Παρακολούθηση και διαχείριση έξυπνων κτιρίων με χρήση ετερογενών ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων

Thumbnail Image
Date
2014-05-16
Authors
Αμαξηλάτης, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης έξυπνων κτιρίων με χρήση ετε- ρογενών ασυρµάτων δικτύων αισθητήρων. Οι συγκεκριµένες συσκευές µπο- ρούν να λειτουργήσουν είτε ως απλοί αισθητήρες είτε ως ελεγκτές συσκευών, με χρήση ασύρµατης επικοινωνίας και state-of-the-art τεχνολογιών του Δια- δικτύου των Συσκευών που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με αυτές αλλά και την εννοποίησή τους με διαδυκτιακές εφαρμογές. Στα πλαίσια της συ- γκεκριµένης διπλωµατικής, εστιάζουµε αρχικά στην υλοποίηση του πρωτο- κόλλου CoAP που προσφέρη τις δυνατότητες ελένχου και αίσθησης μέσω της ασύρµατη επικοινωνία των συσκευών με ένα δομημένο και κοινά κατανοητό τρόπο. Προτείνουµε επίσης, µια ένα συγκεκριµένου συστήµατος το οποίο προ- σφέρει κεντρικά τις υπηρησίες των ασύρματων αισθητήρων για την διευκό- ληνση της αναζήτησης συσκευών και χαρακτηριστικών όπως και την δυνα- τότητα κεντρικής διαχείρισης των συσκευών. Το συγκεκριµένο σύστηµα εί- ναι ανεξάρτητο από τις συσκευές που χρησιµοποιούνται (platform & hardware independent) καθώς οι λειτουργίες και τα δεδοµένα παρέχονται µε δοµηµένο τρόπο με την χρήση RESTful Web Services. Για την µελέτη της συµπεριφο- ράς του συστήµατος αναπτύχθηκαν ολοκληρωµένες εφαρµογές οι οποίες απο- δικνύουν την ευκολία χρήσης των δεδομένων που προέρχονται από τις συ- σκευές και αλληλεπίδρασης με αυτές. Κάθε µία από αυτές υλοποιήθηκε με χρήση διαφορετικών τεχνολογιών όπως HTML5, Android, Microsoft Windows 8 και On{x}, αλλά και διαφορετικές συσκευές αισθητήρων και συγκεκριµένα iSense, Arduino, TelosB και XBee.
Description
Keywords
Ασύρματα δίκτυα, Έξυπνα κτίρια
Citation