Αυτο-αξιολόγηση φωνής και ομιλίας και της επίδρασής τους στην ποιότητα ζωής ηλικιωμένων συνταξιούχων εκπαιδευτικών

Thumbnail Image
Date
2023-09-22
Authors
Μυγιάκη, Μαριάννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει δεδομένα από την αυτό-αξιολόγηση φωνής, ομιλίας και ποιότητας ζωής ηλικιωμένων συνταξιούχων εκπαιδευτικών και ερευνά το ρόλο του επαγγέλματος στις δεξιότητες επικοινωνίας τους. Στο θεωρητικό μέρος, περιλαμβάνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία παρατίθενται πληροφορίες για τα υποσυστήματα της φωνής και της ομιλίας καθώς και για την επίδραση της γήρανσης και του επαγγέλματος στην ομιλία και τη φωνή. Ακόμη, αναφέρονται μέθοδοι αξιολόγησης των υποσυστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης. Στο τέλος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σκοπός της παρούσης έρευνας. Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος της πτυχιακής εργασίας, σε αυτό περιέχεται η ανάλυση της μεθοδολογίας, δηλαδή τα ερευνητικά ερωτήματα, ο πληθυσμός, η συλλογή, η ανάλυση και η σύγκριση των δεδομένων. Για την παρούσα πτυχιακή, χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια SHI, SpRQoL, για την ομιλία και VHI, VRQoL, για τη φωνή. Επιπλέον, χορηγήθηκε το γνωστικό τεστ MMSE και ένα ερωτηματολόγιο κατάστασης φωνής. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 68 ηλικιωμένα άτομα (65-93 ετών) από την Κρήτη, από τα οποία τα 34 αποτελούσαν την ομάδα μελέτης (συνταξιοδοτημένους εκπαιδευτικούς) και τα 34 την ομάδα ελέγχου (συνταξιούχοι μη εκπαιδευτικοί). Στο τελευταίο μέρος της πτυχιακής εργασίας αναλύονται τα αποτελέσματα και η συζήτηση, σύμφωνα με τα οποία, διαπιστώνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στις απαντήσεις την ομάδας μελέτης και της ομάδας ελέγχου όσον αφορά την ομιλία. Ωστόσο, καμία ομάδα δεν φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην ομιλία. Αντίθετα, ενώ δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στα ερωτηματολόγια της φωνής ανάμεσα στις δύο ομάδες, υπάρχουν ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι η κατάχρηση φωνής λόγω του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, όντως επηρεάζει την ποιότητα φωνής στους ηλικιωμένους. Λέξεις-Κλειδιά: Φωνή, Ομιλία, Ποιότητα-Ζωής, Γήρανση, Εκπαιδευτικός
Description
Keywords
Φωνή, Ομιλία, Ποιότητα ζωής, Γήρανση, Εκπαιδευτικοί
Citation