Αποτίμηση και ενίσχυση τριώροφης οικοδομής με ΚΑΝ.ΕΠΕ

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Μόσχοβος, Παναγιώτης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η αποτίμηση και η ενίσχυση βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ ενός υφιστάμενου τριώροφου κτιρίου, που είναι κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα, χρησιμοποιώντας την ανελαστική στατική μέθοδο Pushover. Η εργασία γίνεται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης ‘’Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών’’ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την περαίωση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό BIAX του Καθηγητή κ. Σφακιανάκη Μανόλη και το λογισμικό ETABS 17 της Computers and Structures. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) και περιγράφεται η δομή της διπλωματικής εργασίας. Έπειτα, αναλύονται οι βασικές αρχές της αποτίμησης κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ και παρουσιάζονται οι στρατηγικές επέμβασης σε υφιστάμενα κτίρια. Ακολουθεί η παρουσίαση του υφιστάμενου κτιρίου και χαρακτηριστικών παραμέτρων όπως τα σεισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου βρίσκεται το κτίριο, τα εδαφικά στοιχεία, τα υφιστάμενα υλικά κ.λπ που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση. Στη συνέχεια, παρατίθεται το θεωρητικό πλαίσιο του ΚΑΝ.ΕΠΕ για την ανελαστική στατική ανάλυση τύπου Pushover και η βηματική εφαρμογή της μεθόδου. Έχοντας περιγράψει τη διαδικασία εφαρμογής της μεθόδου, πραγματοποιείται η ανάλυση σε κάθε διεύθυνση στο πρόγραμμα ETABS 17 για να αποδειχθεί η καθολική ανεπάρκεια του κτιρίου σε όλες τις διευθύνσεις, όπως προκύπτει από την σύγκριση του φάσματος απαίτησης και του φάσματος ικανότητας, καθώς και της στοχευόμενης μετακίνησης με την ικανότητα μετακίνησης της κατασκευής για την στάθμη επιτελεστικότητας Β. Ενδεικτικά, παρουσιάζονται οι τοπικοί έλεγχοι για ένα υποστύλωμα και μια δοκό, κάτι που πρέπει να γίνεται για όλα τα δομικά μέλη. Η καθολική ανεπάρκεια της κατασκευής μας οδηγεί στη λήψη απόφασης περί ενίσχυσής της, αυξάνοντας τη δυσκαμψία των τεσσάρων κατακόρυφων στοιχείων στις γωνίες της κατασκευής, με τη χρήση μανδύα οπλισμένου σκυροδέματος περιμετρικά των στοιχείων, με στόχο τη συνολική αύξηση της δυσκαμψίας της κατασκευής και τη διερεύνηση της επίδρασης που θα έχει στη συνολική συμπεριφορά της. Τέλος, μέσα από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων, συμπεραίνουμε ότι η στρατηγική αύξησης της δυσκαμψίας της κατασκευής βελτιώνει μεν τη συμπεριφορά της και μειώνει τις ανεπάρκειες, αλλά συγκρίνοντας το φάσμα απαίτησης και ικανότητας στην ενισχυμένη κατάσταση παρατηρούμε οριακή επάρκεια για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β στη διεύθυνση Χ και οριακή ανεπάρκεια στη διεύθυνση Y, κάτι που δείχνει την ανάγκη ενίσχυσης περισσότερων υποστυλωμάτων και τη διερεύνηση επιλογής άλλης στρατηγικής ενίσχυσης εφαρμόζοντας τοπικούς ελέγχους σε όλα τα δομικά στοιχεία.

Description

Keywords

Ενίσχυση κτιρίου, ΚΑΝ.ΕΠΕ, Οπλισμένο σκυρόδεμα

Citation