Η χρήση σημασιολογικών δικτύων για τη διαχείριση του περιεχομένου του παγκόσμιου ιστού

Thumbnail Image
Date
2007-06-25T06:08:24Z
Authors
Στάμου, Σοφία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την ενσωμάτωση ενός σημασιολογικού δικτύου λημμάτων σ’ ένα σύνολο εφαρμογών Διαδικτύου για την αποτελεσματική διαχείριση του περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού. Τα δίκτυα σημασιολογικά συσχετισμένων λημμάτων αποτελούν ένα είδος ηλεκτρονικών λεξικών στα οποία καταγράφεται σημασιολογική πληροφορία για τα λήμματα που περιλαμβάνουν, όπου τα τελευταία αποθηκεύονται σε μια δενδρική δομή δεδομένων. Ο τρόπος δόμησης του περιεχομένου των σημασιολογικών δικτύων παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την οργάνωση που ακολουθούν οι ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό, με αποτέλεσμα τα σημασιολογικά δίκτυα να αποτελούν έναν σημασιολογικό πόρο άμεσα αξιοποιήσιμο από ένα πλήθος εφαρμογών Διαδικτύου που καλούνται να διαχειριστούν αποδοτικά το πλήθος των δεδομένων που διακινούνται στον Παγκόσμιο Ιστό. Μετά από επισκόπηση των τεχνικών που παρουσιάζονται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη διαχείριση του περιεχομένου του Παγκόσμιου Ιστού, προτείνεται και υλοποιείται ένα πρότυπο μοντέλο διαχείρισης ιστοσελίδων, το οποίο κάνοντας εκτεταμένη χρήση ενός εμπλουτισμένου σημασιολογικού δικτύου λημμάτων, εντοπίζει εννοιολογικές ομοιότητες μεταξύ του περιεχομένου διαφορετικών ιστοσελίδων και με βάση αυτές επιχειρεί και κατορθώνει την αυτοματοποιημένη και αποδοτική δεικτοδότηση, κατηγοριοποίηση και ταξινόμηση του πλήθους των δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού. Για την επίδειξη του μοντέλου διαχείρισης ιστοσελίδων που παρουσιάζεται, υιοθετούμε το μοντέλο πλοήγησης στους θεματικούς καταλόγους του Παγκόσμιου Ιστού και καταδεικνύουμε πειραματικά τη συμβολή των σημασιολογικών δικτύων σε όλα τα στάδια της δημιουργίας θεματικών καταλόγων Διαδικτύου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η συνεισφορά των σημασιολογικών δικτύων: (i) στον ορισμό και εμπλουτισμό των θεματικών κατηγοριών των καταλόγων του Παγκόσμιου Ιστού, (ii) στην επεξεργασία και αποσαφήνιση του περιεχομένου των ιστοσελίδων, (iii) στον αυτόματο εμπλουτισμό των θεματικών κατηγοριών ενός δικτυακού καταλόγου, (iv) στην ταξινόμηση των ιστοσελίδων που έχουν δεικτοδοτηθεί στις αντίστοιχες θεματικές κατηγορίες ενός καταλόγου, (v) στη διαχείριση των περιεχομένων των θεματικών καταλόγων με τρόπο που να διασφαλίζει την παροχή χρήσιμων ιστοσελίδων προς τους χρήστες, και τέλος (vi) στην αναζήτηση πληροφορίας στους θεματικούς καταλόγους του Παγκόσμιου Ιστού. Η επιτυχία του προτεινόμενου μοντέλου επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα ενός συνόλου πειραματικών εφαρμογών που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, όπου καταδεικνύεται η συμβολή των σημασιολογικών δικτύων στην αποτελεσματική διαχείριση των πολυάριθμων και δυναμικά μεταβαλλόμενων ιστοσελίδων του Παγκόσμιου Ιστού. Η σπουδαιότητα του προτεινόμενου μοντέλου διαχείρισης ιστοσελίδων, έγκειται στο ότι, εκτός από αυτόνομο εργαλείο διαχείρισης και οργάνωσης ιστοσελίδων, συνιστά το πρώτο επίπεδο επεξεργασίας σε ευρύτερο πεδίο εφαρμογών, όπως είναι η εξαγωγή περιλήψεων, η εξόρυξη πληροφορίας, η θεματικά προσανατολισμένη προσκομιδή ιστοσελίδων, ο υπολογισμός του ρυθμού μεταβολής των δεδομένων του Παγκόσμιου Ιστού, η ανίχνευση ιστοσελίδων με παραποιημένο περιεχόμενο, κτλ.
Description
Keywords
Σημασιολογικά δίκτυα, Παγκόσμιος ιστός, Κατηγοριοποίηση, Ταξινόμηση, Αποσαφήνιση
Citation