Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις βιομηχανικές μονάδες της Αχαΐας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01-09

Authors

Ντίλιου, Γεωργία Νικολία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται εισαγωγή στην Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), περιλαμβάνοντας τον ορισμό της, μια ιστορική αναδρομή, και τις κυρίες πτυχές της, όπως η περιβαλλοντική, κοινωνική, και οικονομική ευθύνη. Επίσης, αναδεικνύονται η σημασία και τα οφέλη της ΕΚΕ, καθώς και η επίδρασή της στις επιχειρήσεις και την κοινωνία. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τις τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της ΕΚΕ, παρουσιάζοντας προκλήσεις, πιθανές λύσεις, και μελλοντικές προοπτικές. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, περιγράφοντας τον σκοπό, τη μέθοδο ποσοτικής ανάλυσης, το εργαλείο μελέτης, τη μέθοδο δειγματοληψίας, καθώς και τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που τηρήθηκαν. Επιπλέον, παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, εστιάζοντας στην ΕΚΕ στις βιομηχανικές μονάδες της Αχαΐας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από αυτά.

Description

Keywords

Εταιρική κοινωνική ευθύνη, Επιχειρήσεις, Περιβαλλοντική ευθύνη, Κοινωνική ευθύνη, Οικονομική ευθύνη

Citation