Αξιολόγηση υπηρεσιών: έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Thumbnail Image
Date
2009-07-07T08:07:33Z
Authors
Κορφιάτη, Μαρίνα
Γεωργίου, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποί­ησε έρευνα χρηστών, με τη μέθοδο του ε­ρωτηματολογίου, για τη συλλογή δεδομέ­νων που αφορούν στην αξιολόγηση των υ­πηρεσιών της. Πα την έρευνα αυτή, η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο και Μάιο του 1999, επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα πληθυσμού, ανά ιδιότητα, του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διεξαγωγή της έρευνας σε τυχαίο δείγμα πληθυσμού και όχι σε εθελοντές χρήστες αποσκοπεί στη στατιστική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και στη διάγνωση της τρέ­χουσας πραγματικότητας. Το δείγμα αιπό αντιπροσωπεύει το 10% των μελών του Δι­δακτικού και Ερευνητικού προσωπικού, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι: • Να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τη γνώση των υπηρεσιών, επιτόπιων και ηλεκτρονικών, που παρέχει η ΒΥΠ, • Να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, και • Να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα τους, έτσι όπως αυτή εκτιμάται από τους ίδιους τους χρήστες της ΒΥΠ. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όσον α­φορά στη γνώση των επιτόπιων υπηρε­σιών, έδειξαν ότι: Από τις 13 επιτόπιες υ­πηρεσίες, που αναφέρονται στο ερωτημα­τολόγιο, το 60-100% των ερωτηθέντων γνωρίζει την ύπαρξη των 8 υπηρεσιών, ε­νώ ποσοστό μικρότερο του 60% γνωρίζει τις άλλες 5. Η αιτία είναι ότι ορισμένες υ­πηρεσίες είναι σχετικά νεότερες ή περισ­σότερο εξειδικευμένες, οπότε από τη φύ­ση τους απευθύνονται σε μικρότερη μερί­δα χρηστών. Όσον αφορά στη χρήση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μία α­πόκλιση της τάξεως του ?, κατά μέσο ό ρο, σύμφωνα με την οποία, μικρότερος α­ριθμός ερωτηθέντων χρησιμοποιεί κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες, ενώ τις γνω­ρίζει. Σε ορισμένες από αυτές τις υπηρε­σίες η παραπάνω απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές μπορούν να χρησιμο­ποιηθούν ή ενδιαφέρουν μόνο μία μερίδα χρηστών. Όσον αφορά στην ποιότητα τους, τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η πλειοψη­φία των ερωτηθέντων αξιολόγησε το 80% των επιτόπιων υπηρεσιών με μία κλίμακα από αρκετά έως και πολύ ικανοποιητικές. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όσον α­φορά στην γνώση των ηλεκτρονικών υπη­ρεσιών, έδειξαν ότι: και τις 5 υπηρεσίες που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο τις γνωρίζει ποσοστό μικρότερο του 50% των ερωτηθέντων. Το σχετικά μικρό αυτό πο­σοστό γνώσης οφείλεται στο γεγονός, ότι στο σύνολο τους αυτές οι υπηρεσίες είναι πολύ πρόσφατες ως προς τη διάθεση τους από τη ΒΥΠ. Η δε χρήση αυτών των υπηρεσιών παρουσιάζει μια απόκλιση της τάξεως του?, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την οποία μικρότερος αριθμός ερωτηθέ­ντων χρησιμοποιεί κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες, ενώ τις γνωρίζει. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι η χρήση τέτοιων υπηρεσιών απαιτεί κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως σύνδεση με το διαδίκτυο, γνώση χρήσης Η/Υ, κλπ. Όσον αφο­ρά στην ποιότητα τους, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αξιολόγησε το 100% των η­λεκτρονικών υπηρεσιών με μία κλίμακα α­πό αρκετά έως και πολύ ικανοποιητικές.
Description
Keywords
Έρευνα χρηστών, Αξιολόγηση επίδοσης, Ποιότητα υπηρεσιών
Citation