Κυκλικός μαγνητικός διχρωισμός σκληρών ακτίνων Χ σε υλικά μαγνητικής εγγραφής

Thumbnail Image
Date
2008-12-09T10:20:24Z
Authors
Βλάχος, Αθανάσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η τεράστια τεχνολογική πρόοδος που έχει επέλθει μέσα από τις μοντέρνες πηγές ακτινοβολίας σύγχροτρον τρίτης γενιάς, έχει καταστήσει δυνατό τον προσδιορισμό των επαγόμενων μαγνητικών ροπών λόγω spin και λόγω τροχιακού αντίστοιχα, για τα μέταλλα μετάβασης 5d, μέσω της τεχνικής του κυκλικού μαγνητικού διχρωϊσμού ακτίνων-Χ XMCD. Σε αυτή τη δουλειά επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε μετρήσεις από πειράματα XMCD στις ακμές απορρόφησης L3,2 της Pt για κράματα και πολυστρωματικά υμένια που βασίζονται στην Pt. Κυρίως ασχολούμαστε με πολυστρωματικά υμένια Co/Pt. Ασχολούμαστε επίσης και με πολυστρωματικά υμένια Ni/Pt με σκοπό να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με αυτά που ήδη υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Και τα δύο συστήματα θεωρούνται πολύ σημαντικά τεχνολογικώς, αφού χρησιμοποιούνται σαν υλικά μαγνητικής εγγραφής. Τα μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια παράγονται με τη μέθοδο της εξάτμισης με δέσμη ηλεκτρονίων υπό συνθήκες υπερυψηλού κενού. Πριν τις μετρήσεις XMCD μελετώνται οι δομικές ιδιότητες των δειγμάτων μέσω της περίθλασης των ακτίνων-Χ. Ο μαγνητικός χαρακτηρισμός πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου μέσω της μαγνητομετρίας παλλόμενου δείγματος VSM και της μαγνητομετρίας SQUID. Τα πειράματα XMCD εκτελέστηκαν στο European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) στη Grenoble της Γαλλίας, όπου εφαρμόστηκαν μεγάλα μαγνητικά πεδία, που έφτασαν μέχρι και τα 7 Tesla, κάθετα στο επίπεδο του υμενίου. Αναφορικά με την τεχνική XMCD, περιγράφουμε βήμα-βήμα τη διαδικασία για τον καθορισμό των μαγνητικών ροπών της Pt λόγω spin και λόγω τροχιακού. Η συνολική ροπή της Pt κυμαίνεται μεταξύ 0.05-1.3 μΒ/atom και η αναλογία ml/ms μεταξύ 0.1- 0.4. Τα αποτελέσματα συνδέονται με μαγνητικές και μαγνητο-οπτικές ιδιότητες που είναι χρήσιμες στην εγγραφή πληροφορίας.
Description
Keywords
Ακτινοβολία
Citation