Ανάπτυξη λογισμικού για τη διαστασιολόγηση περίσφιγξης με μεταλλικό κλωβό σε διατομές σχήματος Γ

Abstract

Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αναδείχθηκε η σημασία της περίσφιγξης κατά τη διαστασιολόγηση μίας κατασκευής. Για αυτόν το λόγο, σταδιακά σε όλους τους κανονισμούς κατασκευών εντάχθηκαν κατασκευαστικές διατάξεις που να έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη περίσφιγξης σε διατομές σκυροδέματος, με σκοπό την αύξηση των μηχανικών τους χαρακτηριστικών. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τόσο σε νέες κατασκευές, όσο και σε επεμβάσεις επί υφιστάμενων. Στη δεύτερη περίπτωση, ωστόσο, περιορίζονται σε διατομές ορθογωνικού ή κυκλικού σχήματος. Αντιθέτως, για την περίπτωση υφιστάμενων στοιχείων διατομής σχήματος Γ, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στους κανονισμούς, ενώ και η βιβλιογραφία περιορίζεται σε λίγα πειράματα επεμβάσεων με ινοπλισμένα πολυμερή. Στην παρούσα διατριβή, προτείνεται μία διάταξη ενίσχυσης διατομών σχήματος Γ με εφαρμογή περιμετρικού χαλύβδινου κλωβού, με σκοπό την περίσφιγξη της διατομής. Ο συντελεστής αποδοτικότητας περίσφιγξης της διάταξης αυτής υπολογίζεται με επέκταση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας για ορθογωνικές διατομές. Ακόμη, αναπτύχθηκε ένα λογισμικό, που επιτρέπει τη διαστασιολόγηση περίσφιγξης με χαλύβδινο κλωβό διατομής σχήματος Γ, με σκοπό την αύξηση της πλαστιμότητάς της σε όρους καμπυλοτήτων. Οι υπολογισμοί για τις κρίσιμες καταστάσεις της διατομής γίνονται με αριθμητική διαδικασία, ενώ οι παραδοχές των υλικών και των καταστάσεων ελέγχου ακολουθούν τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Τέλος, το λογισμικό εξάγει και διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων της ενισχυμένης διατομής.

Description

Keywords

Περίσφιγξη, Διατομές Γ, Μεταλλικοί κλωβοί, Διαγράμματα αλληλεπίδρασης

Citation