Ο ρόλος της ετικέτας του προϊόντος στην επιλογή τροφίμων

Thumbnail Image
Date
2023-02-28
Authors
Μανδύλη, Δήμητρα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Εισαγωγή: Ο σύγχρονος καταναλωτής έχει πλέον συνειδητοποιήσει ότι η βιώσιμη διατροφή συμβάλλει όχι μόνο στη δική του υγεία αλλά και στην υγεία του πλανήτη. Το τεράστιο αντίκτυπο των διατροφικών συνηθειών στο περιβάλλον και τον άνθρωπο προκαλεί ανησυχία, επηρεάζει και ταυτόχρονα προθυμοποιεί τον καταναλωτή να αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες τείνοντας να γίνει πιο ευαισθητοποιημένος σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές, αναζητούν πληροφορίες βιωσιμότητας στις ετικέτες τροφίμων ενώ ταυτόχρονα θα ήταν πρόθυμοι να υποστηρίξουν κανονισμούς που θα υποχρέωναν τους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων να πληρούν αυστηρότερα πρότυπα βιωσιμότητας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι να μελετήσει τον ρόλο των σημάτων βιωσιμότητας και τους παράγοντες που επηρεάζουν την αγοραστική απόφαση των καταναλωτών καφέ και αν οι παράγοντες αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα το είδος του καφέ και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών. Μεθοδολογία: Η παρούσα έρευνα είναι ποσοτική, πρωτογενής, περιγραφική, συσχέτισης και σύγκρισης και διεξήχθη με χρήση αξιόπιστων (α≥0,634) και έγκυρων ερωτηματολογίων κλίμακας Likert. Στην έρευνα συμμετείχαν 393 άτομα, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, άτομα ηλικίας από 26 έως 49 ετών, με μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευση ή μεταπτυχιακών σπουδών και με μηνιαίο καθαρό εισόδημα έως 1000 ευρώ. Χρησιμοποιήθηκαν οι στατιστικές μέθοδοι Mann Whitney, Kruskal Wallis, Spearman και μοντέλα Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης σε στάθμη σημαντικότητας 5%. Συμπεράσματα: Ο Espresso-freddo προτιμήθηκε περισσότερο από τους καταναλωτές με την συχνότητα κατανάλωσης να είναι 1-2 καφέδες. Τα χαρακτηριστικά του καφέ επηρεάζουν την απόφαση για αγορά καφέ, όχι όμως την συχνότητα κατανάλωσης. Ο ρόλος της διαφήμισης είναι σημαντικός για την αύξηση της κατανάλωσης μόνο για όσους τις παρακολουθούν έντονα. Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν εντοπίζουν σήματα βιωσιμότητας όταν αγοράζουν καφέ. Η αυξημένη διαφήμιση επηρεάζει την προώθηση των απτών χαρακτηριστικών του καφέ και των βιώσιμων χαρακτηριστικών του, ωστόσο τα σήματα βιωσιμότητας δεν σχετίστηκαν με την αυξημένη κατανάλωση καφέ. Οι καταναλωτές γαλλικού καφέ και cappuccino και οι συμμετέχοντες βασικής εκπαίδευσης λαμβάνουν υπόψιν περισσότερο συχνά τα χαρακτηριστικά βιωσιμότητας κατά την αγορά ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού και άτομα ηλικίας 18-25 ετών αξιολογούν περισσότερο το σήμα βιωσιμότητας. Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, οι κάτοχοι διδακτορικού, άτομα με εισόδημα άνω των 500 ευρώ και όσοι προτιμούν τον Νεσκαφέ, εμφάνισαν υψηλότερη συχνότητα κατανάλωσης. Άτομα ηλικίας 18-25 και 36-49 ετών επηρεάζονται περισσότερο από τη διαφήμιση για την αγορά καφέ. Οι καταναλωτές 26-49 ετών και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού-διδακτορικού αξιολογούν περισσότερο συχνά τα χαρακτηριστικά του καφέ κατά την αγορά. Λέξεις Κλειδιά: Ετικέτα, Βιωσιμότητα, Καφές, Αγοραστική απόφαση
Description
Keywords
Ετικέτα, Βιωσιμότητα, Καφές, Αγοραστική απόφαση
Citation