Μεθοδολογίες επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές επιπτώσεις στη διάρθρωση κεφαλαίου των επιχειρήσεων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-10-16

Authors

Καλούδης, Ανδρέας

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διατριβή, συνεισφέρει στην μελέτη της διάρθρωσης κεφαλαίου και εφαρμόζονται καινοτόμες μέθοδοι προκειμένου να κατανοηθεί κατά πόσο η μόχλευση επηρεάζεται από τις μικροοικονομικές και τις μακροοικονομικές μεταβλητές σε κάθε επίπεδο χρέους. O κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παράσχει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το πόσο «γρήγορα», σε διαφορετικές μακροοικονομικές καταστάσεις, οι εταιρείες προσαρμόζουν τη κεφαλαιακή τους διάρθρωση στους στόχους μόχλευσής τους. Αυτή η μελέτη επεκτείνει την εμπειρική έρευνα στο θέμα της κεφαλαιακής διάρθρωσης εστιάζοντας σε μια μέθοδο ποσοστιαίας παλινδρόμησης, για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των χαρακτηριστικών της επιχείρησης και των μακροοικονομικών παραγόντων σε όλα τα ποσοστά κατανομής της μόχλευσης (λογιστική μόχλευση και αγοραία μόχλευση). Επομένως, βασιζόμενοι στο μοντέλο μερικής προσαρμογής, διαπιστώνουμε ότι η ταχύτητα προσαρμογής κυμάνθηκε σε διαφορετικά στάδια της λογιστικής έναντι της αγοραίας μόχλευσης και μπορούμε να παρατηρήσουμε μεταβολές στη στατιστική σημαντικότητα καθώς και στο πρόσημο των μεταβλητών. Επιπλέον, ενώ οι μακροοικονομικές καταστάσεις αλλάζουν και συνεπώς εντοπίζουμε σαφείς διαφοροποιήσεις της συνεισφοράς και των επιπτώσεων των μικροοικονομικών μεταβλητών για την επιχείρηση και των μακροοικονομικών μεταβλητών μεταξύ των δεικτών μόχλευσης αγοράς και λογιστικού χρέους. Κατά συνέπεια, συμπεραίνουμε ότι σε διαφορετικές μακροοικονομικές καταστάσεις η φύση και η ωριμότητα του δανεισμού επηρεάζουν τη διατήρηση και την αντοχή της σχέσης μεταξύ καθοριστικών παραγόντων και δανεισμού.

Description

Keywords

Διάρθρωση κεφαλαίου

Citation