Πτητικές ενώσεις στον εκπνεόμενο αέρα υγιών ατόμων και ογκολογικών ασθενών και η επίδραση των διατροφικών συνηθειών

Thumbnail Image
Date
2023-10-27
Authors
Σχοινά, Νεφέλη-Όλγα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του πνεύμονα (LC) αποτελεί το πιο συχνό κακοήθες νεόπλασμα και την κύρια αιτία θανάτου που σχετίζεται με καρκίνο σε άνδρες και γυναίκες παγκοσμίως. Το 57% των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα έχουν ήδη κάνει μετάσταση από τη στιγμή που διαγιγνώσκονται και το ποσοστό 5ετούς διαβίωσης αντιστοιχεί σε 4,7%. Πολλά υποσχόμενος τομέας για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του πνεύμονα είναι η ανάλυση της ανθρώπινης αναπνοής. Οι πτητικές ενώσεις στην ανθρώπινη εκπνοή αποτελούν σύγχρονους βιοδείκτες της μεταβολικής, βιοχημικής και φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού. Η σύσταση της εκπνοής επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να ερευνηθούν εις βάθος για την κατανόηση της επίδρασης που έχουν στο αναπνευστικό αποτύπωμα. Ένας από τους παράγοντες αυτούς είναι οι διατροφικές συνήθειες. Κατά τον καταβολισμό των τροφίμων παράγονται διάφοροι πτητικοί μεταβολίτες, οι οποίοι περνούν από το αίμα στον αέρα στους πνεύμονες επηρεάζοντας τελικά το αναπνευστικό αποτύπωμα. Οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις που μπορεί να προκαλέσει η διατροφή στην σύσταση της εκπνοής δεν έχουν ερευνηθεί πλήρως και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση. Σκοπός: Η εύρεση τυχόν διαφοροποιήσεων στο αναπνευστικό αποτύπωμα μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα και η διερεύνηση της συσχέτισης των πτητικών οργανικών ενώσεων της εκπνοής με τις διατροφικές συνήθειες εθελοντών. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία εκπνεόμενου αέρα από ενήλικες εθελοντές ( ≥50 ετών) με τον δειγματολήπτη BioVOC-2TM, μεταφορά των δειγμάτων σε θερμικούς σωλήνες εκρόφησης TD (Biomonitoring tubes) και ανάλυση των προσροφημένων πτητικών ενώσεων με δισδιάστατη αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία χρόνου πτήσης μαζών (GC×GC-TOF-MS). Συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από τους εθελοντές για την λήψη πληροφοριών σχετικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά και διατροφικές συνήθειες. Τυχόν διαφοροποιήσεις μεταξύ ασθενών και μαρτύρων ανιχνεύθηκαν μέσω του ChromCompare, ενώ οι συσχετίσεις μεταξύ των ενώσεων και των διατροφικών συνηθειών διερευνήθηκαν μέσω του SPSS (v. 27.0). Αποτελέσματα: Συνολικά αναγνωρίστηκαν (συντελεστής ομοιότητας >700) 85 πτητικές ενώσεις (κυρίως αλκάνια, αλκοόλες, αλδεΰδες και αρωματικές ενώσεις). Το αναπνευστικό προφίλ των ασθενών φαίνεται να διαφέρει από αυτό των υγιή εθελοντών ως προς το σύνολο των πτητικών ενώσεων. Ισχυρές-μέτριες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ 17 ενώσεων και συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων (ψωμί, κρέας, γαλακτοκομικά, φρούτα κ.ά.). Ενδεικτικά, η 1-βουτανόλη συσχετίστηκε ισχυρά με την κατανάλωση κρέατος (spearman r=0,899, p=0,015), ενώ η ακετόνη παρουσίασε μέτρια θετική συσχέτιση με την κατανάλωση φρούτων (r=0,361, p=0,042). Συμπεράσματα: Το αναπνευστικό αποτύπωμα των ανθρώπων φαίνεται να επηρεάζεται μακροπρόθεσμα από τα είδη τροφίμων που καταναλώνουν. Η επιβεβαίωση των συσχετίσεων, η εξήγηση τους μέσω βιοχημικών μονοπατιών και η ταυτοποίηση συγκεκριμένων ενώσεων που διαφοροποιούνται στο αναπνευστικό προφίλ υγιών ατόμων και ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα, αποτελούν τα επόμενα βήματα της έρευνας.
Description
Keywords
Πτητικές οργανικές ενώσεις, Ανάλυση ανθρώπινης εκπνοής, Επίδραση διατροφικών συνηθείων, Καρκίνος του πνεύμονα, Βιοδείκτες
Citation