Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων προς παραγωγή βιοαερίου : εφαρμογή στην Π.Ε. Αχαΐας Π.Δ.Ε.
  Αθανασοπούλου, Μαρία; Κωτσοπούλου, Λύδια; Athanasopoulou, Maria; Kotsopoulou, Lydia
  Η διαχείριση των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται σε κάθε περιοχή της Ελλάδας αποτελεί έναν ανεκμετάλλευτο θησαυρό της της σύγχρονης καθημερινότητας. Η χώρα μας βρίσκεται αρκετά βήματα πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σε ότι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, ωστόσο παρά την σημερινή δύσκολη κατάσταση της Ελλάδας υπάρχουν δυνατότητες για ερεύνα και βελτίωση. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της βιομάζας αποτελούν κοπριές ζώων, ξυλώδη υπολείμματα, στέμφυλα κλπ. Τα απόβλητα αυτά, αν και βιοαποικοδομούνται σχετικά εύκολα, προκαλούν μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου τους και της παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου. Στόχος, λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η αποτελεσματική μελέτη των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων που λαμβάνουν χώρα στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η διαχείριση ενός σεναρίου μίγματος υποστρωμάτων, μέσω της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης, σε σύστημα ενός σταδίου (μεθανογένεση) και η προμελέτη δημιουργίας μιας μονάδας παραγωγής βιοαερίου στη περιφέρεια. Σε αρχική φάση, παρασκευάστηκαν μίγματα από καρπούζι, ενσίρωμα, κοπριά και φλοιό ντομάτας τα οποία χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά, και τοποθετήθηκαν σε διαφορετικές αναλογίες σε serum vials για BMP πειράματα. Μετά το πέρας των πειραμάτων επιλέχθηκε ο κατάλληλος συνδυασμός για τροφοδοσία στον αντιδραστήρα ενός σταδίου. Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των ανωτέρω ανέδειξε τη δυσκολία στην διαχείρισή τους λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου και της μεγάλης ποσότητας αιωρούμενων στερεών. Το μίγμα τροφοδοτήθηκε σε CSTR αντιδραστήρα. Το μονοβάθμιο σύστημα αποτελούνταν από έναν αντιδραστήρα στον οποίο λάμβανε χώρα όλα τα στάδια της αναερόβιας χώνευσης προς παραγωγή κυρίως μεθανίου. Ο αντιδραστήρας περιείχε ποσότητες κατάλληλης αναερόβιας ιλύος και λειτουργούσε σε μεσόφιλες συνθήκες στο εσωτερικό του στη θερμοκρασία των 37 οC. Το σύστημα παρουσίασε καλή αποικοδόμηση του υποστρώματος και παραγωγή μεθανίου που σταθεροποιήθηκε κοντά στα 0,9 L CH4/ L Reactor day. Σε τελικό στάδιο της εργασίας έγινε αναλυτική προμελέτη τενχνοοικονομικής μελέτης στην οποία αναλύεται εκτενώς το σενάριο παραγωγής μονάδας βιοαερίου, καθώς επίσης γίνονται προτάσεις καλύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας και μια μελέτη στη βιωσιμότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα μιας τέτοιας μονάδας στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων προς παραγωγή βιοαερίου : εφαρμογή στην ΠΕ Αχαΐας ΠΔΕ
  Αθανασοπούλου, Μαρία; Κωτσοπούλου, Λυδία; Athanasopoulou, Maria; Kotsopoulou, Lydia
  Η διαχείριση των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται σε κάθε περιοχή της Ελλάδας αποτελεί έναν ανεκμετάλλευτο θησαυρό της της σύγχρονης καθημερινότητας. Η χώρα μας βρίσκεται αρκετά βήματα πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη σε ότι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων, ωστόσο παρά την σημερινή δύσκολη κατάσταση της Ελλάδας υπάρχουν δυνατότητες για ερεύνα και βελτίωση. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της βιομάζας αποτελούν κοπριές ζώων, ξυλώδη υπολείμματα, στέμφυλα κλπ. Τα απόβλητα αυτά, αν και βιοαποικοδομούνται σχετικά εύκολα, προκαλούν μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου τους και της παραγωγής μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου. Στόχος, λοιπόν, της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η αποτελεσματική μελέτη των γεωργικών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων που λαμβάνουν χώρα στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η διαχείριση ενός σεναρίου μίγματος υποστρωμάτων, μέσω της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης, σε σύστημα ενός σταδίου (μεθανογένεση) και η προμελέτη δημιουργίας μιας μονάδας παραγωγής βιοαερίου στη περιφέρεια. Σε αρχική φάση, παρασκευάστηκαν μίγματα από καρπούζι, ενσίρωμα, κοπριά και φλοιό ντομάτας τα οποία χαρακτηρίστηκαν φυσικοχημικά, και τοποθετήθηκαν σε διαφορετικές αναλογίες σε serum vials για BMP πειράματα. Μετά το πέρας των πειραμάτων επιλέχθηκε ο κατάλληλος συνδυασμός για τροφοδοσία στον αντιδραστήρα ενός σταδίου. Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός των ανωτέρω ανέδειξε τη δυσκολία στην διαχείρισή τους λόγω του υψηλού οργανικού φορτίου και της μεγάλης ποσότητας αιωρούμενων στερεών. Το μίγμα τροφοδοτήθηκε σε CSTR αντιδραστήρα. Το μονοβάθμιο σύστημα αποτελούνταν από έναν αντιδραστήρα στον οποίο λάμβανε χώρα όλα τα στάδια της αναερόβιας χώνευσης προς παραγωγή κυρίως μεθανίου. Ο αντιδραστήρας περιείχε ποσότητες κατάλληλης αναερόβιας ιλύος και λειτουργούσε σε μεσόφιλες συνθήκες στο εσωτερικό του στη θερμοκρασία των 37 οC. Το σύστημα παρουσίασε καλή αποικοδόμηση του υποστρώματος και παραγωγή μεθανίου που σταθεροποιήθηκε κοντά στα 0,9 L CH4/ L Reactor day. Σε τελικό στάδιο της εργασίας έγινε αναλυτική προμελέτη τεχνοοικονομικής μελέτης στην οποία αναλύεται εκτενώς το σενάριο παραγωγής μονάδας βιοαερίου, καθώς επίσης γίνονται προτάσεις καλύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας και μια μελέτη στη βιωσιμότητα και την οικονομική ανθεκτικότητα μιας τέτοιας μονάδας στη βιομηχανική περιοχή της Πάτρας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Συμβολή στη μελέτη των χωρικών και χρονικών μεταβολών των συγκεντρώσεων μεθανίου στην Ευρώπη
  Καίσαρης, Νικηφόρος; Kaisaris, Nikiforos
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο “Συμβολή στη μελέτη των χωρικών και χρονικών μεταβολών των συγκεντρώσεων μεθανίου στην Ευρώπη.” έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των χωρικών και χρονικών μεταβολών των συγκεντρώσεων του μεθανίου σε ppmv (parts per million by volume), πάνω από την ατμόσφαιρα διαφόρων Ευρωπαϊκών πόλεων για τα έτη 2003 έως 2020 λαμβάνοντας υπόψιν τον μέσο όρο της στήλη (column) του μεθανίου από τα κατώτερα έως τα ανώτερα στρώματα καθώς και τη διατύπωση και αξιολόγηση μοντέλων απλής γραμμικής παλινδρόμησης τα οποία εμηνεύουν την διακύμανση των τιμών των συγκεντρώσεων του μεθανίου σε ppmv, βάσει των ετών απο το 2003 έως το 2020 άνωθεν των εν λόγω πόλεων. Οι διακυμάνσεις αυτές έχουν σημαντικές επίπτωσης στις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται στις Ευρωπαϊκές αυτές πόλεις, καθότι το ατμοσφαιρικό μεθάνιο είναι ένα από τα σημαντικότερα αέρια του θερμοκηπίου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων πολυ-λειτουργικών υλικών και τεχνικών σε δομικά υλικά για βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των κατασκευών
  Καούρης, Σπυρίδων; Kaouris, Spyridon
  Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο "Ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων πολυ-λειτουργικών υλικών και τεχνικών σε δομικά υλικά για βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των κατασκευών", έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία και ενσωμάτωση υλικών σε συνήθη υλικά και στοιχεία δόμησης (επιχρίσματα, κονιάματα, σκυρόδεμα, κλπ.), με απώτερο σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους αποδομώντας επικίνδυνους ρύπους (φωτοκατάλυση) αλλά και δεσμεύοντας αέρια του θερμοκηπίου(δέσμευση CO2). Η φωτοκατάλυση θεωρείται ως μια καινοτόμος, αποτελεσματική και οικονομική λύση στο πρόβλημα της κακής ποιότητας αέρα. Η πρόταση στοχεύει επιπλέον στη βελτίωση της ικανότητας των δομικών υλικών να αποθηκεύουν CO2 κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Θα πρέπει να αποσαφηνισθεί εξ΄ αρχής ότι οι προτάσεις αυξημένης δέσμευσης CO2 από τις κατασκευές όπως παρουσιάζονται στην παρούσα πρόταση δε θέτουν σε κίνδυνο το οπλισμένο σκυρόδεμα μέσω διάβρωσης των σιδηροπλισμών του λόγω ενανθράκωσης.Ο τομέας εφαρμογής της φωτοκαταλυτικής τεχνολογίας στους αέριους ρύπους αποτελεί ένα πεδίο μη κορεσμένο και ανοιχτό προς μελέτη ιδίως στην κλίμακα εφαρμογών σε πραγματικές συνθήκες. Το κεντρικό μήνυμα της πρότασης είναι ότι οι κατασκευές πλέον οφείλουν να δρουν ανταποδοτικά προς το περιβάλλον, αντικαθιστώντας όσο δυνατόν τις βλάβες που του προκαλούν.