Γλωσσικές ενδείξεις έμφυλων γλωσσικών διακρίσεων σε βιβλία πληροφοριών προσχολικής ηλικίας

Thumbnail Image
Date
2023-02-10
Authors
Μουγκού, Βασιλική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Οι έμφυλες γλωσσικές διακρίσεις είναι κοινές σε βιβλία ενηλίκων και έχει εντοπιστεί σε περισσότερες από 30 διαφορετικές γλώσσες (Samouel και συν., 2019). Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι μελέτες για έμφυλες γλωσσικές διακρίσεις δεν έχουν πραγματοποιηθεί για βιβλία πληροφοριών προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα, η παρούσα εργασία επιχειρεί την εύρεση, την ανάλυση και κατηγοριοποίηση έμφυλων γλωσσικών διακρίσεων στα ανωτέρω βιβλία από Έλληνες συγγραφείς. Συγκεκριμένα, εξετάζει στην ύπαρξη έμφυλων γλωσσικών διακρίσεων και στις κατηγορίες αυτών (σημασιολογικές, γραμματικές, μορφολογικές, συντακτικές), παρουσιάζοντας τα μοτίβα τους και τη συχνότητα εμφάνισής τους συναρτήσει της θεματικής τους. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αναδεικνύουν ότι οι έμφυλες γλωσσικές διακρίσεις είναι κοινές σε βιβλία πληροφοριών και κυρίως εντοπίζονται σε σημασιολογικό επίπεδο. Επιπλέον, οι σημασιολογικές γλωσσικές διακρίσεις υποδηλώνουν έμφυλα στερεότυπα σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τους κοινωνικούς και εργασιακούς ρόλους των δύο φύλων. Τέλος, δεν βρέθηκε άμεση συσχέτιση της συχνότητας εμφάνισης γλωσσικών διακρίσεων με τη θεματική του βιβλίου.
Description
Keywords
Βιβλία πληροφοριών, Έμφυλες γλωσσικές διακρίσεις, Έμφυλα στερεότυπα, Χαρακτηριστικά δύο φύλων
Citation