Οι περιοδικές εκδόσεις και η αναγκαιότητα της συνεργασίας

Thumbnail Image
Date
2009-07-07T08:32:50Z
Authors
Τζεδάκη, Σάσα
Δέρβου, Κλωντίνη
Κορφιάτη, Μαρίνα
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αντιμε­τωπίζουν έντονο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο οξύνεται όλο και περισσότερο. Οι εκδόσεις αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ παράλληλα αυξάνεται η τιμή των περιοδικών και περιορίζονται οι προϋπολογισμοί. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών πλη­ροφόρησης δίνουν δυνατότητα για ευ­κολότερη πρόσβαση, η οποία όμως κο­στολογείται όλο και περισσότερο. Η διε­θνής πρακτική για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου που τείνει να δημιουργηθεί ε­στιάζεται αυτή τη στιγμή σε δύο σημεία: περικοπές των συλλογών και συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών. Τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι­δρύματα δαπανούν σήμερα ένα τερά­στιο μέρος του προϋπολογισμού τους για συνδρομές σε περιοδικά, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν στο βαθμό που θα επιθυμούσαν το εκπαιδευτικό και ερευ­νητικό έργο τους. Κάθε ίδρυμα δρα ως απομονωμένη μονάδα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές επικαλύψεις σε ορι­σμένους τομείς, σε ορισμένους άλλους να μην υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο ε­νημέρωσης και ταυτόχρονα να δαπανά­ται άσκοπα δημόσιο χρήμα. Η αποδοχή της ιδέας για συνεργασία -κοινοπραξία μεταξύ των ελληνικών Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως στόχο να σταθεροποιή­σει το κόστος των συνδρομών και ταυ­τόχρονα να διευρύνει το φάσμα προσβα­σιμότητας της κάθε μονάδας, εκμεταλ­λευόμενη τις σύγχρονες τεχνολογίες, είναι σήμερα η μόνη λύση, ώστε οι Βιβλιο­θήκες να βγουν από το αδιέξοδο και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στην α­ποστολή τους.
Description
Keywords
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ελλάδα, Κοινοπραξία, Συνεργασία, Ηλεκτρονικά Περιοδικά
Citation