Πλατφόρμα για τη διαθεματική υποστήριξη της ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού

Thumbnail Image
Date
2008-08-27T09:43:42Z
Authors
Ροδοσθένους, Χρίστος Θ.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει γίνει πλέον πραγματικότητα. Οι Η/Υ και οι εφαρμογές τους χρησιμοποιούνται κατά κόρον στα σχολεία και κατ' επέκταση από τους μαθητές και τους καθηγητές. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι o σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ για την ανάπτυξη και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού από τους ίδιους τους διδάσκοντες. Η σχεδίαση της εφαρμογής ακολουθεί τα πρότυπα για σχεδίαση Learning Management Systems (LMS) που έχουν καθοριστεί και έχουν δοκιμαστεί σε άλλα επιτυχημένα Project. Η πλατφόρμα αυτή δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για τη χρήση της και έτσι μπορεί να απευθυνθεί σε μεγάλη μερίδα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί, θα παρέχει στον καθηγητή τα απαραίτητα εργαλεία για τη δημιουργία και καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού αλλά και για την οργάνωσή του σε μαθησιακές οντότητες για να μπορεί να γίνει κατανοητό από τον εκπαιδευόμενο. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων και τμημάτων (βαθμολόγιο, ημερολόγιο κτλ) καθώς και εργαλεία στο μαθητή για παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού με τέτοιο τρόπο που να διευκολύνεται η διαδικασία μάθησης και απόκτησης γνώσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπιδραστικών παρουσιάσεων και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευόμενου με τη βοήθεια ενός φιλικού γραφικού περιβάλλοντος εργασίας. Η εφαρμογή μπορεί να αξιοποιηθεί με τρείς διαφορετικούς τρόπους: α) ως standalone εφαρμογή β) σε ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο με τη χρήση ενός κοινού εξυπηρετητή (server) που θα περιέχει το εκπαιδευτικό υλικό και 3) με σύνδεση μέσω του διαδικτύου στον κεντρικό εξυπηρετητή με μόνη προϋπόθεση την ύπαρξη ικανοποιητικής ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η όσο το δυνατόν ευκολότερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, στην πλατφόρμα αυτή, χρησιμοποιούνται διεθνή πρότυπα καταχώρησης εκπαιδευτικών οντοτήτων με μεταδεδομένα (LOM, Dublin Core) για εύκολη αναζήτηση και χρήση των οντοτήτων και από άλλες εφαρμογές. Για τη δημιουργία της πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία και τεχνολογίες που προσφέρουν σταθερότητα, μεταφερσιμότητα και διαλειτουργικότητα της εφαρμογής. Το πλεονέκτημα που έχει η διαθεματική πλατφόρμα εκπαίδευσης έναντι άλλων περιβαλλόντων εκπαίδευσης είναι ότι δεν περιορίζει το χρήστη της εφαρμογής (εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενο) ως προς το τι υλικό θα χρησιμοποιήσει, αρκεί ο Η/Υ που θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση του υλικού να έχει εγκατεστημένο το ανάλογο πρόγραμμα για το άνοιγμα του αρχείου. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτή να χρησιμοποιήσει ότι εργαλείο θεωρεί αυτός πιο εύκολο και εύχρηστο για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
Description
Keywords
LMS, Διαθεματική πλατφόρμα εκπαίδευσης, Διαχείριση μαθήματος-τμήματος
Citation