Δημόσια διοίκηση και η διαλειτουργικότητα στην ψηφιακή διακυβέρνηση : μελέτη περίπτωσης : η ελληνική δημόσια διοίκηση

Thumbnail Image
Date
2024-01-31
Authors
Λύκκα, Φωτεινή
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διαλειτουργικότητα στη δημόσια διοίκηση αναφέρεται στην ικανότητα διαφορετικών κρατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών να ανταλλάσσουν και να χρησιμοποιούν απρόσκοπτα δεδομένα και πληροφορίες. Περιλαμβάνει την ενοποίηση συστημάτων, διαδικασιών και τεχνολογιών για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες ρέουν ομαλά σε διάφορες οντότητες εντός του δημόσιου τομέα. Η διαλειτουργικότητα είναι ζωτικής σημασίας στη σύγχρονη διακυβέρνηση, καθώς επιτρέπει την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, ενισχύει την παροχή υπηρεσιών και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών κρατικών φορέων. Προκειμένου να μελετηθεί η διασύνδεση της δημόσιας διοίκησης με την διαλειτουργικότητα αρχικά στο δεύτερο κεφάλαιο θα εξεταστεί η σχέση της διαλειτουργικότητας στον δημόσιο τομέα εστιάζονται στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Στο ίδιο κεφάλαιο θα εξεταστούν τα προγράμματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα για το ζήτημα αυτό. Στην συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, θα εξεταστούν κύρια προγράμματα και συγκεκριμένα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «η Κοινωνία της Πληροφορίας» και «το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση». Στο τέταρτο κεφάλαιο θα εξετασθεί η συμβολή της διαλειτουργικότητας στην δημόσια ζωή. Αυτό περιλαμβάνει την βελτίωση της παραγωγικότητας και την βελτίωση της καθημερινότητας της ζωής των πολιτών μέσα από αυτήν. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο θα εξεταστούν τα τεχνικά στοιχεία της διαλειτουργικότητας. Τα ερευνητικά ερωτήματα και η μεθοδολογία θα εξεταστούν στο πέμπτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται και τα θετικά στοιχεία της επιλογής της ερευνητικής μεθόδου που θα ακολουθηθεί, δηλαδή της μελέτης περίπτωσης. Στο έκτο κεφάλαιο θα μελετηθεί με λεπτομέρειες η εφαρμογή της διαλειτουργικότητας στην ελληνική δημόσια διοίκηση καθώς και τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται μέσα από την μελέτη των υπηρεσιών που το αποτελούν. Τέλος, η εργασία θα κλείσει με χρήσιμα συμπεράσματα και απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων.
Description
Keywords
Διαλειτουργικότητα, Δημόσια διοίκηση, Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Citation