Αξιολόγηση προσωπικού με χρήση εργαλείων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-07

Authors

Καράμπελα, Κορνηλία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις με τη χρήση ψηφιακώαξιολόγηση προσωπικού, σύγχρονες επιχειρήσεις, ψηφιακά εργαλεία, διοίκηση ανθρωπίνων πόρωνν εργαλείων. Η αξιολόγηση προσωπικού αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των οργανισμών. Συγκεκριμένα, η εργασία αναλύει τη σημασία της σύνδεσης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης (ΚΔΑ) με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα για μετρήσιμους και σαφείς δείκτες που επιτρέπουν την ακριβή παρακολούθηση της απόδοσης. Επιπλέον, εξετάζονται οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός αποτελεσματικού συστήματος αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού αναλύεται λεπτομερώς, με έμφαση στα στάδια της ανάλυσης αναγκών, της ανακοίνωσης θέσεων, της συλλογής βιογραφικών και των συνεντεύξεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως οι προσομοιώσεις εργασίας και τα ψυχομετρικά τεστ, που προσφέρουν αντικειμενικές και λεπτομερείς αξιολογήσεις των υποψηφίων. Η διαχείριση της απόδοσης εξετάζεται ως μια συνεχιζόμενη διαδικασία που περιλαμβάνει συνεχή ανατροφοδότηση και αναθεώρηση στόχων, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων και διασφαλίζοντας τη θετική τους προσέγγιση στην εργασία. Η πολιτισμική καταλληλότητα και οι μαλακές δεξιότητες των υποψηφίων αναγνωρίζονται ως κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή ένταξή τους στην εταιρεία και την αποδοτική τους απόδοση. Τέλος, η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε καλά σχεδιασμένα και ευέλικτα συστήματα αξιολόγησης απόδοσης και επιλογής προσωπικού, προκειμένου να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους και να διασφαλίσουν την αειφόρο ανάπτυξή τους.

Description

Keywords

Αξιολόγηση προσωπικού, Σύγχρονες επιχειρήσεις, Ψηφιακά εργαλεία, Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Citation