Γνώσεις και στάσεις φοιτητών σχετικά με τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Καραντζά, Βασιλική
Κότση, Ελευθερία
Μπεκιράι, Τζίλντα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract
Εισαγωγή: Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη αποτελούν ένα ολοένα και αυξανόμενο πρόβλημα στην σημερινή κοινωνία, καθώς σε σχέση με παλαιότερα φαίνεται να έχει αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης τους. Σκοπός: Να διερευνηθούν οι γνώσεις και οι στάσεις των φοιτητών σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία. Μεθοδολογία: Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ώστε να είναι εφικτή η συλλογή των δεδομένων της έρευνας, ήταν ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Το μέγεθος του δείγματος της μελέτης αποτελείται από 319 φοιτητές από Πανεπιστήμια της Πάτρας, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS (IBM STATISTICS ν25). Αποτελέσματα: Οι μισοί φοιτητές είχαν την πρώτη τους σεξουαλική επαφή στην ηλικία των 18 ετών και άνω (45,77%). Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έλαβαν ενημέρωση για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη σε ηλικία 14-18 ετών. Το μισό δείγμα των φοιτητών χρησιμοποιούν πάντα (55,17%) μέτρα προφύλαξης σε όλες τις σεξουαλικές τους επαφές και έχουν στην κατοχή τους προφυλακτικά σε ποσοστό 52,98%. Το 37.93% του δείγματος, απάντησαν ότι η πρώτη πηγή ενημέρωσής τους για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα προήλθε από δασκάλους/καθηγητές, ενώ 38,24% του δείγματος απάντησαν ότι η πρώτη πηγή ενημέρωσής τους σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης για την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη προήλθε από τους γονείς. Τέλος, οι μισοί φοιτητές του δειγματος (52,96%) προτιμούν να απευθύνονται σε ειδικούς επαγγελματίες υγείας, γιατρούς και νοσηλευτές για την σεξουαλική τους διαπαιδαγώγηση. Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας, αποκαλύπτουν πως το δείγμα των φοιτητών, οι οποίοι απάντησαν, έχουν καλό επίπεδο γνώσεων σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις αποφεύγουν να τις εφαρμόζουν. Επιπλέον, οι φοιτητές θεωρούν απαραίτητο να διδάσκεται στο σχολείο το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής, από το Γυμνάσιο, καθώς θα τους προσφέρει γνώσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την αποφυγή και τη διαχείριση πιθανής εγκυμοσύνης. Οι νοσηλευτές έχουν την ικανότητα να προάγουν την υγεία και να αντιμετωπίσουν τις υγειονομικές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων. Ειδικότερα, μπορούν να εκπαιδεύσουν και να ενημερώσουν τους εφήβους και τους γονείς σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, ώστε να μειωθεί το ποσοστό των σεξουαλικών μεταδιδόμενων νοσημάτων και της μη προγραμματισμένης εγκυμοσύνης.
Description
Keywords
Σεξουαλική υγεία, Aναπαραγωγική υγεία, Εφηβεία, Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, Γνώσεις και στάσεις φοιτητών
Citation