Η επίδραση της πολιτικής του φαρμάκου στην αγορά των αμιγών υπολιπιδαιμικών φαρμάκων στην Ελλάδα κατά την τελευταία 10-ετία

Thumbnail Image
Date
Authors
Σπυροπούλου, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα παρατηρείται έντονος κρατικός παρεμβατισμός στην αγορά φαρμάκου με αντικείμενο πρωτίστως τον εξορθολογισμό των δαπανών και την συγκράτηση του κόστους και δευτερευόντως την άμβλυνση των στρεβλώσεων της αγοράς. Ως προς τον σχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής είναι αναγκαία αρχικά η κατανόηση της ιδιάζουσας φύσης του φαρμάκου, του έντονα κοινωνικού του χαρακτήρα, αλλά και η αναγνώριση όλων των παραμέτρων της αγοράς στην οποία διακινείται. Και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη όπως αποδεικνύεται και στην πορεία της έρευνας η αξιολόγηση πραγματικών στοιχείων πωλήσεων προσαρμοσμένων σε πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, και με συνθήκες επιβολής Μνημονίων Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής πολιτικής αναφορικά με το ύψος της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, έχει τελευταία υλοποιηθεί η θεσμοθέτηση σωρείας μέτρων και παρεμβάσεων προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των υγειονομικών υπηρεσιών και της συρρίκνωση των οικονομικών απαιτήσεων της δημόσιας ασφάλισης. Στην παρούσα μελέτη επιχειρείται μια ανασκόπηση των σημαντικότερων παρεμβάσεων που έλαβαν χώρα την τελευταία δεκαετία στα πλαίσια της πολιτικής φαρμάκου καθώς και η διερεύνηση των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων της εφαρμογής τους. Επιχειρείται ακόμα να αναζητηθούν οι μακροχρόνιες τάσεις των πωλήσεων της αγοράς επιλέγοντας μια αντιπροσωπευτική κατηγορία φαρμάκων με σημαντικές πωλήσεις μεταξύ των φαρμάκων του καρδιαγγειακού συστήματος, την κατηγορία των αμιγών υπολιπιδαιμικών παραγόντων. Η χρήση πραγματικών στοιχείων πωλήσεων και ο διαχωρισμός του χρόνου σε διαστήματα ισχύος συγκεκριμένων ρυθμιστικών κανόνων, αποδείχτηκαν μεγάλης σημασίας για την εξασφάλιση πραγματικών συνθηκών ως προς την ρεαλιστική αποτίμησή τους. Στο σύνολο προέκυψαν δέκα χρονικές περίοδοι με βασικό κανόνα διαχωρισμού τις αλλαγές στις διατάξεις κοστολόγησης που έμπαιναν σε εφαρμογή με την έκδοση αντίστοιχου Δελτίου Τιμών. Παράλληλα σε κάθε περίοδο εξετάστηκε και η πιθανή επίδραση παρεμβάσεων σχετικών με την συνταγογράφηση ή αποζημίωση των φαρμάκων. Τα αποτελέσματα της μελέτης επισήμαναν την σημαντική διείσδυση στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων σε υψηλά ποσοστά πωλήσεων. Επιπλέον έγινε σαφές πως οι μειώσεις στην κοστολόγηση που εφαρμόστηκαν δεν επέφεραν σε κάθε περίπτωση την αναμενόμενη συγκράτηση της δαπάνης καθώς η δαπάνη ως μέγεθος που συντίθεται από τον συνδυασμό τιμής και κατανάλωσης, εξαρτήθηκε σημαντικά από την αύξηση πωλήσεων σε Κ.Η.Δ.. Ως προς τις λοιπές παρεμβάσεις σημαντικά επέδρασε στον περιορισμό της αξίας των πωλήσεων η υιοθέτηση της συνταγογράφησης με βάση την δραστική.  
Description
Keywords
Υπολιπιδαιμικοί παράγοντες, Πολιτική φαρμάκου, Κ.Η.Δ., Κοστολόγηση, Πωλήσεις φαρμάκων, Αγορά φαρμάκου, Κρατική παρέμβαση, Γενόσημα φάρμακα
Citation