Διαδικασίες αποκρατικοποίησης και ιδιοκτησιακής και διοικητικής αναδιοργάνωσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιπτώσεις στη δομή αγοράς, στην τιμολόγηση και στην απασχόληση των επιχειρήσεων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2008-10-01T06:48:53Z

Authors

Καραμάνης, Κωνσταντίνος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Με την παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζουμε τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης της ελληνικής τηλεπικοινωνιακής αγοράς στη δομή της αγοράς, στην τιμολόγηση και στην απασχόληση από το 1992 έως το 2005. Τα στοιχεία αφορούν 44 από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις της σταθερής τηλεφωνίας, της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου, και συλλέχθησαν με τη μέθοδο των συνεντεύξεων με τη βοήθεια ερωτηματολογίου. Η αξιολόγηση των στοιχείων έγινε τόσο περιγραφικά όσο και οικονομετρικά. Τα περιγραφικά μας αποτελέσματα υποστηρίζουν αρκετές άλλες έρευνες που συμπεραίνουν ότι η απελευθέρωση της αγοράς μειώνει το βαθμό συγκέντρωσής της, αυξάνει τον ανταγωνισμό, προκαλεί μείωση τιμών και αυξάνει συνολικά την απασχόληση. Στο οικονομετρικό επίπεδο, χρησιμοποιήσαμε Panel Feasible Generalised Least Squares (FGLS) που θεωρείται κατάλληλο εργαλείο για δείγματα, όπως το δικό μας, τα οποία αποτελούνται από διαστρωματικά δεδομένα για χρονικές περιόδους μεγαλύτερες της μιας, και δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μη παρατηρούμενων παραγόντων και των ερμηνευτικών μεταβλητών. Η οικονομετρική έρευνα έδειξε ότι στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον (όπως αυτό προέκυψε από την οικονομετρική ανάλυση) η ιδιωτική ιδιοκτησία και η ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού στον εμπορικό και τεχνικό τομέα φαίνεται να επηρεάζουν θετικά το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η κατοχή ενός μεγάλου μερίδιου αγοράς παρέχει μεγαλύτερη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μειώσουν τις τιμές των υπηρεσιών τους. Τέλος, η απασχόληση επηρεάζεται κυρίως από την ιδιωτική ιδιοκτησία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το άρθρο μας προσφέρει χρήσιμη οικονομετρική πληροφόρηση σε ένα πεδίο που παρατηρείται ακόμη ένα μεγάλο ερευνητικό έλλειμμα.

Description

Keywords

Τηλεπικοινωνίες, Απελευθέρωση, Δομή αγοράς, Τιμολόγηση, Απασχόληση

Citation