Σύνταξη νομογραφημάτων ροπών και καμπυλοτήτων σε καταστάσεις διαρροής και αστοχίας ορθογωνικών διατομών οπλισμένου σκυροδέματος

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-08-01

Authors

Διονυσοπούλου, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Τα διαγράμματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εργασία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για ορθογωνικές διατομές υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η καμπυλότητες, οι ροπές και η πλαστιμότητα είναι κομβικά μεγέθη για τη μελέτη μιας υφιστάμενης κατασκευής όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό Επεμβάσεων(ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Στο κεφάλιο Ι της εργασίας παραθέτονται οι αρχές διαστασιολόγησης μελών Ο/Σ σε κάμψη με ορθή δύναμη. Αναφέρονται οι βάσεις διαστασιολόγησης, οι τρόποι και τα κριτήρια αστοχίας σε κάμψη και ο σχεδιασμός ορθογωνικών διατομών με απλό οπλισμό με ορθή δύναμη σε μονοαξονική κάμψη. Στο κεφάλαιο ΙΙ αναλύεται η μέθοδος υπολογισμού ροπών, καμπυλοτήτων και πλαστιμότητας βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι μέθοδοι αναφέρονται σε καταστάσεις διαρροής αλλά και αστοχίας. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ περιγράφεται η μεθοδος επίλυσης διατομών Ο/Σ με χρήση γραφικού μοντέλου ινών για διατομές χωρίς μανδύα με το πρόγραμμα ΒΙΑΧ. Αναλύονται οι παραδοχές και οι ιδιότητες των υλικών που λαμβάνει το πρόγραμμα, η γραφική απεικόνιση και ο υπολογισμός των δράσεων. Έπειτα, περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής των νομογραφημάτων. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των νομογραφημάτων, για κάθε περίπτωση που σχεδιάστηκαν, και ενός αριθμητικού παραδείγματος, όπου γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της μεθόδου του ΚΑΝ.ΕΠΕ με αυτά των διαγραμμάτων.

Description

Keywords

Ορθογωνικές διατομές υποστυλωμάτων, Διαστασιολόγηση, Καμπυλότητα

Citation