Έλεγχος άεργης ισχύος έξυπνου λέβητα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01-23

Authors

Κατσούλας, Ευάγγελος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούνται διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την ποιότητα της παρεχόμενης ισχύος, ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται η διεσπαρμένη παραγωγή. Παράλληλα, οι τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, του ελέγχου και του net metering συντελούν στην δημιουργία ιδανικών συνθηκών για αξιοποίηση της απόκρισης ζήτησης και την βελτίωση του Προγράμματος Διαχείρισης Ζήτησης. Τα ελαστικά φορτία βρίσκονται στο επίκεντρο τέτοιων μελετών καθώς μπορούν να συμπεριληφθούν στην αγορά υποβοηθητικών υπηρεσιών, όπως η ρύθμιση της τάσης του δικτύου, η τοπική αντιστάθμιση άεργης ισχύος και η βελτίωση του συντελεστή ισχύος, είτε μέσω του ελέγχου της άεργης ισχύος είτε μέσω της καταπολέμησης αρμονικών του ρεύματος γραμμής. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξομοίωση και η υλοποίηση ενός μετατροπέα με σκοπό τον απόλυτο και ακριβή έλεγχο της άεργης ισχύος ενός θερμοσίφωνα. Αρχικά, γίνεται ανάλυση του θεωρητικού υποβάθρου του ελέγχου του μετατροπέα. Εξομοιώνεται γραμμή διανομής με συνδεδεμένο φορτίο θερμοσίφωνα. Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή του κυκλώματος του μετατροπέα, του μικροελεγκτή και της πειραματικής διάταξης. Στη συνέχεια περιγράφονται και αναλύονται εκτενώς οι μέθοδοι υπολογισμού της διαφοράς φάσης μεταξύ της βασικής αρμονικής του ρεύματος και της τάσης του δικτύου, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την υλοποίηση του αλγορίθμου υπολογισμού της διαφοράς φάσης μέσω της χρήσης κώδικα MATLAB. Ακολούθως, με έμφαση στη βελτίωση της απόδοσης του ελέγχου της άεργης ισχύος, πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη συλλογή μετρήσεων για τη βέλτιστη επιλογή των κερδών του ελεγκτή τύπου PI μας. Η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη θεωρητική ανάλυση και τα πειραματικά αποτελέσματα, που αποδεικνύουν τον ορθό έλεγχο της άεργου ισχύος.

Description

Keywords

Βελτίωση δικτύου, Έξυπνο δίκτυο, Έλεγχος άεργου ισχύος, Έξυπνοι θερμοσίφωνες, Ελεγκτής ψηφιακού σήματος, Ταχεία προτυποποίηση

Citation