Οντολογίες και λογική παραγωγή με εφαρμογές σε υπηρεσίες μάθησης στο σημασιολογικό ιστό

Thumbnail Image
Date
2012-10-14
Authors
Τσιακμάκη, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το προτεινόμενο θέμα επικεντρώνεται στην περιοχή των υπηρεσιών μάθησης στον Σημασιολογικό Ιστό. Σε τέτοια περιβάλλοντα υπάρχουν, αλληλεπιδρούν και εξελίσσονται κάποιες κύριες οντότητες: τα Μαθησιακά Αντικείμενα (Learning Objects), που εμπεριέχουν το μαθησιακό υλικό, οι Μαθητές (Students, Learners), τα άτομα που έχουν σαν στόχο να εμπλουτίσουν το μαθησιακό του επίπεδο, και οι Υπηρεσίες Μάθησης, διαδικασίες που παραδίδουν Μαθησιακά Αντικείμενα στους Μαθητές και διαχειρίζονται την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Τα Μαθησιακά Αντικείμενα μπορεί να είναι ατομικά (atomic, unstructured, free-standing) ή σύνθετα (compound, που περιλαμβάνουν και άλλα Μαθησιακά Αντικείμενα), στατικά (static, κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού) ή δυναμικά (dynamic, κατασκευάζονται κατά τη διάρκεια της παραγωγής), μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, να προσαρμόζονται στις ανάγκες του Μαθητή, να είναι προσιτά και ανακαλύψιμα. Οι Μαθητές έχουν ένα γνωστικό επίπεδο, προτιμήσεις, μαθησιακό στυλ, ενώ παράλληλα έχουν την ανάγκη να μάθουν. Οι Μαθητές αλληλεπιδρούν με τα Μαθησιακά Αντικείμενα σε φυσικό/ τεχνικό επίπεδο (πχ. πλοήγηση), σε γλωσσικό επίπεδο (πχ. διάλογοι μεταξύ Μαθητή – Υπηρεσίας) και σε δημιουργικό επίπεδο (πχ. πράξεις που σχετίζονται με τη μοντελοποίηση της γνώσης, με την κατανόηση του Μαθητή, με τη μοντελοποίηση της προσαρμοστικότητας/ ευελιξίας των χαρακτηριστικών των Υπηρεσιών). Σε ένα δίκτυο όπου συλλογισμοί (reasoning) μπορούν να υλοποιούνται από υπολογιστές, αυτός είναι ο Σημασιολογικός Ιστός, τεχνολογίες και μεθοδολογίες όπως η Μηχανική Οντολογιών, οι Λογικοί και Συμπερασματικοί Κανόνες, η Περιγραφική Λογική, και οι ευφυείς Πράκτορες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση διάφορων θεμάτων στο πλαίσιο της ερευνάς αυτής. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο (α) στη βασιζόμενη σε οντολογία μοντελοποίηση του Μαθητή και της Υπηρεσίας, και (β) στη βασιζόμενη σε οντολογία διαχείριση του διαλόγου μεταξύ του Μαθητή και της Υπηρεσίας. Πρόσθετα σχετικά θέματα είναι (α) η αρχιτεκτονική αναφοράς για τα Μαθησιακά Αντικείμενα και τις Υπηρεσίες, (β) οι Υπηρεσίες μοντελοποίησης Μαθητών/ Υπηρεσιών και οι Διαδικασίες Διαχείρισης Διαλόγων, και (γ) η προτυποποίηση της περιγραφής ενός Μαθητικού Μοντέλου και της Μαθησιακού Αντικείμενου (πχ. LOM standard).
Description
Keywords
Σημασιολογικός ιστός, Υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού, Μαθησιακά αντικείμενα, Μαθησιακά στυλ, Μοντέλο μαθητή
Citation