Προσεγγίζοντας την τουριστική προβολή του Δήμου Πατρέων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-26

Authors

Μπιρμπίλη, Σταματίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την τουριστική προβολή του Δήμου Πατρέων και να τον βοηθήσει να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει στον τουριστικό χάρτη της χώρας. Παίρνοντας αφορμή από το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα η πόλη να υστερεί στην τουριστική προβολή της συγκρινόμενη με άλλες πόλεις της χώρας, η εργασία παρουσιάζει ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του τουρισμού της πόλης. Η Πάτρα προβάλλεται κυρίως ως ένας προορισμός city break. Αρχικά παρουσιάζονται τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της, η ιστορία της, οι υποδομές της, η τουριστική προσφορά και η τουριστική της ζήτηση. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι φορείς της πόλης αντιλαμβάνονται και σχεδιάζουν την τουριστική προβολή της και τι έχουν κάνει μέχρι τώρα γι’ αυτό το σκοπό. Τέλος προτείνονται Στρατηγικοί Στόχοι, Αγορές Προτεραιότητας και συγκεκριμένες δράσεις για την Τουριστική Προβολή της Πάτρας. Για τις ανάγκες εκπόνησης της εργασίας διενεργήθηκαν συνδυαστικά τρεις επιμέρους έρευνες: βιβλιογραφική, εμπειρική με συνεντεύξεις και ανάλυση περιεχομένου. Η βιβλιογραφική έρευνα βοήθησε στην καταγραφή, μελέτη και παρουσίαση των χαρακτηριστικών της Πάτρας που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην τουριστική προβολή της. Η εμπειρική μέθοδος με συνεντεύξεις επιλέχθηκε κατόπιν αξιολόγησης των διαθέσιμων ερευνητικών μεθόδων, γιατί επιτρέπει στους συμμετέχοντες να εκφράσουν τις ιδέες, τις απόψεις και τις εμπειρίες τους με τον δικό τους τρόπο, να αναδείξουν τα σημαντικότερα προβλήματα και να βοηθήσει στην εξαγωγή πλούσιων συμπερασμάτων. Μέσω της μεθόδου ανάλυσης περιεχομένου έγινε συστηματική καταγραφή, κατηγοριοποίηση και ανάλυσης των διαφόρων στοιχείων και βοήθησε στην κατανόηση του θέματος. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δομή της εργασίας: Στο κεφάλαιο 1 γίνεται βιβλιογραφική έρευνα και αναλύονται βασικές έννοιες του Marketing(Μάρκετινγκ) στον τομέα του Τουρισμού, (Destination Marketing (Μάρκετινγκ Προορισμού), Χρήση της Μεθόδου SWOT, Φορείς Υλοποίησης (DMOs). Tο κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην τουριστική προβολή της Πάτρας. Αναφέρονται τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της, η ιστορία της, οι υποδομές της, η τουριστική προσφορά της και ζήτηση της μέχρι σήμερα, όπως και η ανάλυσή της ως τουριστικός προορισμός. Στο κεφάλαιο 3 εξετάζεται η μέθοδος της εμπειρικής έρευνας με τη χρήση ερωτήσεων ανοιχτού τύπου που εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη εργασία. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά της, ο τρόπος που έγινε η επιλογή των συμμετεχόντων και η υλοποίηση της. Στο κεφάλαιο 4 αναλύονται με τη μέθοδο ανάλυσης περιεχομένου οι συνεντεύξεις από τους φορείς και παρουσιάζονται τα συμπεράσματα για την κάθε ερώτηση του ερωτηματολογίου. Στο κεφάλαιο 5 γίνεται συγκριτική ανάλυση στις επίσημες τουριστικές ιστοσελίδες τριών (3) παρόμοιων αστικών προορισμών, που είναι μεγάλες πόλεις, με λιμάνι και μεγάλη ιστορία, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και το Ηράκλειο, με τις τουριστικές σελίδες της Πάτρας (Δήμου Πατρέων και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος). Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται Στοιχεία Στρατηγικής Μάρκετινγκ για την Τουριστική Προβολή της Πάτρας και προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις.

Description

Keywords

Τουρισμός, Τουριστική προβολή, Τουριστικοί ιστότοποι, Θέλγητρα, Τουριστικό αφήγημα (DMOs), Οργανισμοί διαχείρισης προορισμών

Citation