Διαχείριση και χαρτογράφηση αλατούχων εδαφών με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ανοικτής πρόσβασης

Thumbnail Image
Date
2023-02-10
Authors
Αλιγιάννη, Μαρία
Φίλη, Παναγιώτα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σε ολόκληρο τον πλανήτη παρουσιάζονται αλατούχα εδάφη με την Αυστραλία, την Αφρική , τη Λατινική Αμερική , την εγγύς και τη μέση Ανατολή να καταλαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά εκτάσεων με αλατότητα. Ως αλατότητα ορίζεται, η εμφάνιση υψηλών επιπέδων αλάτων στο έδαφος, το οποίο καθίσταται ως αλατούχο. Ένα αλατούχο έδαφος συντελεί με αρνητικές συνέπειες στα φυτά εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων αλάτων στο εδαφικό διάλυμα και χάριν της εμφάνισης υψηλών συγκεντρώσεων συγκεκριμένων ιόντων , όπως του νατρίου, στο οποίο οφείλεται και το φαινόμενο της νατρίωσης. Για τη διαχείριση και τη χαρτογράφηση αλατούχων εδαφών οι γεωπόνοι κατά τη πάροδο των χρόνων έχουν αναπτύξει τεχνικές που συνδέονται με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθιστώντας έτσι τη γεωργία ως έξυπνη. Η έξυπνη γεωργία( Smart Farming) έχει τη δυνατότητα να αποδώσει μια πιο παραγωγική και βιώσιμη γεωργική παραγωγή, η οποία θα βασίζεται σε μια προσέγγιση πιο ακριβή με την αποδοτικότερη χρήση των εδαφικών πόρων υπό τη χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία στην προκειμένη περίπτωση βασίζεται στα μέσα που χρησιμοποιεί η Γεωργία Ακριβείας . Ως Γεωργία Ακριβείας ορίζεται η εφαρμογή της σωστής τεχνολογίας στο σωστό μέρος και στο σωστό χρόνο σύμφωνα με τους Viacheslav I. Adamchuk και Robin Gebbers (2010). Precision agriculture and food security.) . Έτσι, με τα μέσα αυτά έχουμε ακριβή καταγραφή του φαινομένου της αλατότητας και της νατρίωσης και την ψηφιακή τους απεικόνιση μέσω ενός χάρτη αναφοράς. Τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών ανοικτής πρόσβασης (GIS) είναι συστήματα διαχείρισης χωρικών δεδομένων και συσχετιζόμενων ιδιοτήτων. Έχουν ως ρόλο να συλλέγουν, να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα για συγκεκριμένες γεωγραφικές θέσεις με τη βοήθεια λογισμικού. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάται με ιδιαίτερη βαρύτητα το QGIS λογισμικό στη διερεύνηση και στη χαρτογράφηση αλατούχων εδαφών. Η εργασία μας είναι αποτελούμενη από 8 κεφάλαια. Αρχικά, στο 1ο και στο 2ο κεφάλαιο αναφέρονται οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν, οι ευχαριστίες προς τον επιβλέποντα καθηγητή μας και στις οικογένειές μας, η περίληψη και η εισαγωγή , η οποία συμβάλλει στη προετοιμασία του αναγνώστη για το κεντρικό θέμα της πτυχιακής μας μελέτης. Έπειτα, στο 3ο κεφάλαιο αναλύονται βασικές πληροφορίες που αφορούν την αλατότητα του εδάφους, καθώς και τα χαρακτηριστικά των εδαφών που επηρεάζονται από το άλας. Στη συνέχεια, στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πληροφοριακά συστήματα εδάφους παγκοσμίως και περιγράφεται η συμβολή τους. Στο 5ο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η αναφορά των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων ανοικτής πρόσβασης , ενώ στο 6ο κεφάλαιο αποδίδεται ο οδηγός χρήσης και εφαρμογής των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων με QGIS λογισμικό για τη διερεύνηση και τη διαχείριση φασματικών δεδομένων. Τέλος, το 7ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής των γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων στη Δυτική Ελλάδα καταλήγοντας στα τελικά μας συμπεράσματα, τα οποία παρατίθενται στο 8ο κεφάλαιο της εργασίας αυτής. «Το περιεχόμενο της παρούσας εργασίας δεν απηχεί απαραίτητα τις απόψεις του Τμήματος ή της επιτροπής που την ενέκρινε».
Description
Keywords
Αλατούχα εδάφη, Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Citation