Αεριοχρωματογραφική μελέτη της προσρόφησης ενώσεων που χρησιμοποιούνται ως αρώματα στη βιομηχανία τροφίμων

Thumbnail Image
Date
Authors
Ευταξοπούλου, Κωνσταντίνα Άννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η χρωματογραφικά οποία αποτελεί μια αναλυτική τεχνική διαχωρισμού ουσιών και χαρακτηρίζεται από μία μεγάλη ποικιλία και πλήθος μεθόδων ανάλυσης και τεχνικών διαχωρισμού. Οι διάφορες χρωματογραφικές τεχνικές στηρίζονται όλες στην ίδια αρχή: το προς διαχωρισμό μείγμα διαλύεται σε ένα διαλύτη που ονομάζεται κινητή φάση (εκλούτης), και αφήνεται να διέλθει διαμέσου ή κατά μήκος ενός προσροφητικού υλικού, που ονομάζεται στατική φάση. Διαφέρουν ως προς τη συσκευή, τον εκλούτη, τη στατική φάση ή το είδος του πεδίου που είναι υπεύθυνο για το διαχωρισμό των επιμέρους συστατικών του προς ανάλυση δείγματος. Ο χρωματογραφικός διαχωρισμός και η ανάλυση των συστατικών του μείγματος είναι το αποτέλεσμα επαναλαμβανομένων ισορροπιών των συστατικών μεταξύ των δύο φάσεων κατά τη μετακίνησή τους στη στατική φάση και οφείλεται στις διαφορετικές τιμές των σταθερών κατανομής των συστατικών με αποτέλεσμα να διαχωρίζονται καθώς εξέρχονται (εκλούονται) από το άκρο της χρωματογραφικής στήλης. Η αέρια χρωματογραφία, έχει πολλές εφαρμογές, καθώς και παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και κάποια μειονεκτήματα. Από τις πιο σπουδαίες αεριοχρωματογραφικές τεχνικές είναι η χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής (Α.Χ.Α.Ρ.), η οποία βασίζεται στην αναστροφή της διεύθυνσης της ροής του φέροντος αερίου ανά τακτά χρονικά διαστήματα και έχει εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία για τον προσδιορισμό πολλών φυσικοχημικών παραμέτρων προσρόφησης και διάχυσης. Τέτοια φαινόμενα προσρόφησης και διάχυσης λαμβάνουν χώρα στην αλληλεπίδραση του αμύλου που περιέχεται στα τρόφιμα, με αέριες χημικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων, σαν αρώματα. Η σύσταση των τροφίμων παίζει καθοριστικό ρόλο στη φύση αυτών των αλληλεπιδράσεων, ενώ οι μηχανισμοί δέσμευσης και της αποδέσμευσης, μιας ένωσης-άρωμα στα βιοπολυμερή των τροφίμων εξαρτώνται από τις φυσικοχημικές ιδιότητες τόσο του πολυσακχαρίτη όσο και της αρωματικής ένωσης. Πραγματοποιήθηκαν μελέτες προσρόφησης και διάχυσης σε άμυλο, διαφόρων αρωματικών ουσιών: 1-εξανόλη, επτανάλη, D,L-λιμονένιο και διακετύλιο. Εκτός από τη μελέτη της επίδρασης, της διαφορετική σύστασης της αρωματικής ουσίας, πραγματοποιήθηκε και μελέτη της επίδρασης της προέλευσης του αμύλου, δηλαδή σε άμυλο από καλαμπόκι, σιτάρι, πατάτα και ρύζι. Χρησιμοποιώντας την χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής (Α.Χ.Α.Ρ.), αντιστρέφοντας την ροή του φέροντος αερίου, δημιουργούνται στενές, συμμετρικές κορυφές δειγματοληψίας των οποίων το ύψος είναι ανάλογο με την συγκέντρωση c της αέριας χημικής ένωσης – άρωμα. Έτσι, προέκυψαν χρωματογραφήματα με κορυφές έκλουσης χαρακτηριστικές για κάθε συνδυασμό αέριας χημικής ένωσης –άρωμα και αμύλου διαφορετικής προέλευσης. Ακολούθησε ο υπολογισμός φυσικοχημικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν αυτά τα φαινόμενα, και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν με τη ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου, εισάγοντας σε αυτό τα ύψη των χρωματογραφικών κορυφών. Τέλος μελετήθηκε η πιθανή επίδραση διαφορετικών συνθηκών θερμοκρασίας στις φυσικοχημικές παραμέτρους που μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα των φυσικοχημικών παραμέτρων που προέκυψαν είναι χαρακτηριστικά για το κάθε σύστημα αμύλου – αρωματικής ένωσης, ενώ συγκριτικά μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Η τεχνική της χρωματογραφίας αναστρεφόμενης ροής (Α.Χ.Α.Ρ.) αποδείχθηκε πολύ απλή, χρήσιμη και ακριβής μέθοδος για τα συστήματα της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής μελέτης.
Description
Keywords
Αέρια χρωματογραφία αναστρεφόμενης ροής, Άμυλο, Συντελεστές διάχυσης, Συντελεστές προσρόφησης
Citation