Όμο- και ετερομεταλλικές πλειάδες των Mn και Mn/Ln με υποκαταστάτες που περιέχουν στερεογονικά κέντρα : σύνθεση, δομική, φασματοσκοπική και μαγνητική μελέτη

Thumbnail Image
Date
2024-02-16
Authors
Φραγκής, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα Ερευνητική Εργασία αναφέρεται στη σύνθεση ομο- και ετερομεταλλικών πλειάδων του Mn και των Mn/Dy από τη χρήση του υποκαταστάτη α-φαινυλο-πυριδυλο-μεθανόλη (ppmH). Όπως έχει ήδη παρατηρηθεί, οι πλειάδες των εν λόγω μεταλλοϊόντων συχνά εμφανίζουν ενδιαφέρουσες μαγνητικές ιδιότητες, με κυριότερη την αργή χαλάρωση της μαγνήτισης, η οποία είναι το βασικό χαρακτηριστικό των Μονομοριακών Μαγνητών (SMMs). Η επιλογή του υποκαταστάτη αυτού στηρίχθηκε σε δύο βασικά χαρακτηριστικά. Αφενός, ανήκει στην κατηγορία των 2-πυρίδυλο αλκοολών, μια οικογένεια υποκαταστατών που έχει οδηγήσει ήδη στην απομόνωση δεκάδων πλειάδων των Mn και Mn/Dy, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλές τιμές σπιν στη θεμελιώδη κατάσταση και συμπεριφορά SMM. Αφετέρου, ο υποκαταστάτης αυτός διαθέτει ένα στερεογονικό κέντρο (άτομο C), με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σε δύο εναντιομερή. Έτσι, επιδιώκεται και η μελέτη της Επαγωγής της Χειρομορφίας στις προκύπτουσες πλειάδες. Ο συνδυασμός των μαγνητικών ιδιοτήτων με τη χειρομορφία δύναται να οδηγήσει σε συνεργιστικά φαινόμενα, το σύνολο των οποίων περιγράφεται από τον όρο της Μαγνητο-Χειρικής Ανισοτροπίας (MChA). Στην παρούσα Εργασία, απομονώθηκαν τρεις πλειάδες, μία ομομεταλλική πλειάδα μικτού σθένους του Mn με τύπο [MnII3MnIII9O8(O2CPh)11(ppm)6] (16), και δύο ετερομεταλλικές πλειάδες των MnΙΙΙ/DyΙΙΙ με τύπους [Mn8Dy4O8(O2CPh)16(ppm)4] (17) και [Mn2Dy4O2(NO3)2(O2CMe)8(ppm)4] (18), η χημική ταυτότητα των οποίων καθορίζεται από την επιλογή του αντίστοιχου καρβοξυλικού ιόντος ως περιφερειακού γεφυρωτικού και τερματικού υποκαταστάτη. Οι παραπάνω πλειάδες 16-18 χαρακτηρίστηκαν δομικά, μέσω Κρυσταλλογραφίας Ακτίνων Χ επί Μονοκρυστάλλου (SC-XRD), φασματοσκοπικά, μέσω (κυρίως) φασματοσκοπίας Υπερύθρου (FT-IR), καθώς και μαγνητικά. Τα 16-18 εμφανίζουν αργή χαλάρωση της μαγνήτισης κάτω από μια κρίσιμη και χαμηλή θερμοκρασία.
Description
Keywords
Μονομοριακοί Μαγνήτες (SMMs), Ομο- και Ετερομεταλλικές Πλειάδες των Mn και Mn/Dy, Επαγωγή της Χειρομορφίας, Μαγνητο-Χειρική Ανισοτροπία (MChA), 2-Πυρίδυλο Αλκοόλες, α-Φαινυλο-Πυριδυλο-Μεθανόλη (ppmH), Κρυσταλλογραφία Ακτίνων Χ επί Μονοκρυστάλλου (SC-XRD)
Citation