Μελέτη μηχανισμών χημικής κινητικής για ψυχρό πλάσμα ατμοσφαιρικής πίεσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-07-04

Authors

Αγγελής, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην μελέτη της χημικής κινητικής ψυχρού πλάσματος και βασίζεται σε δύο προσεγγιστικές προσομοιώσεις μοντέλων ψυχρού πλάσματος σε ατμοσφαιρική πίεση. Αρχικά, αναλύονται ορισμένα θεωρητικά στοιχεία με κύριους πυλώνες τους εξής, τι είναι πλάσμα, σε ποιες κατηγορίες ανάγεται, ποιες μέθοδοι χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του και ποιες είναι οι τεχνολογικές εφαρμογές του. Εν συνεχεία, εξηγείται το μοντέλο προσομοίωσης του πλάσματος, που στην δική μας περίπτωση είναι μονοδιάστατο και αφορά σφαίρες φορτίου. Έπειτα υλοποιείται το προαναφερθέν μοντέλο μέσω της γλώσσας προγραμματισμού Matlab βασισμένο σε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Τέλος, παρατίθενται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα (διαγράμματα) που προέκυψαν από την υλοποίηση των δύο μοντέλων, εστιάζοντας στο πού συγκλίνουν και πού αποκλίνουν.

Description

Keywords

Ψυχρό πλάσμα, Ατμοσφαιρική πίεση, Προσομοίωση, Μοντέλο, Χημική κινητική

Citation