Αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών στο πλαίσιο υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων από τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-06

Authors

Κοντονή, Ευγενία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα χρήσης βιωματικών συμμετοχικών τεχνικών σε επιμορφωτικά προγράμματα των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης του νομού Αττικής. Επίσης, επιδιώκεται να αναδειχθούν οι δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτές ενηλίκων κατά την εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών, όσο και ο βαθμός στον οποίο αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για τον λόγο αυτό, διενεργήθηκε ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου, ως ερευνητικό εργαλείο. Συλλέχθηκαν 73 ερωτηματολόγια από διαφορετικές περιοχές του νομού Αττικής τόσο ηλεκτρονικά, όσο και με δια ζώσης επικοινωνία. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε πως οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές και θεωρούν πως κρίνονται πολύ αποτελεσματικές, καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, εντοπίστηκαν και ορισμένες δυσκολίες κατά την εφαρμογή των συμμετοχικών τεχνικών. Κλείνοντας διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές που αφορούν τη χρήση συμμετοχικών τεχνικών, την ανάπτυξη ισότιμων σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευομένων και ορισμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών του δείγματος.

Description

Keywords

Διά βίου μάθηση, Βιωματική μάθηση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Κέντρα διά βίου μάθησης, Συμμετοχικές εκπαιδευτικές τεχνικές, Αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση, Ποιότητα στην εκπαίδευση

Citation