Δυνατότητα εξυγίανσης εδαφών με προβλήματα νιτρορρύπανσης με την καλλιέργεια της κουινόα

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Κακαμπούκη, Ιωάννα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σε πειραματικό αγρό εγκαταστάθηκε πείραμα με καλλιέργεια κουινόα (Chenopodium quinoa) κατά τα έτη 2011, 2012 και 2013. Σκοπός του πειράματος ήταν να αξιολογηθεί η δυνατότητα της καλλιέργειας της κουινόα ως φυτό εξυγίανσης εδαφών με μεγάλη συγκέντρωση νιτρικών. Αξιολογήθηκε ο συνδυασμός δύο συστημάτων εδαφοκατεργασίας (συνήθης και μειωμένης) και τεσσάρων λιπάνσεων (ΝΡΚ 10Ν, 20Ν, κοπριά και μάρτυρας). Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες NUE, NUtE, Nuptake, Nitrogen Harvest Index, Nitrogen Agronomic Efficiency, ο ρυθμός μεταβολής περιεκτικότητας Ν στο φυτό και ο ρυθμός μεταβολής νιτρικών στο έδαφος. Επίσης αξιολογήθηκαν εδαφικά και καλλιεργητικά χαρακτηριστικά και οι αποδόσεις σε σπόρο, άζωτο και πρωτεΐνη. Μεταξύ των συστημάτων εδαφοκατεργασίας δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις περισσότερες εδαφικές και φυτικές παραμέτρους. Η καλλιέργεια της κουινόα έδειξε θετική αντίδραση στην υψηλή λίπανση με Ν (20Ν) με ταυτόχρονη αύξηση του ριζικού συστήματος και αύξηση της συγκέντρωσης Ν (%) στο υπέργειο και παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της συγκέντρωσης των νιτρικών και του ριζικού συστήματος καθώς και της συγκέντρωσης των νιτρικών και της συσσώρευσης του Ν στο υπέργειο. Η παραγόμενη φυτομάζα και η υψηλή συγκέντρωση σε πρωτεΐνη ανέδειξαν την κουινόα ως εξαιρετική ζωοτροφή και οι τιμές των δεικτών ADF και NDF ως ζωοτροφή κατάλληλη για μηρυκαστικά. Η εξίσωση μείωσης των νιτρικών ακολούθησε την γενική εξίσωση y=ae^(-x) όπου ο ρυθμός μείωσης των νιτρικών στη λίπανση 20Ν ήταν διπλάσιος σε σχέση με το μάρτυρα. Επίσης ο ρυθμός συσσώρευσης Ν στο υπέργειο ήταν μεγαλύτερος στη λίπανση 20Ν. Ο δείκτης NUE στη μεταχείριση 20Ν ήταν μεγαλύτερος της μονάδας γεγονός που αποδεικνύει την δυνατότητα του φυτού για εξυγίανση λόγω απορρόφησης εδαφικού Ν πλέον της λίπανσης (πλεονασματικό εδαφικό Ν). Ο δείκτης Nitrogen Agronomic Efficiency παρουσίασε τη μεγαλύτερη τιμή του στη λίπανση 10Ν γεγονός που δίνει την optimum λίπανση για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και για Μεσογειακές συνθήκες. Ο ρυθμός συσσώρευσης του Ν ανά ημέρα ήταν μεγαλύτερος στη λίπανση 20Ν . Η καλλιέργεια λοιπόν της κουινόα μπορεί να απορροφά σύντομα το πλεονασματικό Ν (έως 120ΗΑΣ) και να το μετατρέπει σε πρωτεΐνη κατάλληλη για ζωοτροφή και άλλες χρήσεις. Παράγει λοιπόν τεράστιες ποσότητες ξηρής φυτομάζας (8-9tn/ha) και πρωτεΐνης (1,7-1,9 tn/ha) όταν βρίσκεται σε εδάφη με μεγάλες συγκεντρώσεις νιτρικών.

Description

Keywords

Κουινόα, Φυτοεξυγίανση, Νιτρικά, Κτηνοτροφή

Citation