Αυτόματη επιλογή σημασιολογικά συγγενών όρων για την επαναδιατύπωση των ερωτημάτων σε μηχανές αναζήτησης πληροφορίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007-09-14T09:46:58Z

Authors

Κοζανίδης, Ελευθέριος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η βελτίωση ερωτημάτων (Query refinement) είναι η διαδικασία πρότασης εναλλακτικών όρων στους χρήστες των μηχανών αναζήτησης του Διαδικτύου για την διατύπωση της πληροφοριακής τους ανάγκης. Παρόλο που εναλλακτικοί σχηματισμοί ερωτημάτων μπορούν να συνεισφέρουν στην βελτίωση των ανακτηθέντων αποτελεσμάτων, η χρησιμοποίησή τους από χρήστες του Διαδικτύου είναι ιδιαίτερα περιορισμένη καθώς οι όροι των βελτιωμένων ερωτημάτων δεν περιέχουν σχεδόν καθόλου πληροφορία αναφορικά με τον βαθμό ομοιότητάς τους με τους όρους του αρχικού ερωτήματος, ενώ συγχρόνως δεν καταδεικνύουν το βαθμό συσχέτισής τους με τα πληροφοριακά ενδιαφέροντα των χρηστών. Παραδοσιακά, οι εναλλακτικοί σχηματισμοί ερωτημάτων καθορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα από τη σημασιολογική σχέση που επιδεικνύουν οι συμπληρωματικοί όροι με τους αρχικούς όρους του ερωτήματος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον επιδιωκόμενο στόχο της αναζήτησης που υπολανθάνει πίσω από ένα ερώτημα του χρήστη. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε μια πρότυπη τεχνική βελτίωσης ερωτημάτων η οποία χρησιμοποιεί μια λεξική οντολογία προκειμένου να εντοπίσει εναλλακτικούς σχηματισμούς ερωτημάτων οι οποίοι αφενός, θα περιγράφουν το αντικείμενο της αναζήτησης του χρήστη και αφετέρου θα σχετίζονται με τα ερωτήματα που υπέβαλε ο χρήστης. Το πιο πρωτοποριακό χαρακτηριστικό της τεχνικής μας είναι η οπτική αναπαράσταση του εναλλακτικού ερωτήματος με την μορφή ενός ιεραρχικά δομημένου γράφου. Η αναπαράσταση αυτή παρέχει σαφείς πληροφορίες για την σημασιολογική σχέση μεταξύ των όρων του βελτιωμένου ερωτήματος και των όρων που χρησιμοποίησε ο χρήστης για να εκφράσει την πληροφοριακή του ανάγκη ενώ παράλληλα παρέχει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέξει ποιοι από τους υποψήφιους όρους θα συμμετέχουν τελικά στην διαδικασία βελτιστοποίησης δημιουργώντας διαδραστικά το νέο ερώτημα. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διενεργήσαμε για να αξιολογήσουμε την απόδοση της τεχνικής μας, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά και μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η μέθοδός μας μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διευκόλυνση του χρήστη κατά τη διαδικασία επιλογής ερωτημάτων για την ανάκτηση πληροφορίας από τα δεδομένα του Παγκόσμιου Ιστού.

Description

Keywords

Διεύρυνση ερωτημάτων, Βελτίωση ερωτημάτων, Σημασιολογικά δίκτυα, Ανάκτηση πληροφορίας, Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, Σημασιολογική αποσαφήνιση

Citation