" Διερεύνηση πιθανής ανθεκτικότητας σε ζιζανιοκτόνα αναστολείς των ενζύμων ΑLS ΚΑΙ ΑCCase σε βιότυπους ζιζανίου Ανεμόχορτο(Αpera spica - Venti)"

Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Παπαδοπούλου, Ελένη.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
TEI Δυτικής Ελλάδας
Abstract
Το ανεμόχορτο (Apera spica – Venti L.) είναι ένα από τα περισσότερο διαδεδομένα είδη ζιζανίων που αποτελούν σημαντικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Απαντάται σε καλλιέργειες χειμερινών σιτηρών και ελαιοκράμβης και οι απώλειες που μπορούν να προκληθούν μπορεί να ανέλθουν σε ποσοστό έως 30%. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, μελετήθηκε η ανθεκτικότητα του ζιζανίου αυτού σε 6 διαφορετικά σκευάσματα ζιζανιοκτόνων με δραστική ουσία το chlorsulfuron, mesosulfuron και iodosulfuron, pyroxsulam,propargyl, pinoxaden και clethodim. Στις επεμβάσεις των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν από 5 δόσεις εφαρμογής του κάθε σκευάσματος: εφαρμογή συνιστώμενης δόσης (x), συνιστώμενη δόση μαζί με οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο (x + dimethoate), τετραπλάσια (4x), οχταπλάσια (8x) και δεκαεξαπλάσια (16x) συνιστώμενης δόσης. Τέλος, αναφέρονται αποτελέσματα και γραφικές αναπαραστάσεις της συμπεριφοράς των βιοτύπων ανεμόχορτου, αλλά και συμπεράσματα για την σωστή καταπολέμησή του.
Description
Keywords
Zιζάνια, Είδη - Ανεμόχορτο(Αpera spica - Venti)., Zιζάνια - Zιζανιοκτόνα.
Citation