Η συσκευασία και ο ποσοτικός - ποιοτικός έλεγχος ενός προϊόντος ως παράγοντας για την βελτίωση του : Μελέτη περίπτωσης : Μελισσοκομική Εταιρεία Αττικής

Thumbnail Image
Date
2015-01-13
Authors
Μίνη, Νικολέτα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να αναπτύξει το ρόλο της συσκευασίας και τα χαρακτηριστικά της, καθώς και την σημασία αυτής για τους καταναλωτές. Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν την συσκευασία των προϊόντων, ο ρόλος της καθώς και η διαδικασία σχεδιασμού αυτής. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρονται οι αρχές και οι λειτουργίες της συσκευασίας. Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της συσκευασίας, όπως επίσης και τα σημεία ώστε να είναι επιτυχημένη μια συσκευασία. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, αναπτύσσονται στοιχεία που αφορούν τη σχεδίαση της συσκευασίας και τις «νέες» συσκευασίες. Επιπρόσθετα, στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύονται όλα τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναγράφονται στην συσκευασία και παρουσιάζονται κάποια ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη της. Τέλος, διεξήχθη μελέτη στην Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία, με σκοπό την αναγραφή του σήματος «e» στις συσκευασίες των προϊόντων ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα και η αξιοπιστία της εταιρείας.
Description
Keywords
Συσκευασία, Ποιοτικός έλεγχος
Citation