Η εφαρμογή αριθμοδεικτών ως εργαλείο διοίκησης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-15

Authors

Ρηγάτος, Κωνσταντίνος
Γεωργάντας Δούρος, Νίκος
Μπάρλας, Λευτέρης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

This thesis offers a comprehensive exploration of numerical indicators in the realm of management. Beginning with their historical development, it traces their evolution from rudimentary financial metrics to sophisticated performance scorecards, providing essential context for their contemporary applications. The theoretical foundations of numerical indicators, including the Balanced Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), and Six Sigma, are elucidated to underscore their impact on organizational strategy and decision-making. Chapters on administrative theories, measurement in management, and alignment with organizational goals highlight the critical role of numerical indicators in shaping organizational excellence. The practical application of numerical indicators, data-driven decision-making, and the challenges organizations face in implementing them are dissected. Ethical and cultural considerations are addressed, emphasizing the delicate balance between metrics and employee well-being. Finally, emerging trends and the future of numerical indicators in management are explored, reflecting a commitment to a dynamic and ethical approach to organizational performance measurement.

Description

Keywords

Αριθμητικοί δείκτες, Μέτρηση επιδόσεων, Βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPIs), Ισορροπημένη κάρτα αποτελεσμάτων, Ευημερία των εργαζομένων, Λήψη αποφάσεων

Citation