Πρόβλεψη δυναμικών χαρακτηριστικών κυλινδρικών εδράνων ολίσθησης με αξονικές αυλακώσεις, με τη χρήση νευρωνικών δικτύων

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Ημερομηνία

2024-07-09

Συγγραφείς

Κοντούλη, Χριστίνα

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Περίληψη

Τα έδρανα ολίσθησης αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά και ευρέως χρησιμοποιούμενα στοιχεία μηχανής, συνεπώς η μελέτη τους καθίσταται αναγκαία. Προκειμένου να γίνει πρόβλεψη της συμπεριφοράς του εδράνου κατά τη λειτουργία του αλλά και σε περιπτώσεις που παρουσιάζονται εξωτερικές διεγέρσεις (αζυγοσταθμία) ή μεταβολές (αύξηση ιξώδους, ταχύτητας περιστροφής) είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τόσο των στατικών όσο και των δυναμικών χαρακτηριστικών του εδράνου. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει ο προσδιορισμός των δυναμικών συντελεστών απόσβεσης και δυσκαμψίας, οι οποίοι αποτελούν καθοριστικά χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη λειτουργία του εδράνου. Ο υπολογισμός των συντελεστών μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και συγκεκριμένα με την εφαρμογή Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΤΝΔ), δηλαδή υπολογιστικών μοντέλων που οι αρχές λειτουργίας τους βασίζονται στους βιολογικούς νευρώνες. Όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος, έτσι και το ΤΝΔ εκπαιδεύεται από γνωστά δείγματα εισόδου-εξόδου, εξελίσσεται και εν συνεχεία γενικεύει τα δεδομένα δίνοντας κάθε φορά μια έξοδο σε αντίστοιχα νέα δεδομένα εισόδου, σε στιγμιαίο χρόνο. Στην παρούσα εργασία, στόχος είναι ο προσδιορισμός των δυναμικών συντελεστών απόσβεσης και δυσκαμψίας και μετέπειτα η χρήση αυτών για τη μελέτη της ταλάντωσης περιστρεφόμενου άξονα. Αρχικά θα δημιουργηθούν δείγματα εισόδου-εξόδου τα οποία λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία και έχουν προσδιοριστεί με υπολογιστικές μεθόδους για ένα συγκεκριμένο εύρος του αριθμού Sommerfeld και για έδρανα με δύο και τέσσερις αξονικές αυλακώσεις. Στη συνέχεια, θα μελετηθούν διαφορετικές αρχιτεκτονικές δικτύων για κάθε περίπτωση, καθώς στην πρώτη περίπτωση ως έξοδοι ορίζονται οι συντελεστές απόσβεσης και στην δεύτερη οι συντελεστές δυσκαμψίας ενώ είσοδοι αποτελούν ο λόγος μήκους-διαμέτρου του εδράνου και ο αδιάστατος αριθμός Sommerfeld. Επιπλέον, αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση των ΤΝΔ γίνεται σύγκριση μεταξύ των τιμών των δυναμικών συντελεστών που προέκυψαν κατά την έξοδο των νευρωνικών δικτύων και αυτών που δίνονται από τη βιβλιογραφία προκειμένου να ελεγχθούν τα δίκτυα ως προς την αξιοπιστία. Τέλος, ακολουθεί μια εφαρμογή στην οποία εξετάζεται η συμπεριφορά ενός ρότορα Jeffcott που εδράζεται σε έδρανα ολίσθησης και δέχεται εξωτερική διέγερση λόγω αζυγοσταθμίας. Παρουσιάζονται οι αποκρίσεις της ταλάντωσης του συστήματος κατά την οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση καθώς μεταβάλλεται η ταχύτητα περιστροφής και η δύναμη αζυγοσταθμίας, ενώ συγκρίνονται και τα δύο είδη εδράνων που μελετήθηκαν.

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά

Έδρανα ολίσθησης, Δυναμικοί συντελεστές, Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, Ταλάντωση, Αζυγοσταθμία

Παραπομπή