεν υπάρχει επαρκές δείγμα ανώνυμων εταιρειών τροφίμων στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας για τους σκοπούς της τέταρτης έρευνας επεκτείναμε το δείγμα μας σε όλη την Ελλάδα για να αντλήσουμε δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία από τις μεγαλύτερες ελληνικές ανώνυμες εταιρείες. Αυτό έγινε για να εξετάσουμε την επίπτωση της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων στην αποδοτικότητα, την κερδοφορία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στη Ελλάδα και κατά προέκταση στον υπό εξέταση νομό. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κερδοφορία, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας είναι ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον αριθμό και το κόστος των πληροφοριακών συστημάτων. Από την άλλη, η κερδοφορία των επιχειρήσεων εξαρτάται από το μέγεθος των πληροφοριακών συστημάτων. Όσον αφορά την πρακτική της εφαρμογή, η έρευνα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μεταποίησης τροφίμων και τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, ώστε να πάρουν ερεθίσματα για να υιοθετήσουν τα πληροφοριακά συστήματα, να εξετάσουν ποια εφαρμόζουν έως τώρα οι επιχειρήσεις και ποια είναι τα οφέλη από τη χρήση τους. Επίσης, θα δώσει μια αντιπροσωπευτική εικόνα στα Πανεπιστημιακά Τμήματα που εδρεύουν στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας για το πώς υιοθετούνται τα πληροφοριακά συστήματα από τις επιχειρήσεις τροφίμων της περιοχής με απώτερο σκοπό την πιθανή μελλοντική συνεργασία και έρευνα. Παρόμοιες έρευνες που σχετίζονται με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων στον πρωτογενή και τον δευτερογενή τομέα έχουν διεξαχθεί και σε άλλα κράτη σε επίπεδο νομών και πόλεων, αλλά η συγκεκριμένη διατριβή είναι η πρώτη που διεξάγεται για τη Δυτική Ελλάδα.

Description

Keywords

Πληροφοριακά συστήματα, Νομός Αιτωλοακαρνανίας, Επιχειρήσεις τροφίμων

Citation